Nikisha Sanders biografi och manifest

Tillägg: Som detta tillkännagivande anger har Nikisha Sanders tagits bort från valblanketten 2015 av OTWs styrelse.

Biografi

Nikisha Sanders har en kandidatexamen i sociologi och antropologi från Earlham College där hon skrev en avhandling om könsrepresentation bland queerkvinnor. Hon har arbetat som aktivist för medvetenhet och utbildning när det gäller AIDS, lobbat för hbt-rättigheter på lokal och delstatlig nivå som medarbetare för Fairness Campaign och tjänstgjort som styrelseledamot för Kentuckykoalitionen av Jobs with Justice. 2007-2011 var hon medarbetare i OTWs (Organisationen för Transformativa Verks) finanskommitté. 2011-2014, tjänstgjorde hon i OTWs styrelse. 2011-2015 var hon organisationens kassör och ordförande för finanskommittén. I början av 2015 gick hon med i kommittén för Utveckling och Medlemskap och tillförde erfarenhet av ledning av ickekommersiella organisationer, insamlingar och finansiell redovisning, samt ett personligt intresse av att nå ut till gemenskaper av rasifierade fans i alla sina roller. Hon gick med i fandom på nätet år 2000 som ivrig läsare av Buffy the Vampire Slayer-fanfic och har skrivit i olika tv- och filmfandoms sedan 2006. På senare tid har hennes intressen vuxit till att inbegripa videoskapande, webbserier och Marvel Cinematic Universe.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att kandidera till styrelsevalet?

Jag har suttit tre år i styrelsen sedan jag blev vald 2011. Att delta igen efter att under ett år ha arbetat som tjänsteman och vanlig personal hos OTW är ett beslut som jag har funderat över i månader. För att vara helt uppriktig så är jag fortfarande inte säker på att jag har fattat rätt beslut. Jag gjorde en del misstag förra gången och jag är säker på att jag kommer göra några misstag igen. Däremot vet jag att för varje misstag jag gjorde så gjorde jag vad jag kunde för att be om ursäkt ändra mitt beteende och hur jag tänkte, samt ta på mig ansvaret för misstagen.

Under min första period förde jag medarbetarnas talan i styrelsen när andra ledamöter inte lyssnade på dem eller sade något å deras vägnar. Jag lyckades bygga upp och hålla vid liv relationer med ett antal olika kommittéer och individer som kände sig bortstötta av styrelsen, vilket gjorde att kontakten dem emellan blev mycket starkare. Jag kunde ge konkret stöd till genomförandet av flera projekt och metoder som har förändrat den interna verksamheten i organisationen till det bättre.

Jag känner att jag inte bara kan göra om detta utan att det också är nödvändigt. Jag håller inte med om den riktning som styrelsen har tagit 2015. De har arbetat på ett sätt som är mindre genomsynligt istället för mer och upphävt framsteg som gjordes under min första period när det gäller att diskutera fler frågor i öppna styrelsemöten och främja bredare dialog mellan styrelseledamöter och anställda. Jag har personligen sett en spricka mellan kommittéer och styrelseledamöter. Jag har också sett att nästan inget har blivit gjort för att tillhandahålla regelbunden kontakt med medarbetare utöver ordföranden. Istället har jag sett hur styrelsen tar beslut som påverkar kommittéernas arbete, utan att ha förståelse eller engagemang för hur detta arbete egentligen utförs. Detta kan bara ändras från insidan.

2. Vilka kunskaper och/eller vilken erfarenhet tar du med dig till styrelsen?

Erfarenheterna från min tidigare karriär omfattar tjugo år i ickekommersiell verksamhet. Jag har tjänstgjort som allt från volontär till verkställande direktör. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat finansiering, tillsyn och mentorskap av volontärer, uppsökande verksamhet, ekonomiförvaltning och mötessamordnare. På grund av mina olika roller inom OTW, tidigare och nuvarande, har jag även erfarenhet av dessa arbetsuppgifter inom organisationen.

Som medlem av OTWs styrelse var jag en av två ledamöter som hade ansvaret för uppstarten av arbetsgruppen Strategisk Planering. Vi hjälpte till med att utveckla och genomföra de första faserna av vägkartan för strategisk planering. Jag arbetade med kommittén för Volontärer och Rekrytering för att säkra uppförandekoden och ordningen för konstruktiva åtgärder och lade då till skydd för OTWs medarbetare. Dessutom förespråkade jag ändringar inom Volontärer & Rekrytering när det gäller praxis för rekrytering och introduktion. Inom styrelsen hjälpte jag respektive ledamöter när de pushade för bättre dokumentation inom styrelsen och öppna styrelsemöten. Jag hjälpte också till att lägga grunden för praxis inom konfliktlösning, vilket ökade ansvarstagandet för all personal, inklusive medlemmar av styrelsen.

Var och en av dessa insatser resulterade i praxis som jag har haft som arbetsmetod under större delen av 2015; både som vanlig personal och som tjänsteman utanför styrelsen. Jag har personlig erfarenhet av de styrkor, svagheter och följder som de beslut jag fattade resulterade i, och jag har också erfarenhet av hur dessa beslut påverkade arbete för både personal och kommittéer. Det är få av OTWs medarbetare som har detta perspektiv – att återvända som medarbetare efter att man har suttit med i styrelsen är sällsynt – och det är något som jag starkt känner att styrelsen skulle få stor nytta av.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

Jag vill att OTW fortfarande ska vara livskraftigt om femtio år, till att börja med genom att genomföra den strategiska planen och leta upp kontrakterad verkställande personal. Som ett minimum behöver vi följande: verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, teknisk chef eller huvudkodare och systemansvarig/analytiker, intern jurist, samt personalchef. Det bästa vore om prioritet kunde ges till att befordra personal på OTW som redan har arbetat med liknande roller till betalda hel- eller deltidspositioner. I samband med detta mål, skulle jag vilja att några av våra nuvarande medarbetare efterhand som det behövs drar ner på antalet timmar de lägger på volontärarbete, till en nivå som är mer hanterbar och balanserad.

Vår möjlighet att bibehålla denna utveckling beror också på hur mycket vi kan utöka vår kapacitet för insamlingar och uppsökande verksamhet. Kommittén för Utveckling och Medlemsskap har bra idéer som jag vill se genomförda, först och främst att bygga upp ett stort bidragsprogram, att strukturera planerade gåvor och minnesdonationer, samt att öka OTWs närvaro på kongresser och konferenser. Som styrelseledamot skulle jag stödja dem i att bygga en grundlig plan för dessa saker och arbeta med andra nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar för att hitta de bästa möjligheterna till att både få kontakt med befintliga och potentiella anhängare och marknadsföra OTWs projekt för en ny publik.

Slutligen vill jag vid slutet av min mandatperiod se styrelsen fungera på ett sätt som påminner mer om en traditionell styrelse; en som fokuserar på den gemensamma bilden i organisationen. För att vi ska kunna ta oss dit måste styrelsen förbättra styrelseledamöternas ledarförmåga och hitta en balans mellan godartad försummelse och detaljstyrning. Införlivandet av extern utbildning och uppbyggnaden av en styrgrupp av personal, ordförande och entreprenörer kommer att förbättra skötseln av OTW och samtidigt frigöra styrelsen till att fokusera på organisationens långsiktiga mål.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Som styrelsemedlem och senare kassör har jag arbetat med alla OTWs kommittéer på ett eller annat sätt och jag är väl förtrogen med alla våra projekt. Jag vet av erfarenhet att min roll som styrelseledamot i stort sett kommer vara att följa dit kommittéerna leder, lita på deras expertis och vara lyhörd för deras önskemål, samtidigt som jag ibland måste ställa svåra frågor för att vara säker på att deras arbete uppfyller de övergripande mål, uppdrag och behov som organisationen har, samt de rättsliga krav vi står inför som en registrerad välgörenhetsorganisation.

