Về Ban Bầu Cử

Ban Bầu Cử có trách nhiệm điều hành các sự kiện bầu cử các ban của OTW. Được thành lập vào giữa năm 2014, nhằm tách việc bầu cử khỏi các ban của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và thành lập một nhóm riêng, chúng tôi đảm bảo sự công bằng, tính chính xác về mặt thời gian và tính tuyệt mật của quá trình bầu cử. Hoạt động trên cơ sở một nhóm, chúng tôi cập nhật thông tin về các thủ tục, trao đổi với các thành viên OTW và các ban ngành khác về quá trình đó, hỗ trợ các ứng cử viên chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ của họ, cũng như đứng ra tổ chức sự kiện bầu cử.

Mặc dù tất cả các thành viên của ban đều làm việc cùng nhau nhằm nâng cao tinh thần nhóm và hoàn thành các dự án được giao, có năm vị trí chuyên trách mà các nhân viên của chúng tôi đảm nhiệm. Sau đây là những vị trí đó:

Liên lạc Ứng cử viên

Vị trí Liên lạc Ứng viên có trách nhiệm tiếp cận và hỗ trợ các ứng cử viên bầu cử. Họ làm việc trực tiếp với các ứng cử viên để hướng dẫn về việc tuyên bố ứng cử và các quy trình bầu cử.

Chuyên viên Truyền thông

Chuyên viên Truyền thông bao gồm những cây bút dẫn và biên tập viên của ban. Họ chuẩn bị các thông cáo và các thông báo nội bộ, cũng như giúp đỡ việc viết bài và chỉnh sửa các tài liệu của ban.

Nhóm Điều phối

Nhóm Điều phối có trách nhiệm cho tất cả các hoạt động hành chính và tổ chức của các ban. Họ lập ra các quy trình, tổ chức tuyển dụng, lên lịch họp, trợ giúp lên kế hoạch các dự án và duy trì các tài liệu của ban.

Người Kiến tạo Quá trình Bỏ phiếu

Người Kiến tạo Quá trình Bỏ phiếu tạo ra và duy trì các thủ tục và các phần mềm bầu chọn. Họ tạo ra, cập nhật và xác minh các thủ tục bầu chọn của ban để giảm thiểu rủi ro giả mạo ở mức thấp nhất. Họ cũng đưa lời khuyên về chiến lược tốt nhất để bảo vệ sự riêng tư của cả người bầu chọn lẫn các ứng cử viên cũng như sự thống nhất của toàn bộ quá trình bầu cử.

Nhân viên Theo sát Chủ tịch

Nhân viên Theo sát Chủ tịch tập trung vào việc học hỏi tất cả các khía cạnh trong hoạt động của ban để chuẩn bị cho việc được cân nhắc cho vị trí Chủ tịch. Họ sẽ dành sáu tháng để học tập nhiệm vụ của tất cả mọi người bằng cách theo sát các thành viên khác và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin hay có nhã ý muốn tham gia vào nhóm của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi!