Pagboboto sa Halalan ng OTW

Para makaboto ng mga miyembro ng Lupon ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), kinakailangang isang nagbabayad na miyembro ka ng OTW sa ika-30 ng Hunyo sa taon ng halalan. Tingnan ang Timeline para sa iba pang mahalagang petsa.

Kinakailangang nakapagbigay ka na ng donasyon gamit ang iyong personal na tseke, credit card, o PayPal account na ikaw ang may-ari. Para rin makumpirma ang iyong pagiging miyembro, kinakailangan din naming mai-ugnay ang iyong bayad sa isang bank account o credit card na talagang pagmamay-ari ng isang indibidwal pagdating ng halalan.

Sumali sa OTW at magkaroon ng
karapatang bumoto!

Matapos masigurado na ikaw ay kwalipikadong botante, maaaring basahin ang mga gabay sa pagboto.

Ang mga sumusunod na aksyon ay batayan para tanggalan ng karapatang bumoto ang isang botante para sa taon ng halalan kung kailan ginawa ang paglabag:

  • Pag-aalok ng anumang insentibo para sa isang boto (gamit ang pera o iba pang uri ng kabayaran, kabilang ang mga malikhaing katha).
  • Paglalantad ng mga sagisag-panulat ng mga kandidato, o pag-uugnay sa legal at fannish na pangalan ng kahit sinong miyembro o boluntaryo ng OTW nang hindi sila pumapayag na malaman ito ng publiko.