Ett specifikt exempel på detta kom upp i slutet av förra året och i början av 2015. Förslaget gällde ett projekt som definitivt passar in i vårt uppdrag och våra mål, men berörde inte nödvändig samverkan med andra kommittéer och tog inte full hänsyn till några av planens ekonomiska konsekvenser. Jag hade möjlighet att ställa dessa frågor och tillsammans med kommittéerna diskutera sätt att åtgärda bristerna, vilket ledde till en starkare förståelse för projektet, dess behov och dess potentiella inverkan på organisationen.

Generellt sett så tror jag att det är något av det bästa som jag tar med mig: att arbeta med varje kommitté på det sätt som behövs för att se olika perspektiv på deras arbete och hjälpa dem att ansluta dessa projekt till våra övergripande, gemensamma mål.

5. Välj två ämnen/problem som du tycker att OTW bör sätta som högsta prioritet, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av din tjänst i styrelsen?

I grunden närmar jag mig fortfarande arbetet i OTW genom ett perspektiv från insamlingar och ekonomi. Dessa områden hör till dem som jag tror kommer behöva prioriteras internt. När det gäller insamlingar och ekonomisk förvaltning så har vi aldrig tidigare varit i så bra form som vi är nu. Vi måste se till att detta håller i sig såvä som att utöka våra insamlingar till att innebära en mängd olika aktiviteter, skapa ett stort bidragsprogram, strukturera planerade bidrag och gåvor, samt starta ytterligare konton med en bra sparränta. Allt detta skulle öka våra intäkter.

Externt skulle jag vilja se att OTW bygger fler kontakter med andra fangemenskaper både online och offline. Mitt personliga intresse ligger i att öka vår närvaro på kongresser, konferenser och andra fysiska mötesplatser. Möjligheten att möta andra fans ansikte mot ansikte och skapa kontakter är ett privilegium. Vi kan ge fler ur vår personal och våra volontärer denna möjlighet, samtidigt som vi främjar OTWs verksamhet. Vi kan använda dessa plattformar för att stå värd för paneler eller erbjuda huvudtalare, såväl som få tillgång till andra möjligheter att samtala om verk av fans, de rättsliga hinder vi står inför som skapare av dessa verk, de framväxande akademiska fälten för fanstudier, samt hur viktigt det är att bevara fanhistoria och artefakter. Mitt mål är att arbeta tillsammans med styrelsen och kommittén för Utveckling och Medlemsskap för att skapa ett program för uppsökande verksamhet som tar tillvara på de möjligheter vi har att nätverka och främja vår verksamhet.

6. Vilka tycker du är styrelsens främsta ansvarsområden? Känner du till de juridiska kraven för en ickekommersiell styrelse baserad i USA?

Jag är väl förtrogen med de rättsliga krav som gäller för en ickekommersiel styrelse, då jag tidigare har suttit i styrelsen för två andra organisationer, redan innan jag gick med i OTW som företrädare för personalen och som styrelseledamot. Under mina 20 år i ideell verksamhet har jag även arbetat med många andra organisationer.

För mig bryts frågan om huvudsakliga ansvarsområden ner i två delar. Först kommer ansvaret för juridik och förvaltning, den lojalitet, omsorg och hörsamhet som styr ekonomi och resurshantering. Dessa är de grundläggande principerna i ickekommersiell förvaltning. Sedan känner jag att styrelser har ett mer komplicerat och ibland oklart ansvar gentemot dem som de arbetar med och för. Detta ansvar innefattar främst ärlighet och ansvarskyldighet, att vara tillgänglig för personalen för stöd, mentorskap, vägledning och samarbete och att samtidigt se helheten som de hela tiden jobbar emot, medan de också gör alla rimliga ansträngningar för att förstå detaljer, så att de kan slå fast en plan som kan stötta organisationen in i framtiden.

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot dina andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina andra roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har redan avgått från min position som kassör för styrelsen, vilket jag hade bestämt mig för att göra innan årets slut oavsett hur valet går. Jag kommer att, oavsett utgången av valet, förbli en del av personalen i Utveckling och Medlemsskap. Med tanke på den relativt låga arbetsbelastningen för Utveckling och Medlemsskap utanför de två årliga kampanjerna och min önskan att styrelsen tar en mer aktiv roll i insamingarna, så är jag inte orolig över att kunna balansera de två rollerna.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Matty Bowers Biografi och manifest

Biografi

Matty trillade in i fandom för första gången i maj 1998, men hon blev inte riktigt inblandad förrän 2001. Hennes tidigaste fandoms var Highlander och Buffy, men hon fortsatte raskt in i en mängd andra fandoms. Nuförtiden är hon i hög grad ett fan av fandom som helhet; hon läser i stort sett vilken superlång berättelse som helst i vilken fandom som helst! Matty höll sig i bakgrunden under de första åren, men började så småningom bidra till olika fanprojekt som nyhetsbrev och grupper för rekommendationer. Hon var fascinerad och nyfiken när hon för första gången hörde rykten om att en plats skulle byggas där fandom ägde servrarna, och gick med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) när rekryteringen av volontärer påbörjades 2009. Sedan dess har hon arbetat på Support, Archive of Our Own – AO3s Dokumentations kommitté, samt Missbrukskommittén. Matty har en lärarexamen och undervisade i över tio år innan hon fortsatte till det teknologiska fältet. Hon arbetar för närvarande som chef för ett lokalt företag och på fritiden fungerar hon som teknisk support för sina många vänner och sin familj.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag har jobbat för OTW som volontär, medarbetare och ordförande i olika kommittéer under olika situationer — jag har jobbat i team som har fungerat och sådana som inte har fungerat, och lärt mig vad som behövs för att förbättras. Det har inte alltid varit lätt, men jag är redo att lägga ner det arbete som behövs.
Tillsammans med några fantastiska medarbetare hjälpte jag till att göra om både Support och Missbruk från kommittéer som inte fungerade till blomstrande sådana. Denna erfarenhet har hjälpt mig förstå hur OTW fungerar, eller inte fungerar, på ett flertal nivåer. Jag tror att vi har nått en kritisk punkt i OTWs utveckling och jag vill hjälpa Styrelsen och OTW att växa och utvecklas.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Under min karriär både som lärare och företagschef har jag fått en enorm erfarenhet av att hantera människor i en mängd olika situationer med olika deadlines och behov. Att kommunicera snabbt och effektivt är en viktig del av läraryrket och det är ytterligare en förmåga som jag tror kommer att vara mig till nytta i styrelsen. Att arbeta i grundskolan med utbildning har också lärt mig hur jag ska hantera flera projekt samtidigt och få saker gjorda.

Dessa erfarenheter var till stor nytta för mig när jag fick uppgiften att återföra först Support och sedan Missbruk från kollapsens brant. Båda kommittéerna var överväldigade av arbetsbördan och hade en allvarlig personalbrist. Med stöd från några fantastiska medarbetare kunde jag förbättra vårt arbetsflöde och vår träning, skapa mer effektiva sätt att kommunicera med andra kommittéer, samt behålla en stabil kärna av hängivna och aktiva volontärer som lät oss svara på användarnas behov mycket snabbare. Den grund vi har byggt borde kunna hjälpa båda kommittéerna att växa i takt med användarnas krav. Jag är mycket stolt över detta arbete och över de team vi tillsammans har byggt upp.

