Quá trình bầu cử của OTW

Quá trình bỏ phiếu của OTW

Đối với cuộc bầu cử Ban Giám đốc, OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) sử dụng chu trình bỏ phiếu dựa trên hệ thống Instant Runoff Voting – IVR (Bầu cử Thay thế). Phương pháp này cho phép một lượt bỏ phiếu kín, và khiến mọi phiếu bầu đều có giá trị.

Khi bỏ phiếu, lựa chọn đầu tiên của mỗi cử tri được kiểm đếm và những phiếu bầu đó được dùng để tạo ra một danh sách ứng cử viên theo thứ tự lựa chọn. Khi tất cả các lựa chọn đầu đã được kiểm đếm, nếu một ứng cử viên có đa số phiếu thì ứng cử viên đó là người thắng cử đầu tiên. Để sửa đổi IVR cho nhiều người thắng cử, chúng tôi sẽ rút người thắng cử đó ra khỏi danh sách bầu cử. Những phiếu bầu cho ứng cử viên này sẽ được đếm lại, sử dụng lựa chọn thứ hai trên lá phiếu đó. Danh sách ứng cử viên theo thứ tự lựa chọn được tạo ra lần nữa, và ứng cử viên thắng cử lần thứ hai sẽ đứng đầu danh sách đó.

Để xem hướng dẫn chi tiết từng bước, vui lòng xem hướng dẫn bỏ phiếu.

IRV là gì?

Instant Runoff Voting (Bầu cử Thay thế) là một hệ thống bầu cử dùng một lần bầu cử để quyết định, bằng cách yêu cầu cử tri xếp hạng lựa chọn ứng cử viên của họ theo thứ tự ưu tiên. Ưu điểm lớn nhất của hệ thống này loại trừ việc phải bỏ phiếu lại để gỡ hòa phiếu. IRV cũng giúp tránh hiện tượng bỏ phiếu theo chiến thuật — hiện tượng bỏ phiếu chống lại ứng cử viên mà cử tri không muốn thắng cử, thay vì bầu cho ứng cử viên mà cử tri thực sự muốn ủng hộ — vì phương pháp này giảm khả năng có ứng cử viên chia phiếu. Không có lá phiếu nào là lãng phí, điều đó có nghĩa là cử tri có nhiều lựa chọn hơn. Quy trình xếp hạng cũng có thể giúp giảm vận động tranh cử tiêu cực và xung đột giữa các cử tri ủng hộ các ứng cử viên khác nhau — chung cuộc thì, ứng cử viên không cần xa lánh người ủng hộ một ứng cử viên khác, do cử tri nào cũng có thể ủng hộ cả hai ứng cử viên!

Trên lá phiếu bầu cử của OTW, cử tri có thể tùy ý xếp hạng nhiều hay ít ứng cử viên, miễn sao là có xếp hạng ít nhất một ứng cử viên.

Khi bỏ phiếu, lựa chọn đầu tiên của mỗi cử tri được kiểm đếm và những phiếu bầu đó được dùng để tạo ra một danh sách ứng cử viên theo thứ tự lựa chọn. Khi tất cả các lựa chọn đầu đã được kiểm đếm, nếu một ứng cử viên có đa số phiếu thì ứng cử viên đó là người thắng cử đầu tiên. Nếu không ứng viên nào có đa số phiếu, ứng viên có ít phiếu nhất sẽ bị loại. Những phiếu bầu cho ứng cử viên này sẽ được đếm lại, sử dụng lựa chọn thứ hai trên lá phiếu đó. Danh sách ứng cử viên theo thứ tự lựa chọn được tạo ra lần nữa, và quá trình này lặp lại cho tới khi một ứng cử viên có đa số phiếu.

IRV xác định ứng cử viên được đa số cử tri chấp nhận được — thay vì ứng cử viên có nhiều phiếu nhất, một khả năng có thể xảy ra trong bất kỳ một cuộc bầu cử không phân hạng nào với nhiều hơn hai ứng cử viên.

Đại diện bỏ phiếu

Bỏ phiếu bởi đại diện là một cách chỉ định người khác bỏ phiếu thay cho bạn trong bầu cử.

OTW phải cho phép đại diện bỏ phiếu theo luật của Delaware, trong đó quy định: “Một cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hành động thay cổ đông đó như một đại diện bằng cách truyền tải hoặc ủy quyền chuyển tải [một] truyền tin điện tử tới người sẽ đóng vai trò đại diện.

Trong các bầu cử trong công ty, người đại diện thường được ủy quyền khi thành viên bầu cử không thể đích thân tham dự cuộc họp. Với việc bầu cử điện tử mở rộng, nhiều lý do cho việc bỏ phiếu theo ủy quyền không được áp dụng. Tuy nhiên, thời gian bỏ phiếu có thể rơi vào lúc một thành viên bỏ phiếu không thể truy cập mạng internet hoặc có nghĩa vụ khác.

Nếu bạn cần một người đại diện bỏ phiếu, bạn có thể ủy quyền bất kỳ lúc nào trước hai tuần trước khi bầu cử. Ủy quyền này có giá trị trong vòng sáu tháng, và trước khi hết thời hạn sáu tháng, chúng tôi không thể hủy bỏ hoặc thay đổi đại diện của bạn. Phiều bầu của đại diện không thể được phân lại.

Ủy quyền được thực hiện qua email. Khi bạn gửi yêu cầu phân người đại diện để bầu thay cho bạn, yêu cầu đó cần có nguồn gốc từ tài khoản email mà bạn đã sử dụng trước đó với OTW, và được gửi cho cả elections-chair@transformativeworks.org và người bạn ủy quyền. Thư này phải bao gồm tên pháp lý của bạn và tuyên bố rằng bạn muốn ủy quyền bầu cử cho người nhận thư. Sau đó, người bạn ủy quyền cần phải trả lời cho tất cả người nhận, công nhận đã nhận thư, và bao gồm tên pháp lý của họ trong thư trả lời. Thư trả lời này phải được elections-chair@transformativeworks.org nhận ít nhất hai tuần trước khi bầu cử.

Khi bạn chỉ định một người đại diện bầu cử, hãy chọn một người bạn tin tưởng để bỏ phiếu thay cho bạn. Nói chung, thỏa thuận giữa bạn và người bạn ủy quyền có thể có bất kỳ điều kiện nào, nhưng chỉ là một hợp đồng giữa các cá nhân. OTW không chịu trách nhiệm thi hành bất kỳ điều kiện nào trong thỏa thuận mà bạn đặt ra, và chúng tôi không thể xác minh việc người đại diện cho bạn đã bầu cử thay bạn hay chưa, hay người đó bỏ phiếu cho ứng cử viên nào.

Khiếu nại

Chỉ các ứng cử viên mới có quyền yêu cầu kiểm lại số phiếu hay thực hiện bỏ phiếu lại. Ứng cử viên nào muốn yêu cầu nên gửi đơn yêu cầu với lời giải thích lý do việc kiểm lại phiếu hay bỏ phiếu lại là cần thiết tới ban Bầu Cử của chúng tôi trong vòng một tuần sau khi kết thúc bỏ phiếu. Viên chức Bầu cử sẽ đưa ra quyết định trong vòng một tuần sau khi nhận được yêu cầu. Nếu việc bỏ phiếu lại được cho là cần thiết, bầu cử sẽ bắt đầu trong vòng hai tuần sau quyết định.