Tranh cử trong một cuộc Bầu Cử của OTW

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới việc tranh cử vào Ban Giám đốc của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Để biết thêm thông tin về điều kiện tranh cử, vui lòng xem trang Trở thành một Ứng cử viên. Sau đây là tổng quan về quá trình tranh cử.

Cuộc bầu cử bắt đầu vào cuối giai đoạn tuyên bố tranh cử, tám tuần trước ngày bầu cử, và kéo dài tới lúc kết thúc bỏ phiếu. Chúng tôi khuyến khích ứng cử viên thảo luận nền tảng lý luận, quan điểm, và tầm nhìn của họ với các thành viên OTW trong bất kỳ diễn đàn nào họ muốn.

Ứng cử viên cần cung cấp một tuyên bố công khai ngắn gọn tổng kết lý luận, mục tiêu cho tổ chức, và quan điểm của họ về định hướng tương lai cho tổ chức. Tuyên bố này sẽ được đăng trên trang Bầu Cử của OTW.

Sau khi tuyên bố này được đăng, cộng đồng sẽ có cơ hội gửi câu hỏi cho các ứng cử viên. Ứng cử viên sẽ trả lời các câu hỏi này, chia theo chủ đề, trên trang Bầu Cử của OTW.

Ứng cử viên cũng được khuyến khích tham gia một buổi trò chuyện qua chat công khai, trong một diễn đàn do OTW cung cấp, tại một thời điểm đã thỏa thuận trước. Bản sao của buổi trò chuyện đó cũng sẽ được đăng trên trang Bầu Cử của OTW.