Jag tycker att även styrelsen har nått en kritisk punkt och jag tror att det jag har lärt mig genom mitt arbete för Support och Missbruk kommer att vara till stor nytta i mitt styrelsearbete.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

En av de första sakerna vi behöver göra är att se var vi befinner oss just nu och lära oss vad kommittéerna i själva verket behöver från styrelsen. För att åstadkomma detta är det viktigt att involvera alla kommittéeordförande i en dialog om OTWs och dess kommittéers tillstånd. Jag vill vara del av en styrelse som kan ha denna dialog med ordföranden — som är medvetna om pågående problem och som kan främja integration och samarbete mellan ordförande för att nå lösningar på gemensamma problem.

Under de senaste åren har vi haft svårt att få till ett konsekvent arbetssätt. Vissa kommittéer har blomstrat, medan andra har fortsatt att kämpa. Det är nödvändigt för OTW att hitta en balans och försäkra att alla dess kommittéer samt styrelsen arbetar tillsammans, innan mitt uppdrag tar slut. Vår interna och externa kommunikation verkar ofta fragmenterad; detta står i vägen för våra projekts framsteg och för en positiv och produktiv miljö för våra volontärer. Detta behöver förändras och jag tror att det första viktiga steget är att styrelsekulturen förändras.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Jag har arbetat med Support, AO3s Dokumentation, Missbruk och Taggorganisering i flera år och som ordförande har jag ofta samarbetat med medarbetare inom Tillgänglighet, Design & Teknologi (AS&T), System, Juridiska, Översättning, Kommunikation och Öppna Dörrar. Jag har med egna ögon sett hur oerhört hängivna alla är inom dessa projekt och hur effektivt samarbete dem emellan kan vara, om rätt procedurer finns på plats. På ett personligt plan tycker jag om att arbeta med Fanlore och slukar entusiastiskt varje tidskrift, båda viktiga fandomresurser enligt mig.

Jag tror att det viktigaste jag kan göra som styrelsemedlem är att ta reda på vad varje projekt behöver och göra mitt bästa för att tillmötesgå det. Styrelsen borde vara redo och tillgänglig för att erbjuda resurser och vägledning till kommittéer och medarbetare när de behöver detta, men också låta dem självständigt sköta sitt dagliga arbete. En av de första sakerna jag skulle vilja göra som styrelsemedlem är att kontakta alla projekt och ha en öppen, ärlig dialog när det gäller var de befinner sig och hur de vill utvecklas. Jag kommer sedan att prioritera dessa behov och försäkra att alla projekt har de verktyg, personal och resurser som behövs för ett framgångsrikt arbete.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du göra dem till en del av ditt uppdrag?

Jag skulle vilja se mer öppen och rättfram kommunikation mellan styrelsen och OTWs volontärer och medlemmar. OTWs volontärer bör kunna förstå varför styrelsen fattar de beslut den gör och vad den planerar inför framtiden. Ökad rättframhet innebär inte bara ökade krav på ansvar från styrelsemedlemmarna, utan ger också medarbetare och volontärer bättre förståelse för vad som händer inom organisationen. Att kunna se det stora hela gör att alla kan se hur deras ansträngningar formar OTW och detta gör dem mer engagerade i organisationen.

Jag vill också försäkra mig om att alla kommittéer har den hjälp och de resurser de behöver för att lyckas. Från mina tidigare erfarenheter vet jag exakt hur svårt det är att vara ordförande för en kommitté utan tillräckligt mycket personal eller rätt verktyg. Jag anser att det är väsentligt att kommittéer som desperat behöver nya verktyg för att kunna sköta sitt jobb inom en rimlig tidsram ska få stöd och tillstånd från styrelsen för att kunna implementera dem. Kommittéer borde kunna få sina räkningar betalda i tid. Epost borde besvaras omgående. Detta har inte varit fallet hittills och är något jag hoppas kunna ändra.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

Jag har spenderat åtskilliga år med att arbeta för ideella organisationer offline, och som ordförande för Support undersökte jag på egen hand kraven för ideella organisationer i USA.

Styrelsen måste vara ansvarig för att ha överblick över OTW och fatta de beslut som bäst tjänar organisationen och dess medlemmar. Jag anser att det är styrelsens uppdrag att försäkra att volontärer och medlemmar är är medvetna om vad som händer i organisationen, från ekonomin till styrelsens dagliga beslut. Vi måste försäkra oss om att OTW är stabilt nog att nå sitt uppdrag att tjäna fans intressen genom att erbjuda tillgång till, och bevara historien bakom, verk av fans och fans kultur i alla dess former.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

Jag har nyss avslutat mitt arbete både för Taggorganisering och Support och har påbörjat ett program för träning av nästa ordförande för Missbruk. När nästa mandatperiod börjar borde jag ha en splitterny medordförande i Missbruk. När nästa mandatperiod slutar borde vi ha ett antal andra medarbetare som har klarat av sin träningsperiod som ordförande; en av dessa lyckliga medarbetare kommer att bli ny medordförande och jag kan återgå till att vara vanlig medarbetare. Mitt mål är att stanna kvar inom Missbruk på något sätt, för att kunna hålla mig a jour med kommitténs frågor. Jag tycker att det är viktigt att styrelsemedlemmar fortfarande är engagerade i kommittéerna och förstår deras behov. Genom att stanna hos Missbruk, en kommitté inom Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) som arbetare med alla de andra AO3-kommittéerna såväl som direkt med användarbasen, kan jag hålla kontakt med dessa andra delar av OTW och med AO3s användarbas.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Katarina Harjus biografi och manifest

Biografi

Katarina är svensktalande finsk, och jobbar just nu mot en examen i informationsteknologi. Innan det jobbade hon som revisor i många år. År 2000 gav hon sig ut på jakt efter fandom efter att ha läst om det i en tidning (och är evigt tacksam för att ha plockat upp just den tidningen i ett ögonblick av uttråkning). Hon har skapat verk av fans för en mängd olika fandoms, många av dessa kan hittas på hennes Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) användarsida. Någonstans längs vägen föll hon för podfics, och hon skriver fortfarande fanfic, spelar in podfics och gör till och med en del fandom-hantverk då och då, fast inte så ofta som hon skulle vilja. Katarina följde OTW:s (Organisationen för Transformativa Verk) arbete nära från början, och blev själv involverad år 2013 som en medlem av översättningskommittén, där hon nu är översättare och medarbetare. Hon var taggorganisatör under en period 2014, och sitter just nu i AO3:s missbrukskommitté.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Under min tid i OTW har jag kommit att bry mig mycket om OTW:s mål, mina medvolontärer, och användarna av våra projekt. Det finns dock ett flertal områden av OTW:s funktionssätt som jag inte är nöjd med, inklusive vissa aspekter av hur den nuvarande styrelsen fungerar. Jag kände att en styrelsekandidatur var det bästa sättet att arbeta för alla de tidigare nämnda parternas bästa intressen, och att hjälpa styrelsens arbete att reflektera dessa intressen. Jag har följt OTW:s utveckling från början, och jag är väldigt investerad i dess uppdrag och projekt. De senaste två åren har jag sett många kommittéer utvecklas, samarbeta och göra framsteg mot sina mål, medan andra kämpar, på grund av problem med kommunikationen och misskötsel från styrelsen. Jag tror att det logiska sättet att försöka hjälpa till att fixa detta är att anmäla mig som frivillig att gå med i styrelsen.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag har professionell erfarenhet av bokföring, och trots att reglerna skiljer sig åt eftersom OTW är baserat i USA, är huvudbeståndsdelarna och bästa praxis för redovisning och budgethållning lika sanna för OTW som för de företag jag tidigare har arbetat med.

