Pagtakbo sa Halalan ng OTW

Salamat sa iyong interes sa pagtakbo para sa isang posisyon sa Lupon ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha)! Para sa impormasyon kung paano maging karapatdapat tumakbo, maaaring bisitahin ang aming pahina ukol sa Pagiging Kandidato. Ang sumusunod ay isang pagkalahatang-pagtingin sa proseso ng pagiging kandidato.

Ang panahon ng halalan ay nagsisimula sa katapusan ng panahon ng deklarasyon, walong linggo bago ang halalan, at umaabot hanggang sa pagsara ng mga presinto. Aming inaanyayahan ang mga kandidato na pag-usapan ang kanilang mga plataporma, pananaw, at bisyon sa mga kaanib ng OTW sa anumang talakayan na kanilang mapipili.

Ang mga kandidato ay kinakailangang magbigay ng maiksing pampublikong pahayag na bumubuod sa kanilang pilosopiya, mga layunin para sa organisasyon, at sa kanilang pananaw sa tutunguhing direksyon nito. Ang pahayag na ito ay makukuha sa pahina ng Komite ng Halalan ng OTW.

Matapos ipresenta ang pahayag na ito, ang publiko ay magkakaroon ng pagkakataong magsumite ng mga katanungan para sa mga kandidato. Sasagutin ng mga kandidato ang mga tanong na ito sa website ng OTW, nakapangkat at nakaayos ayon sa paksa.

Ang mga kandidato ay inaanyayahan ring makisali sa isang pampublikong usapan sa talakayang inilaan ng OTW sa isang napagkasunduang oras. Ang sipi mula sa usapan ay maaaring makuha sa pahina ng Komite ng Halalan ng OTW.