Profil a program Rebecca Sentance

Profil

Rebecca Sentance: Rebecca Sentance se pohybuje ve fandomu již okolo patnácti let. Začínala na serveru Quizilla, kde četla povídky ve 2. osobě z fandomů jako Yu-Gi-Oh!, Inuyasha, Yu Yu Hakusho a Dragonball Z. Svou první fanouškovskou práci však napsala již ve svých pěti letech, v dobách, kdy se jí o komunitách lidí vydávajících a čtoucích práce online ještě ani nezdálo. Byla to povídka z fandomu Enid Blyton.

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv) objevila v roce 2011. Pomalu se toho dozvídala více o organizaci, která za AO3 stojí, a mnoha dalších projektech, což ji vedlo k ponoření se do historie fandomů a fanouškovských studií a porozumění důležitosti zachování a ochrany fanouškovských prací všeho druhu. Ačkoliv se velmi chtěla stát součástí OTW (Organizace pro transformativní tvorbu), nedařilo se jí narazit na otevřený nábor až do poloviny roku 2015. Krátce poté, co dokončila postgraduální studium, zahlédla nábor do Dokumentů AO3, který přesně seděl k její lásce ke všemu, co má spojitost se slovy.

Později se přidala k výborům transformativní tvorby a kultury a Fanlore a nyní věnuje značnou část svého času této úžasné komunitě fanoušků. Pokud zrovna nedobrovolničí v OTW, můžete ji zahlédnout v různých zákoutích Marvel fandomu, jak prokrastinuje místo práce na své aktuálně rozepsané povídce.

Program

1. Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do Představenstva?

Dobrovolničení v OTW je již několik let důležitou součástí mého fanouškovského života. Miluji OTW, to, co reprezentuje, a lidi, kteří ji tvoří. Chci přispět k tomu, aby byla i nadále hnací silou fandomu. Proto jsem věnovala práci pro OTW v průběhu let tolik hodin a nyní kandiduji do Představenstva. Představenstvo hraje důležitou roli v zachování záměrů a cílů OTW, udržení transparentnosti a odpovědnosti a zpracovávání námětů a připomínek našich členů a dobrovolníků. Chci udělat co bude v mých silách, abych byla v jakékoliv oblasti nápomocna.

O kandidování do Představenstva jsem přemýšlela již pár let a tento rok je prvním rokem, kdy vím, že bych byla schopna dát do toho vše. Ačkoliv není možné být na členství v Představenstvu stoprocentně připravená či mít všechny potřebné zkušenosti, mám jich již dostatek na to, abych mohla s jistotou říct, že budu Představenstvu se svými schopnostmi přínosem.

Jsem si též vědoma toho, jak důležité je mít ve volbách odhodlané a nadšené kandidáty, ze kterých budeme mít i nadále možnost vybírat pro členství v Představenstvu ty nejlepší. Svojí přihláškou jsem se k tomuto rozhodla přispět.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste přinesla do Představenstva?

Po 15 letech strávených v online fandomu a téměř 4 letech jakožto dobrovolník v OTW přináším nekonečné nadšení pro fandom ve všech svých podobách a stoprocentní oddanost snaze organizace chránit zájmy fanoušků. Díky času, který jsem strávila na pozici spolupředsedkyně výboru pro Fanlore a nadšené editorky wikipedie Fanlore, mám nyní přehled o historii a kontextu fandomu a také o tom, jak se mohou pohledy fandomů (předně na činnost OTW) lišit. Mám zkušenost s reagováním na připomínky fanoušků k různým věcem a hledáním způsobů, jak rozpory mezi pohledy fanoušků urovnat. Věřím, že tato schopnost je pro člena Představenstva OTW velmi důležitá.

Strávila jsem též více než tři roky na pozici předsedkyně a v jednu chvíli byla spolupředsedkyní dvou výborů. Jakožto předsedkyně jsem získala cenné zkušenosti s širokosáhlým nahlížením na činnost výborů a vyvažováním dlouhodobých cílů a každodenních záležitostí. Pokud bych byla zvolena do Představenstva, myslím, že bych těchto zkušeností často využívala. Během tohoto období jsem se též naučila organizovat si čas, delegovat povinnosti a správně určovat priority.

Na své pozici personálu Dokumentace AO3 jsem se zdokonalila v práci s dokumenty. Tyto schopnosti bych chtěla využít a pomoci Představenstvu dokumentovat jejich procesy a úkoly. Jsem všeobecně velmi silný řečník a má síla spočívá ve schopnosti najít ta správná slova pro jakékoliv sdělení, ať už je to zpráva v rámci výboru, dokumentace nebo vysvětlující příspěvek. Více než cokoliv jiného jsem však týmový hráč a většinu svých nejlepších výkonů podávám jako součást týmu.

3. Vyberte si jeden nebo dva cíle OTW, které jsou pro vás důležité a na které byste se rád/a soustředil/a během funkčního období. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracoval/a na jejich dosažení?

První záležitost, které bych se chtěla věnovat, je vyhoření dobrovolníků. Jakožto osoba, která byla spolupředsedkyní dvou komisí a párkrát se na pokraji vyhoření ocitla, si jsem vědoma toho, jak náročné je balancovat práci pro OTW, reálný život a další fanouškovské aktivity obzvláště pro ty, kteří jsou na klíčových pozicích ve svých komisí a projektech.