Som en del av översättningspersonalen har jag praktisk erfarenhet av både förvaltning och administrativt arbete, inklusive att hantera en stor mängd e-mail med extremt varierande frågor på kort tid, hantera uppgiftsutdelning för våra över 150 volontärer, skriva dokumentation och samarbeta med andra kommittéer.
Jag har erfarenhet av att arbeta med människor från olika bakgrunder och kulturer, både inom OTW och i mitt liv utanför internet, vilket är en bra grund för att arbeta i styrelsen för en organisation med så mycket mångfald som OTW. Jag har också erfarenhet inom IT, och trots att jag aldrig har varit en del av den grupp som ser till att AO3 håller igång, har jag en förståelse för vad de gör (och uppskattar det enormt mycket).

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

Jag skulle vilja se styrelsen röra sig i en riktning där den inte ser det som en nödvändighet att bli involverad i den dagliga hanteringen av saker – en styrelse som inte detaljstyr, och istället fokuserar på beslut på hög nivå och planer som gör det möjligt för organisationen att fullgöra sitt uppdrag. När styrelseinblandning krävs, vilket det ibland gör, skulle jag göra mitt bästa för att se till att saker går smidigt och, ännu viktigare, snabbt, så att kommittéernas arbete inte försenas i onödan.

Dessutom skulle jag vilja se Ekonomikommittén återinstallerad i någon form, eller göra någon annan sorts rimliga arrangemang för sättet som våra finanser hanteras. Det verkar inte rimligt att allt detta arbete faller på endast en persons axlar, som det gör nu. Oberoende av den personens förmåga att göra arbetet är det bara oansvarigt att inte ha någon inbyggd överlappning vad det gäller vår ekonomi. Eftersom vår bokföring hanteras av en enda person, som också är ansvarig för att tolka ekonomirapporterna till styrelsen (och till och med kan vara en del av styrelsen), finns det inte tillräckligt med översikt över ekonomin och bokföringen. Det finns just nu ingen intern eller extern revision, vilket betyder att det inte finns något sätt för oss att demonstrera att vi tar vårt ansvar på allvar.

4. Vad är din erfarenhet med OTW:s projekt, och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stötta och stärka dem? Vänligen inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning), och Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att betona specifika områden som du är intresserad av.

Jag var taggorganisatör under en period, och jag är just nu medlem av AO3:s missbrukskommitté, och är dessutom en AO3-användare, så jag har mer praktisk erfarenhet av AO3 än de andra projekten. Dock är jag också medlem av översättningskommittén, som arbetar tillsammans med många av OTW:s projekt, så på så sätt har jag haft många tillfällen att bekanta mig med deras arbete, så väl som med de kommittéer som gör projekten möjliga.

Överlag tycker jag att det är viktigt att styrelsen är tillgänglig, och att styrelsen kan ta reda på kommittéernas behov genom öppen dialog, eftersom kommittéerna själva vet bäst. Ofta verkar det som att ta ett förslag till styrelsen är mer som ett hinder på vägen mot att få saker gjorda än en möjlighet för förändring och användbara förfinanden av planer. Därför vill jag vara så tillgänglig som möjligt för alla projekt, och göra mitt jobb i tid.

Jag anser att kommittéerna borde få förtroendet att göra det arbete de har visat sig kapabla att hantera, utan onödig inblandning. För de som behöver hjälp och stöd borde det erbjudas, men inte tvingas på dem. Vi borde lyssna på andra kommittéer som har klarat av att ta sig igenom liknande problem, lära oss hur de klarade av det, och uppmuntra de som kämpar att göra likadant. Styrelsen kan inte genom magi fixa allting, eller vara överallt, men den kan ha den bakgrundskunskap som krävs för att skapa länkar mellan människor som kan hjälpa varandra.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde vara av hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig, och varför värderar du dem högt? Hur ska du göra dem till en del av ditt arbete?

I min professionella karriär har jag arbetat med att hantera andra människors ekonomi och bokföring, och jag kan inte låta bli att fokusera på hur OTW:s ekonomi just nu hanteras. Det verkar väldigt olämpligt att ha allt det ansvaret på en enda persons axlar. Vad händer om den enda personen, av vilken anledning som helst, plötsligt blir otillgänglig? Dessutom har vi inte ett framtida budget förslag just nu, vilket är viktigt när man planerar för framtiden, och för att sätta insamlingsmål.

Och på tal om ekonomi, så tycker jag att vi ska tänka över den på andra sätt också – nämligen vår insamling. Vi har haft ett flertal väldigt framgångsrika medlemskapskampanjer (och vi är djupt tacksamma till alla våra donatorer), men sanningen är att det mesta av de pengarna fortfarande sitter på ett bankkonto och inte används till något. Hur kan vi rättfärdiga att be våra användare om mer när vi inte har använt pengarna de redan har donerat? Det finns användbara saker som skulle kunna göras med dem, som att betala någon för att hjälpa oss med AO3-kodning eller OTW:s hemsida, eller att se till att vi investerar i nya servrar för våra projekt i god tid. Om vi inte kan komma på några bra användningsområden för pengarna vi har, borde vi vara tydliga med det när vi ber om donationer.

6. Vad tycker du att nyckelansvarsområdena för styrelsen är? Är du bekant med de juridiska kraven på en USA-baserad ideell organisations styrelse?

Jag är inte amerikansk medborgare, men jag är bekant med de juridiska kraven på en USA-baserad ideell organisation, och ansvaret hos den här styrelsen specifikt. Jag skulle inte söka en position om jag inte först hade efterforskat det ansvar som kommer med den till min bästa förmåga. Jag tror att det mest grundläggande juridiska kravet på en styrelseledamot är omsorgsplikten om organisationen och dess medlemmar: att hålla sig informerad om vad som pågår i organisationen och ta beslut baserat på dess bästa intressen och uppdrag.

Jag anser att det är styrelsens ansvar att se till det stora perspektivet, och att leda organisationen enligt dess mål. Styrelsen borde inte vara ansvarig för den dagliga hanteringen av saker. OTW:s styrelse har ibland funnit det nödvändigt att blanda sig i till en grad som inte är ideal, eftersom OTW:s interna struktur inte var anpassad för att växa i den hastighet som den har gjort. När sådan inblandning händer borde det hanteras effektivt och på ett sätt som säkerställer att det dagliga arbetet inte hindras, eller, om det inte är möjligt, att det tillåts återgå så snabbt som möjligt.

Jag anser också att det är en del av styrelsens ansvar att vara så öppen som möjligt om sitt arbete. För tillfället sker mycket av styrelsens arbete på ställen där det inte är åtkomligt för de som inte är medlemmar av styrelsen, även när det handlar om frågor där sådan avskildhet är långt ifrån nödvändigt. Ett sådant uppträdande – även om det är oavsiktligt – är något som styrelsen sträva efter att undvika.

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete med andra uppdrag inom OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande uppdrag för att fokusera på styrelsearbete?

Jag är just nu medarbetare i kommittéerna för Missbruk och Översättning. Jag är tacksam för att arbeta i kommittéer som är stabila nog att jag vet att jag kan lämna mina uppdrag utan att besvära resten av laget för mycket. Jag vet att de kan ta över min andel av arbetet utan någon omfattande omstrukturering.

