Pagsagawa ng Halalan ng OTW

Ang proseso ng pagboto ng OTW

Tuwing halalan ng Lupon, gumagamit ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ng iba’t ibang sistema ng pagboto na naka-base sa Instant Runoff Voting, o IRV. Pinapadali ng sistemang ito ang proseso ng pagboto at sinisigurado na walang boto ang masasayang.

Matapos ang botohan, bibilangin ang lahat ng pangunahing kandidato na pinili ng mga botante upang mabigyan sila ng ranggo. Kung mayroong kandidatong lumalamang sa unang bilangan, ay siya na ang tatanghaling nagwagi. Maaari ring baguhin ang IRV system upang magkaroon ng higit sa isang nagwagi sa pamamagitan ng pagtanggal sa naunang nagwagi mula sa mga balota. Ang mga balotang dapat ay para sa unang nagwagi ay bibilangin muli gamit ang ikalawang kandidatong napili sa mga ito para mayroon muling magwagi sa mga natitirang kandidato sa listahan. Mula rito ay magkakaroon ng panibagong naka-ranggong listahan kung saan lalabas ang ikalawang nagwagi sa pinaka-unahan ng listahan.

Para sa detalyadong tagubilin, maaaring pumunta sa
mga tagubilin sa pagboto.

Ano ang IRV?

Ang Instant Runoff Voting ay isang sistemang panghalalan kung saan maaaring makaabot sa isang desisyon kahit isang beses lamang magbotohan dahil pinapa-ranggo nito sa mga botante ang kanilang mga napiling kandidato. Ang pinakamahalagang benepisyo nito para sa atin ay hindi na kakailanganing bumoto muli kung sakaling mayroong patas sa labanan.

Ang IRV din ay kadalasang hindi naaapektuhan ng “tactical voting” — o ang pagboto ng mga botante laban sa kandidatong ayaw nilang manalo, kaysa sa pagboto sa mga kandidatong talagang nais nilang manalo. Naiiwasan ito dahil binabawasan ng IRV ang posibilidad na maging salimpusa ang kahit sinong kandidato. Sa IRV, walang nasasayang na boto, at dahil dito ay nagkakaroon ng mas maraming pagpipilian ang mga botante. Dahil sa sistema ng pag-ranggo, maaari ring maiwasan ang “negative campaigning” (nakapipinsalang pangangampanya) pati na rin ang hidwaan sa pagitan ng mga tagasuporta ng iba’t ibang kandidato. Hindi kailangang galitin ng isang kandidato ang mga tagasuporta ng ibang kandidato, dahil maaaring parehas silang suportahan ng bawat botante!

Sa balota sa halalan ng OTW, maaaring i-ranggo ng mga botante ang lahat ng kandidatong kanilang nais, basta lamang ay pumili sila ng kahit isa..

Matapos ang botohan, bibilangin ang lahat ng pangunahing kandidato na pinili ng mga botante upang mabigyan sila ng ranggo. Kung mayroong kandidatong lumalamang sa unang bilangan, ay siya na ang tatanghaling nagwagi. Kung wala namang lumalamang ay tatanggalin sa ranggo ang kandidatong may pinaka-kaunting pangunahing boto. Ang mga balotang unang inilaan sa natanggal na kandidato ay bibilangin muli at ang pangalawang piniling kandidato sa mga ito ang bibilangin. Magkakaroon muli ng bagong ranggo, at uulit-ulitin ang prosesong ito hanggang magkaroon ng lumalamang at siya ang tanghaling nagwagi.

Tinitiyak ng IRV ang kandidatong katanggap-tanggap sa karamihan ng kabuuang bilang ng mga botante, hindi lamang ang kandidatong may pinakamaraming boto — na posible sa isang botohan kung saan hindi naka-ranggo sa balota ang higit sa dalawang kandidato.

Pagboto Gamit ang Halili

Ang pagboto gamit ang halili ay ang pagtatalaga ng ibang tao na bumoto para sa iyo sa isang halalan.

Ayon sa batas ng Delaware, obligado ang OTW na pahintulutan ang pagboto gamit ang halili. Nakasaad sa batas na ito na: “Maaaring pahintulutan ng isang stockholder ang ibang tao na kumilos bilang halili nito sa pamamagitan ng pagpapadala o pagbibigay-pahintulot na padalhan ng [isang] elektronikong transmisyon sa katauhang gaganap bilang halili.”

Sa mga eleksyong pang-korporasyon,
ang mga halili ay karaniwang ginagamit tuwing ang isang bobotong miyembro ay hindi makadadalo sa pagpupulong. Ngunit bihira nang kinakailangan ang mga ito dahil sa pinahabang oras para sa electronikong botohan. Ngunit maaaring ang panahon ng botohan ay matakda sa isang panahon kung kailan walang internet access o kaya’y may iba pang obligasyong kailangang asikasuhin ang isang miyembro.

Kung kinakailangan, maaari kang magtalaga ng isang halili hanggang dalawang linggo bago ang halalan.Hanggang anim na buwan balido ang pagtatalaga ng halili at hindi namin maaaring bawiin o baguhin ito hanggang matapos ang anim na buwan na iyon.Hindi rin maaaring baguhin ang binoto ng hinalili.

Ang mga halili ay itinatalaga sa pamamagitan ng e-mail. Kung ikaw ay magpapadala ng kahilingan upang magtalaga ng halili na boboto para sa iyo, kinakailangang manggaling ito mula sa e-mail account na iyong ginagamit sa OTW, at dapat ipadala ang kahilingang ito sa [email protected] at sa e-mail ng iyong halili. Dapat kasama sa e-mail na iyon ang iyong ligal na pangalan at ang iyong pahayag na nagsasaad na itinatalaga mo bilang halili ang e-mail recipient (siyang nakatanggap ng e-mail mo). Ang iyong halili ay dapat sumagot sa lahat ng nakapaloob sa tatanggap sa e-mail na iyon, bilang pagkilala sa kanyang pagtanggap ng e-mail, at isama ang kaniyang ligal na pangalan sa e-mail. Ang tugon na ito ay dapat matanggap ng [email protected] dalawang linggo bago ang halalan.

Sa pagtatalaga ng iyong halili, pumili ng isang taong mapagkakatiwalaan mong bumoto para sa iyo. Maaari kang magtakda ng kahit anong kondisyon ng iyong halili, ngunit ito ay para lamang sa inyong dalawa. Hindi responsibilidad ng OTW na ipatupad ang mga kondisyong itinakda ninyong dalawa, at hindi rin kayang tiyakin ng OTW kung ginamit nga ba ng iyong halili ang iyong boto, o kaya’y alamin kung sino ang mga kandidatong kanyang pinili.

Mga Hamon

Ang mga kandidato lamang ang maaaring humiling ng muling pagbilang ng mga boto o ng pag-ulit ng botohan. Ang sinumang kandidatong nais humiling nito ay maaaring magpadala ng kanilang kahilingan, kasama ang paliwanag kung bakit kailangang ulitin ang pagbilang ng boto o ang botohan, sa aming Komite ng Halalan sa loob ng isang linggo matapos ang halalan. Ang Komite ng Halalan ay magbibigay ng kanilang pasiya sa loob ng isang linggo matapos matanggap ang kahilingan. Kung sa kaniyang palagay ay kailangan ngang magkaroon ng panibagong botohan ay isasakatuparan ito sa loob ng dalawang linggo matapos ibigay ng pasiya.