Neexistuje žádný jednoduchý způsob, jak zabránit vyhoření, ale kombinace vícera opatření (jako například pravidelných check-inů, podpory při náboru nových členů výboru a pomoc s dokumentováním stěžejních procesů) by situaci mohla pomoci. Pokud bych byla zvolena do Představenstva, pracovala bych na zavedení podobných opatření a nabádala výbory, aby mezi sebou sdílely své strategie. Z mých zkušeností je takové sdílení dalším užitečným nástrojem na vylepšení rozložení práce a boj s vyhořením.

V druhé řadě bych chtěla podpořit komunikaci s naším rostoucím počtem členů a rozšířit přesah do jak fanouškovských, tak nefanouškovských komunit. OTW se dostává na výsluní a povědomí o našich projektech stabilně vzrůstá díky věcem jako je nominace AO3 na ceny Hugo, skvělá práce naší Právní obrany a tvrdá práce našich dobrovolníků, která se odráží ve fungování našich projektů. Mým cílem v Představenstvu by bylo přijít na další způsoby, jak seznámit fanoušky i nefanoušky s naší prací, kontaktovat nové komunity a předávat naše cíle. Výše zmíněné představuje velkou část mé práce ve Fanlore, kde pravidelně pořádáme výzvy a probíráme způsoby, jak zapojit nové editory do činností wiki. Tyto zkušenosti mohu využít v rámci snahy vylepšit a posílit náš přesah.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracoval/a na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout všechny projekty, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Během svého působení v OTW jsem měla to štěstí spolupracovat s mnoha různými výbory z několika projektů OTW.

Jakožto personál a bývalá spolupředsedkyně Dokumentace AO3 jsem byla v úzkém kontaktu s Podporou, Přístupností, designem a technologiemi a Překlady. Vypracovávala jsem odpovědi na FAQ – často kladené otázky, tvořila návody, které co nejlépe seděly k připomínkám, které Podpoře chodí a spoléhala se na jejich vhled do zpětné vazby uživatelů. Přístupnosti, designu a technologií jsem přinášela dotazy ohledně rozhraní AO3 a potenciálních bugů. S Překladem jsem spolupracovala na vyjasnění pojmů v pomocné dokumentaci a zároveň dávala pozor na to, aby byly změny co nejdříve zapracovány. Též jsem dělala korekci návrhů tutoriálů pro projekt Otevřené dveře, v rámci čehož jsem nahlédla do neocenitelné práce, kterou projekt vykonává, aby zachoval ohrožené archivy, a plody jejich práce zdokumentovala na Fanlore.

V současné době jsem dobrovolníkem v Transformativní tvorbě a kultuře a mám aktivní zájem o fanouškovskou akademickou obec. Jakožto neakademik jsem se zúčastnila mnoha konferencí na témata související s fanouškovskými studii a přispěla do mnoha diskuzí na Twitteru. Jakožto nynější spolupředsedkyně Fanlore mám hloubkové povědomí o prioritách, rozsahu a výzvách spojených s wiki.

V případě výborů a projektů, které znám, mám v plánu stavět na svých vědomostech o jejich práci a způsobu komunikace a na základě toho určit, jak s nimi mohu jakožto člen Představenstva co nejlépe spolupracovat a podpořit je. V případě těch, se kterými jsem strávila méně času, mám v plánu přistupovat k věcem s otevřenou myslí a zjistit tak co nejvíce o tom, co potřebují od Představenstva, jakou mají historii, kontext jejich práce a jejich vztahy k ostatním projektům a výborům OTW.

5. Jak byste vyvážil/a práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW nebo jak plánujete předat své stávající funkce, abyste se mohl/a soustředit na funkci v Představenstvu?

Jelikož o své kandidatuře do Představenstva OTW přemýšlím už nějakou dobu, v rámci příprav jsem během posledního roku omezila své závazky v OTW a v lednu opustila jednu ze svých pozic spolupředsedkyně (Dokumentace AO3). Aktuálně působím na pozicích ve třech výborech: spolupředsedkyně Fanlore, personál Dokumentace AO3 a layout editor Transformativní tvorby a kultury (TWC).

Z těchto tří je nejméně časově náročná má role v TWC, která vyžaduje dvakrát až třikrát do roka intenzivní pracovní nasazení v rámci vydání dalšího výtisku. Vypracovávání návrhů a korektura pro Dokumentaci AO3 je též individuálně nastavitelná a dá se lehce rozmístit okolo mých ostatních povinností. Nejnáročnější je má role předsedkyně Fanlore, která vyžaduje každodenní pozornost a účast na týdenních schůzích výboru. Tyto povinnosti sdílím s úžasnou/ým* spolupředsedkyní/dou, což práci usnadňuje. Do Představenstva bych nekandidovala, kdybych si nemyslela, že budu schopna vybalancovat práci pro Představenstvo a své povinnosti spolupředsedkyně.

V případě, že ale přijdu na to, že je práce pro Představenstvo náročnější, než jsem očekávala nebo se věci z jakéhokoliv dalšího důvodu stanou neúnosnými, jsme se spolupředsedkyní/dou připraveny/i projednat další možnosti úprav rozložení práce, včetně náboru nových členů výboru či tréninku svého nástupníka či nástupnice, abych mohla Představenstvu věnovat tolik pozornosti, kolik bude třeba.

*Tato osoba užívá v angličtině genderově neutrální formu oslovení “they/them