I översättningskommittéen sitter jag som medarbetare, vilket är en mer förvaltningsinriktad position, samt som översättare. Om jag blir vald kommer jag att ha kvar min position i översättningskommittén, eftersom jag finner arbetet tillfredsställande. Känslan av gemenskap som finns där hjälper mig att minnas varför OTW är så viktigt för mig. Jag känner likadant för missbrukslaget, och jag gläds åt möjligheten att interagera med och hjälpa AO3-användare, även om det ofta är under känsliga och mindre glada omständigheter. Jag vill helst inte lämna någon av mina roller, men om det visar sig att styrelsearbetet är för ansträngande för mig att sitta kvar i båda kommittéerna skulle jag överväga att sluta i missbrukslaget.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Aline Carrãos biografi och manifest

Biografi

Aline har en juridikexamen från Universidade de Juiz de Fora (Brasilien). Hon har arbetat med konsumenträttigheter och civilrätt och håller för närvarande på att vidareutbilda sig för att kunna arbeta som statstjänsteman. Aline upptäckte fandom när Harry Potter höll på att ta över världen och har aldrig lämnat det. Du hittar henne under fan-identiteten LilyC på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) och på Tumblr. Hon gick med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) 2013 som taggorganisatör och började sakta involvera sig i andra delar av organisationen; hon är nu medarbetare i kommittéerna för Support och
Översättning. I sitt arbete i Support har hon tagit hand om bekymmer, frågor och feedback från användare; i Översättningskommittén hanterar hon över 150 volontärer och har fullföljt projekt med strikta tidslinjer i en atmosfär av ständig, produktiv kommunikation över hela teamet.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i valet till styrelsen?

Jag tror att jag har värdefull erfarenhet att ta med mig till styrelsen som medlem i flera OTW-kommittéer och förbindelselänk till ytterligare en. Det är bra att ha personer från flera olika kommittéer i styrelsen – olika team har olika erfarenheter och behov, och att ta in folk som har haft kontakt med hur arbetet utförs framgångsrikt inom olika projekt hjälper styrelsen att få ett bredare perspektiv på OTW och dess kommittéer.

Mitt arbete med volontärerna inom Översättning har också gett mig insikt i att arbeta med en väldigt internationell och variationsrik grupp människor, en erfarenhet jag hoppas kommer att hjälpa styrelsen och kommittéerna att arbeta mot samma mål.

2. Vilken kompetens och/eller erfarenhet skulle du ta med dig till styrelsen?

Under det senaste året har jag arbetat med att ha hand om volontärer för OTWs Översättningskommittée och övervaka oberoende team med olika behov, mål och förmågor. Några av de olika uppgifterna innebär att anordna och leda möten med deltagare från hela världen, att rekrytera och träna volontärer och medarbetare, att hantera i snitt 50-100 mail per dag, att skriva internationell dokumentation, att leda och delta i små och stora projekt och att samarbeta med ett stort antal kommittéer. Eftersom Översättning arbetar tillsammans med flera delar av OTW har jag lärt mig att arbeta nära andra team och ta hänsyn till deras behov och specifika begränsningar. Jag tror att dessa erfarenheter kommer att vara till stor nytta vid en övergång till styrelsearbete.

Jag har arbetat mycket med att leda personal och koordinera projekt inom organisationen och jag har lärt mig vad som fungerar och inte fungerar. Jag tror att det OTW just nu behöver mer än allt annat är förmågan att organisera sig på ett praktiskt och målorienterat sätt så att våra volontärers och projekts mål kan uppnås inom rimlig tid och med så lite besvär som möjligt för alla inblandade. Jag tror att den erfarenhet jag fått hittills kan vara till stor nytta med detta.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din tid i styrelsen?

Jag vill åstadkomma en styrelse som är mer öppen och mottaglig för feedback – en som helt och fullt erkänner att kommittéerna själva har det bästa utgångsläget när det gäller att bestämma vad deras dagliga behov och mål är, och som stödjer och möjliggör dessa mål utan att skapa onödiga hinder eller förseningar. En styrelse som är helhjärtat inriktad på att svara på frågor, förslag och förfrågningar inom rimlig tid och på ett utförligt sätt, och som tar hänsyn till att allas tid och kompetens är värdefulla och ska respekteras.

Jag skulle vilja se en styrelse som är bekväm med att vara öppen med sina planer och som förklarar bakgrunden och innehållet i sina beslut för resten av organisationen och dess medlemmar. Som kan kommunicera öppet och informera OTWs volontärer om pågående diskussioner i ett tillgängligt och begripligt format, och vars medlemmar kan lägga gammalt groll och personliga spänningar i det förflutna bakom sig och arbeta med kommittéer och medarbetare på ett produktivt sätt.

OTW skulle gagnas av en styrelse som accepterar att planer och ”best practices” är användbara, men måste anpassas till den verklighet som råder och till våra väldigt specifika omständigheter, och att vanor, procedurer och verktyg alltid ska kunna ändras i takt med att OTW växer.

4. Vilken är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Vänligen inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) samt Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att betona de områden du är särskilt intresserad av.

Jag är AO3-användare sedan länge och det är ingen överdrift att säga att jag går in på sajten minst en gång om dagen, utöver att jag är taggorganisatör och ingår i supportteamet för AO3, och arbetar nära alla andra kommittéer som driver AO3. Jag har också haft kontakt med alla andra OTW-projekt i varierande grad, vare sig det handlar om att slå upp en artikel på Fanlore, översätta ett nyhetsinlägg om Juridiskas arbete, eller kontakta Öppna Dörrar för att diskutera ett tillkännagivande av en import till AO3.

Jag tror att det våra projekt behöver är stöd som stärker dem och hjälper dem att göra sitt arbete så bra som möjligt. Det bästa sättet att samarbeta med dessa kommittéer och projekt är att först och främst acceptera att de alla är olika, och att var och en har en distinkt kultur och miljö. Som ett resultat av detta behöver vi lyssna på vad kommittéerna säger till oss, förstå hur de arbetar, och planera och agera utifrån det så mycket som möjligt. Om exempelvis Öppna Dörrar behöver ett nytt verktyg, eller Fanlore behöver fler medarbetare, eller AO3-kodarna behöver anlita en leverantör, så ska vi ta hand om dessa saker för att låta kommittéerna göra sitt arbete.

5. Välj två områden/frågor som du tycker borde vara högprioriterade för OTW både internt och externt. Vad betyder dessa områden för dig och varför sätter du värde på dem? Hur kommer du att göra dem till en del av ditt arbete?

Ansvarsutkrävande: Jag skulle vilja se en förändring i och med att ansvarsutkrävandet inom OTW för närvarande är enkelriktat. Kommittéerna förväntas föra öppna, tydliga och uppdaterade mötesanteckningar och mötesagendor; de förväntas varje månad rapportera till styrelsen och till andra kommittéer om vad de har gjort; och de ska presentera välgrundade förslag närhelst de funderar på att göra något, plus grundligt dokumentera sina interna procedurer och strukturer. Styrelsen följer inte samma standard, och detta måste förändras. Styrelsen borde vara ansvarig på samma sätt som förväntas av OTWs kommittéer – den borde leda genom att vara ett gott exempel, inte ligga åratal efter.

I mer praktiska termer innebär detta att diskutera icke-personliga ärenden i möten som som standard är öppna, utom i de fall där kommittéerna eller de personer som är involverade har begärt något annat. Det innebär att ha mötesagendor och anteckningar som är tillgängliga och begripliga och innehåller kontext och relevant information om de beslut som fattas; att månatligen rapportera till alla volontärer och kommittéer om vad styrelsen har arbetat med; samt att hålla styrelsens wiki-sektion uppdaterad med relevant dokumentation om dess interna struktur, ansvarsområden, roller, vägkarta, projekt och icke-personliga ärenden som diskuteras. OTWs volontärer ska inte få reda på större händelser i organisationen genom twitter eller tumblr; det ska finnas intern kommunikation om vad som händer, och för närvarande finns det absolut inget sådant.

Samarbete mellan kommittéerna: Det är väldigt mycket mindre samarbete mellan kommittéerna i OTW än det skulle kunna och borde vara: vi saknar verktygen, de öppna kommunikationskanalerna och flexibiliteten. Detta gör att alla i stort sett är ovetande om vad alla andra gör – och det är onödigt svårt att få något gjort tillsammans. Vi behöver arbeta på att underlätta mer samtal mellan olika kommittéer, utan att knyta detta till ett strikt format eller en hierarki. Att röra sig bort från flaskhalsar i kommunikationen kan bara vara till nytta för OTW och vi bör göra allt vi kan för att få de verktyg och skapa den omgivning som gör detta möjligt.

6. Vad tycker du är nyckelansvarsområden för en styrelse/styrelsen? Känner du till de juridiska kraven på en styrelse för en USA-baserad nonprofit-organisation?

Jag har läst på en del om de juridska kraven för nonprofitorganisationer i Delaware, där OTW är registrerat, och mer specifikt om vad som enligt amerikansk lag förväntas av styrelsemedlemmar i nonprofitorganisationer, i stort handlar det om tillsyn juridiskt, ekonomiskt och över hur organisationen leds och styrs, och detta ska utföras med tillräcklig omsorg, lojalitet gentemot medlemmarna och i god tro.

Styrelsen har ansvar för att upprätthålla OTWs och dess projekts mål och syfte, och att stödja volontärerna som arbetar för att uppnå dessa mål. Detta innebär inte bara att nätverka med andra organisationer och individer som arbetar mot samma mål, men också att försäkra sig om att alla kommittéer och medarbetare har de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Styrelsen är skyldig att övervaka organisationens ekonomiska välbefinnande och att se till att insamling, användning och bokföring sker ansvarsfullt och med respekt för alla fans som har anförtrott sina gåvor åt osss. Styrelsen ska kommunicera effektivt med ordförandena och uppföra sig med integritet och engagemang för att säkerställa en generell miljö av feedback, hjälpsamhet och produktivitet.

7. Hur skulle du balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbete?

Jag har inga ordföranderoller för närvarande och jag kan lämna mina nuvarande tjänster om det skulle bli nödvändigt. Jag har för avsikt att vänta och se hur mycket arbete och tid styrelsearbetet kommer att kräva, och omstrukturera mina OTW-roller efter behov utifrån detta.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Alex Tischers biografi och manifest

Biografi

Alex Tischer är veterinär, inriktad på akut- och intenssivvård. Växte upp i Tyskland och bor för närvarande i Storbritannien. Har har varit involverad i fandom sedan före millennieskiftet och har gått igenom fler fandom än vad som kan räknas upp här. Några av de senaste är Rivers of London, Person of Interest and Mad Max: Fury Road. Har varit medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) stort sett oavbrutet sedan 2008 och under samma tid haft olika uppdrag som volontär. pretty much continuously since 2008. Förutom mediafandom har hen också på något sätt hamnat i sportens knäppa och härliga värld, vilket innebär väldigt nischade grupper som liknar fandom på häpnadsväckande sätt. När hen inte tar hand om sjuka husdjur kan man se Alex klättra och springa hinderbanor nästan lika ofta som hen konsumerar media.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i valet till styrelsen?

Den nuvarande styrelsen har stött på ett antal strukturella och interna problem som den hittills inte kunnat lösa på ett tillfredsställande sätt. Tvärtom reflekterar den dessa frågor mot resten av organisationen i sina många interaktioner med våra kommittéer. Det finns en brist på vision, kommunikation och prioritering som jag tycker är oroande. En del kommittéer är så nedtyngda av sin egen dokumentation och sina procedurer att de inte kommer någonstans i sina dagliga uppgifter och inte ens kan sätta upp mål för sin framtid. Istället för att stärka kommittéerna försöker den nuvarande styrelsen förvärra situationen.

Vi lider fortfarande av hög omsättning på volontärer och av allvarliga strukturella problem som löper genom hela organisationen, som brist på stadig ekonomisk tillsyn som inte hänger på att en enda person ska göra all bokföring. Jag tror att jag genom att gå med i styrelsen kan erbjuda och genomföra pålitliga förändringar som skulle gå bortom procedurförändringar för deras egen skull, och ge oss möjlighet att på riktigt komma in i framtiden i stället för att hela tiden försöka uppfinna hjulet på nyttl.

2. Vilken kompetens och/eller erfarenhet skulle du ta med dig till styrelsen?

Genom åren har jag varit aktiv medlem av ett antal organisationer och kommittéer. I dessa har jag tjänstgjort i olika roller, från att vara kassör i en studentkår till att vara medlem i webbkommittén och arbetsmiljökommittén i yrkesrelaterade organisationer. Dessa erfarenheter har lärt mig en hel del om att handskas med folk – jag minns när jag höll på med att planera scheman för 40+ doktorander och praktikanter. De har också gjort att jag fått lära mig ta mig an en uppgift från olika vinklar, och att komma med kreativa lösningar på ett problem. Jag tror att styrelsen lider allvarlig brist på sådan kompetens och jag vill fylla det gapet.

Vad gäller min historia inom OTW, så blev jag medarbetare i Översättningskommittén för över ett år sedan, efter att ha varit volontär i diverse olika kommittéer under sex års tid. Detta har gjort att jag fått bli väl förtrogen med de utmaningar vi möter i vardagen, och fått hjälpa till med att lösa några av dem i den skala jag kunnat arbeta med. Det har också gett mig tillfälle att ha kontakt med våra andra kommittéer och få en försmak av deras ambitioner vad gäller framtiden, men också av deras begränsningar. Jag skulle föra med mig den vision styrelsen så desperat behöver, liksom kunskapen om hur våra största kommittéer fungerar och vad som får dem att blomstra.

Styrelsen lider också av frekventa problem i kommunikationen med våra volontärer, medarbetare och ordförande. Rak och effektiv kommunikation är något mitt arbete som veterinär, liksom i Översättningskommittén med dess 170+ volontärer, har lärt mig hantera, och jag är övertygad om att jag kan bidra till en god arbetsmiljö i organisationen.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din tid i styrelsen?

Om jag när min tid i styrelsen är slut har kunnat föra organisationen mot öppnare kommunikation och brutit upp de vattentäta skotten mellan kommittéerna bara lite grann, så skulle jag se det som en framgång. Vi måste verkligen sträva mot mer transparens och samarbete inom organisationen för att ge våra användare vad de verkligen förtjänar: en väljoljad maskin som kan rikta all sin energi mot att förbättra sina projekt i stället för att tappa fart på internt kivande.

Om vi talar om stora drömmar här så skulle ett bättre ramverk för att ge tillräckligt stöd till OTWs projekt vara högt upp på listan. Exempelvis är Tidskriftskommittén en grupp som för det mesta lämnats åt sig själv, med stöd av styrelsen vid behov, men har i övrigt fått förtroende att fatta sina egna beslut. De har haft en minimal omsättning under de senaste fem åren och publicerar sitt tjugonde nummer i september i år. Alla kommittéer kan och bör inte vara lika oberoende, men Tidskriftskommittén är ett exempel på hur styrelsen konstruktivt kan stödja en kommitté genom att lita på den.

Ett annat gott exempel är Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv): Styrelsens fokus tenderar att vika från AO3 av anledningar jag inte kan förstå. Med tanke på hur kärt detta projekt är för oss alla skulle det verka naturligt att ge det bästa möjliga omsorg och näring. Jag skulle särskilt vilja få lite av ledningens fokus tillbaka till det, så att vi verkligen kan ge vårt lilla team av volontärkodare resurser att förbättra AO3 ännu mer och aldrig mer lämna dem att kämpa med att hålla sajten vid liv på grund av brist på medel eller verktyg.

4. Vilken erfarenhet har du av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Vänligen inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) och Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att lägga emfas på områden du är särskit intresserad av.

Jag gick med i OTW 2008, vilket innebär att jag har sett OTW och dess kommittéer bli till från första början. Under åren har jag hjälpt till i ett antal kommittéer: som testare, taggorganisatör, support-personal och översättare. Under senare tid har mitt arbete som medarbetare i Översättningskommittén gett mig möjlighet att lära mig att interagera med de flesta av de kommittéer vi har idag, för att ge dem det stöd de behöver samtidigt som jag fått lära mig mer om deras individuella sätt och kultur. Jag har upptäckt att nyckelkraven är att kommunicera klart, svara på epostmeddelanden så fort som möjligt och generellt vara öppen och flexibel inför alla möjligheter. Det sätt på vilket vi närmar oss varje kommittée måste anpassas efter deras specifika behov: att samarbeta med Juridiska är av nödvändighet annorlunda än att arbeta med Tidskriftskommittén, precis som Fanlore och Öppna Dörrar har sina egna utmaningar.

Kommittéerna känner ofta väl till sina styrkor och svagheter, och jag tror att det är viktigt att inte försöka pracka på hjälp uppifrån. Tvärtom behöver vi försäkra oss om att det samarbete och stöd som ges faktiskt är önskat och fyller ett behov. För att försäkra oss om detta behöver vi naturligtvis mer kontakt mellan olika personer än formaliadokumentation, och där ser våra utsikter för en produktiv framtid ganska dystra ut.

Det skulle vara extra svårt för mig att välja ut ett av våra projekt att lägga mer emfas på, eftersom de alla svarar mot specifika och viktiga behov i fandom. Jag är glad att se dem alla blomstra och kommer att fortsätta att göra mitt bästa för att ge all hjälp jag kan till kommittéerna som är närande för dem. Att vara med i styrelsen skulle helt enkelt bara sätta mig i ett läge där jag kan göra mer för dem alla, samtidigt som jag kan lösa ett antal akuta orosmoment som bristen på ömsesidig respekt och förståelse i deras relation med styrelsen.

5. Välj två områden/frågor som du tycker borde vara högt prioriterade för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa områden för dig och varför sätter du värde på dem? Hur kommer du att göra dem till en del av ditt arbete?

Jag tror att det borde vara prioriterat att få ordning på vår administrativa struktur. Det är signifikativt att vi inte har en funktionell enhet som sysslar med ekonomi. Det är något organisationen får skämmas över externt, och en ständig källa till oro internt. Det faktum att folk fortfarande är villiga att ge pengar till vår organisation utan att det finns en pålitlig ekonomikommittée eller granskningsstruktur vittnar om vikten och nyttan av våra projekt. Dock skulle det vara oansvarigt att fortsätta att förlita sig enbart på användarnas förtroende för vår goda vilja; vi är skyldiga dem mer än så. Den nuvarande administrativa strukturen håller ihop genom ren viljekraft och tack vare den stadiga hängivenheten hos några av våra mer aktiva ordföranden, medarbetare och volontärer. Det minsta vi kan göra för att återgälda deras arbete är att förenkla processerna för kommunikation över kommittéerna och minska den administrativa bördan på de kommittéer som har en användarleverans. Detta skulle göra att vi kunde minska omsättningen på volontärer, göra vår produktionsprocess smidigare och uppmuntra nya släpp med mer innehåll och nya funktioner till glädje för våra användare.

Som ett mer utåtriktat mål behöver vi arbeta med internationaliseringen. Det är en av OTWs viktigaste aspekter för mig – att föra samman fans över hela värden genom deras passion för fandom. Att översätta alla våra projekt och skaffa resurser för att sköta vårt juridiska rådgivningsprojekt utanför USA är fantastiska mål, men vi kan inte uppnå dem med våra nuvarande begränsningar, och än så länge har de lösningar styrelsen fört fram inte hjälpt. Att koncentrera allt internationaliseringstänkande till en kommittée eller arbetsgrupp med stora ambitioner men inga medel att genomföra dem fungerar inte på ett nyttigt sätt. Jag skulle vilja ändra fokus för vår strategi på det här området, och i stället ge varje kommittée frihet att arbeta effektivt med dessa frågor.

6. Vad tror du nyckelansvaret för en styrelse/styrelsen är? Känner du till de juridiska kraven på styrelse i en USA-baserad nonprofit-organisation?

Ja, naturligtvis känner jag till de juridiska kraven. Det skulle vara väldigt illa genomtänkt att ställa upp som kandidat till styrelsen utan att ta del av lagarna och den nödvändiga dokumentationen!

Utöver det juridiska ansvaret anser jag att vår styrelses huvudansvar ligger i att ha en operativ tillsyn över OTW. Det är styrelsemedlemmarna som är ansvariga för att ha ekonomiska begränsningar och strategiska mål i åtanke medan de har uppsikt över våra kommittéer och ger dem det stöd de behöver. De måste vara organisationens vision, men också dess drivkraft.

Mer konkret innebär det att styrelsemedlemmar ska komma till möten och göra det i tid. De måste svara på epostmeddelanden inom rimlig tid och bidra till goda relationer med våra professionella partner (både från andra organisationer och de företag vi har avtal med—vi ska till exempel betala våra fakturor i tid) liksom med våra volontärer. De måste hålla sig uppdaterade på huvuddragen i den senaste utvecklingen i var och en av våra kommittéer, men inte vara så involverade att de tappar siktet på vårt uppdrag på lång sikt. Sist men inte minst ska de försäkra sig om att de tar ansvar för sitt arbete, eftersom de är det enda riktiga fönstret våra användare har till de arbetande medlemmarna i vår organisation. Detta innebär att styrelsemedlemmarna måste eftersträva mer öppenhet och ärlighet, och ständigt sträva efter att göra sitt arbete, sina diskussioner och sitt beslutsfattande mer öppet för medlemmarna och för OTWs volontärer.

7. Hur skulle du balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag är generellt effektiv och bra på att styra min tid och ser därför ingen anledning att lämna min nuvarande plats i Översättning och Support om jag blir vald till styrelsen. Genom åren har jag arbetat fram ett produktivt sätt för att ge mig tid till att fullgöra mina dagliga uppgifter och mer än så. Jag klarar för närvarande att kombinera mitt yrkesliv, mitt privatliv och mitt åtagande i OTWs kommittéer utan någon svårighet över huvud taget. Det skulle inte alls vara svårt att lägga in tid för styrelsearbete i mitt schema, och ändå ha god marginal att ta hand om oväntade och akuta uppgifter.

Allt handlar om att vara en god organisatör, och ärligt talat, vad skulle jag vara för styrelsemedlem om jag inte ens kunde hantera lite tidsplanering? Det känns som att det skulle vara ett absolut minimikrav för att få sitta bakom ratten på en internationell organisation, med tanke på att vi alla dagligen får hantera tidszoner och pressade scheman.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Atiya Hakeems CV och manifest

CV

Atiya Hakeem (Lady Oscar) har tagit examen i biologi vid California Institute of Technology och gick sedan vidare till University of Hawaii för en doktorsexamen i biomedicin. Efter att ha arbetat vid Caltech som neurobiolog och studerat autism och social kognition i många år, har hon nyligen återvänt till Hawaii, där hon för närvarande hänger med jordsvin som volontär på Honolulu Zoo. Hon har alltid använt fandom som tillflykt och kreativt utlopp, med intressen som Star Trek, baseball, tidig modern sjöfart, Hawaii Five-O och anime, vilket nu senast ledde till att hon arbetade på konventen Anime Expo och AX New York. Hon gick med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) 2012, som volontär inom supportteamet för Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), och har sedan dess svarat på sådär 5 000 användarfrågor. Hon gick med som testare för Tillgänglighet, Design och Teknologi (AO3s kommitté för kod och design) eftersom hon ville vara direkt involverad i att hålla AO3 igång. Nu är hon ledare för underkommittén Kvalitetskontroll & Testning. Hon har också medverkat i arbetsgrupperna för Kategoriförändring och Enkäter.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att kandidera till styrelsevalet?

Efter att ha arbetat i tre och ett halvt år för OTW har jag nått en nivå där jag vill använda den erfarenhet och kunskap jag har fått för att hjälpa till att leda organisationen. Vi är inte vilket ideell organisation som helst – vår position som en internationell, virtuell och fandomorienterad grupp gör oss ovanliga, liksom den extrema spridningen, men ändå sammankopplingen, hos våra projekt. Jag tror att det är oerhört viktigt för OTWs framtid att ha en styrelse som förstår OTWs och dess volontärers särskilda egenskaper och jag har en ställning där jag kan hjälpa till att ge en del av den förståelsen.

2. Vilka kunskaper och vilken erfarenhet tar du med dig till styrelsen?

Först och främst tar jag med mig min erfarenhet av själva OTW. Som en rutinerad medarbetare inom AO3-support har jag en bra känsla för vilka frågor som berör vår användarbas, så väl som gedigen erfarenhet av att hantera dessa frågor på ett hjälpsamt och professionellt sätt. Jag har haft omfattande kontakt med folk i fandom genom svar på supportärenden, kommentarer på nyhetsbrev och twitterkontot för AO3s status. Som en medlem av Utveckling, Design & Teknologi har jag varit med om utmaningarna som kommer med att sköta ett stort projekt över flera kommittéer. Fastän mitt arbete främst har varit hos AO3 har jag också haft chansen att träffa och ha kontakt med volontärer från alla delar av organisationen, i och med mitt deltagande i arbetsgrupperna för Kategoriförändring och Enkäter, så väl som ämneschatter och OTWs sociala forum.

När det gäller mitt övriga liv har jag två relevanta källor till erfarenheter. För det första har jag ägnat många år åt att arbeta i ett akademiskt laboratorium. Genom detta har jag fått erfarenhet av budgetansvar, projektplanering, personaladministration, samt mentorskap och upplärning.
För det andra har jag erfarenhet av ett flertal ickekommersiella organisationer, både som medlem och givare. Därmed har jag sett med egna ögon hur praxis för ickekommersiella verksamheter fungerar eller inte fungerar “i verkligheten”.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

  • Förenkla processer på ett sådant sätt att alla frågor till styrelsen får svar i rimlig tid och att alla beslut fattas utan uppskov.
  • Sköta alla styrelsedebatter och beslut i öppna forum, utom då det gäller konfidentiella medarbetarärenden.
  • Förbättra den ekonomiska hanteringen, inklusive att tillföra prediktiv budgetanalys och genomsynlighet.
  • Att vara del av en styrelse där alla medlemmar samarbetar på ett produktivt och professionellt sätt.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Min huvudsakliga erfarenhet är AO3, både genom Support och Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T). Som medlem av AD&T har jag samarbetat med alla AO3-kommittéer för att upprätthålla och förbättra AO3. Detta inkluderar även Open Doors-projektet, eftersom AD&T hjälper Open Doors med dess arbete när det gäller att importera hotade arkiv till AO3. Min erfarenhet innebär att jag har djup och långvarig personlig erfarenhet av vad AO3-kommittéerna behöver och inte behöver när det gäller stöd och tillsyn från styrelsen. Jag hoppas kunna bidra med denna förståelse till styrelsen som helhet. Eftersom AO3 både är den största konsumenten av OTWs ekonomiska resurser och det projekt som har högst profil när det gäller att dra till sig gåvor, tycker jag att det är enormt viktigt att styrelsen fullt ut förstår och stödjer arkivet.

Fanlore som projekt har några av samma tekniska svårigheter som AO3 har, men dessutom större problem när det gäller att få tillräckligt med folk och resurser. Jag vill hjälpa dem att etablera en starkare underbyggnad som skulle ge medarbetarna större frihet att fokusera på projektets mål.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) och Juridiska fungerar för närvarande mycket väl och effektivt. Som utomstående observatör, såväl som när jag har kontaktat Juridiska vid supportärenden, har jag blivit imponerad av medarbetarnas professionalism och kompetens. Jag känner att det bästa jag kan göra för dem som styrelsemedlem vore att helt enkelt stödja dem på det sätt de önskar.

5. Välj två ämnen/problem som du tycker att OTW bör sätta som högsta prioritet, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av din tjänst i styrelsen?

Jag tycker att OTWs högsta prioritet just nu borde vara att få bättre ordning på våra affärer. Skötseln av vår ekonomi behöver vara mer hållbar: inte bara en enda person som ser över alla våra konton utan revision, och inga fler insamlingar utan konkreta mål för utgifter och planerade budgetar. Detta något som sköts väl av de framgångsrika ickekommersiella organisationer jag har varit inblandad i “i verkliga livet”, och jag ämnar använda deras arbete som en förebild.

Miljön för våra volontärer behöver bli sundare: mindre överarbete, bättre verktyg, bättre kommunikation, bättre informationsflöde från styrelsen och genom kommittéerna.

Under mitt arbete hos AO3 stötte jag ofta på situationer där vårt arbete försvårades och AO3s stabilitet utsattes för risk genom en brist på stöd från styrelsen. Försenade beslut förhindrade att viktig utrustning kunde köpas in när det behövdes, trots att pengarna fanns. Policybeslut som gjordes utan genomsynlighet och med otillräcklig förståelse för frågan gjorde så att volontärer tappade modet och projekt spårade ur. Som styrelsemedlem kommer sådana erfarenheter att hjälpa mig rätt när det gäller att förbättra stödet för alla våra projekt och volontärer.

6. Vilka tycker du är styrelsens främsta ansvarsområden? Känner du till de juridiska kraven för en ickekommersiell styrelse baserad i USA?

Jag har undersökt de juridiska kraven för en USA-baserad ickekommersiell styrelse online. Utöver detta behöver vi dock en styrelse som våra volontärer kan lita på kommer att:

  • Hålla sig informerade om OTWs projekt
  • Fatta väl synliga och välinformerade beslut inom rimlig tid
  • Ha en ansvarsfull ekonomisk tillsyn
  • Representera OTW offentligt

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot dina andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina andra roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Det är viktigt för styrelsen att hålla sig a jour med OTWs kommittéers dagliga arbete. Av denna anledning tänker jag inte helt lägga mina andra roller åt sidan. Support har nyligen rekryterat en lovande grupp nya medarbetare. Därför tänker jag låta min inblandning där ha fokus på att fungera som mentor och kunskapsbank, vilket gör att tidskraven minskar. Som ledare av underkommittén för Kvalitetskontroll och Testning tänker jag rekrytera en medarbetare som kan hjälpa till med administration av volontärsuppgifter. Vi håller också på att förbättra vår uppsättning av automatiska tester, vilket gör att det krävs mindre inblandning från min sida när det gäller att övervaka manuella tester.

Förut har jag skött mitt arbete i kommittéerna samtidigt som ett heltidsarbete i verkliga livet. För närvarande tar jag ut ledig tid för att fokusera på mitt volontärarbete och utveckling av min karriär, vilket ger mig möjlighet att lägga ner tillräckligt med tid på mina ansvarsområden som styrelsemedlem.