Nikisha Sanders biografi och manifest

Tillägg: Som detta tillkännagivande anger har Nikisha Sanders tagits bort från valblanketten 2015 av OTWs styrelse.

Biografi

Nikisha Sanders har en kandidatexamen i sociologi och antropologi från Earlham College där hon skrev en avhandling om könsrepresentation bland queerkvinnor. Hon har arbetat som aktivist för medvetenhet och utbildning när det gäller AIDS, lobbat för hbt-rättigheter på lokal och delstatlig nivå som medarbetare för Fairness Campaign och tjänstgjort som styrelseledamot för Kentuckykoalitionen av Jobs with Justice. 2007-2011 var hon medarbetare i OTWs (Organisationen för Transformativa Verks) finanskommitté. 2011-2014, tjänstgjorde hon i OTWs styrelse. 2011-2015 var hon organisationens kassör och ordförande för finanskommittén. I början av 2015 gick hon med i kommittén för Utveckling och Medlemskap och tillförde erfarenhet av ledning av ickekommersiella organisationer, insamlingar och finansiell redovisning, samt ett personligt intresse av att nå ut till gemenskaper av rasifierade fans i alla sina roller. Hon gick med i fandom på nätet år 2000 som ivrig läsare av Buffy the Vampire Slayer-fanfic och har skrivit i olika tv- och filmfandoms sedan 2006. På senare tid har hennes intressen vuxit till att inbegripa videoskapande, webbserier och Marvel Cinematic Universe.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att kandidera till styrelsevalet?

Jag har suttit tre år i styrelsen sedan jag blev vald 2011. Att delta igen efter att under ett år ha arbetat som tjänsteman och vanlig personal hos OTW är ett beslut som jag har funderat över i månader. För att vara helt uppriktig så är jag fortfarande inte säker på att jag har fattat rätt beslut. Jag gjorde en del misstag förra gången och jag är säker på att jag kommer göra några misstag igen. Däremot vet jag att för varje misstag jag gjorde så gjorde jag vad jag kunde för att be om ursäkt ändra mitt beteende och hur jag tänkte, samt ta på mig ansvaret för misstagen.

Under min första period förde jag medarbetarnas talan i styrelsen när andra ledamöter inte lyssnade på dem eller sade något å deras vägnar. Jag lyckades bygga upp och hålla vid liv relationer med ett antal olika kommittéer och individer som kände sig bortstötta av styrelsen, vilket gjorde att kontakten dem emellan blev mycket starkare. Jag kunde ge konkret stöd till genomförandet av flera projekt och metoder som har förändrat den interna verksamheten i organisationen till det bättre.

Jag känner att jag inte bara kan göra om detta utan att det också är nödvändigt. Jag håller inte med om den riktning som styrelsen har tagit 2015. De har arbetat på ett sätt som är mindre genomsynligt istället för mer och upphävt framsteg som gjordes under min första period när det gäller att diskutera fler frågor i öppna styrelsemöten och främja bredare dialog mellan styrelseledamöter och anställda. Jag har personligen sett en spricka mellan kommittéer och styrelseledamöter. Jag har också sett att nästan inget har blivit gjort för att tillhandahålla regelbunden kontakt med medarbetare utöver ordföranden. Istället har jag sett hur styrelsen tar beslut som påverkar kommittéernas arbete, utan att ha förståelse eller engagemang för hur detta arbete egentligen utförs. Detta kan bara ändras från insidan.

2. Vilka kunskaper och/eller vilken erfarenhet tar du med dig till styrelsen?

Erfarenheterna från min tidigare karriär omfattar tjugo år i ickekommersiell verksamhet. Jag har tjänstgjort som allt från volontär till verkställande direktör. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat finansiering, tillsyn och mentorskap av volontärer, uppsökande verksamhet, ekonomiförvaltning och mötessamordnare. På grund av mina olika roller inom OTW, tidigare och nuvarande, har jag även erfarenhet av dessa arbetsuppgifter inom organisationen.

Som medlem av OTWs styrelse var jag en av två ledamöter som hade ansvaret för uppstarten av arbetsgruppen Strategisk Planering. Vi hjälpte till med att utveckla och genomföra de första faserna av vägkartan för strategisk planering. Jag arbetade med kommittén för Volontärer och Rekrytering för att säkra uppförandekoden och ordningen för konstruktiva åtgärder och lade då till skydd för OTWs medarbetare. Dessutom förespråkade jag ändringar inom Volontärer & Rekrytering när det gäller praxis för rekrytering och introduktion. Inom styrelsen hjälpte jag respektive ledamöter när de pushade för bättre dokumentation inom styrelsen och öppna styrelsemöten. Jag hjälpte också till att lägga grunden för praxis inom konfliktlösning, vilket ökade ansvarstagandet för all personal, inklusive medlemmar av styrelsen.

Var och en av dessa insatser resulterade i praxis som jag har haft som arbetsmetod under större delen av 2015; både som vanlig personal och som tjänsteman utanför styrelsen. Jag har personlig erfarenhet av de styrkor, svagheter och följder som de beslut jag fattade resulterade i, och jag har också erfarenhet av hur dessa beslut påverkade arbete för både personal och kommittéer. Det är få av OTWs medarbetare som har detta perspektiv – att återvända som medarbetare efter att man har suttit med i styrelsen är sällsynt – och det är något som jag starkt känner att styrelsen skulle få stor nytta av.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

Jag vill att OTW fortfarande ska vara livskraftigt om femtio år, till att börja med genom att genomföra den strategiska planen och leta upp kontrakterad verkställande personal. Som ett minimum behöver vi följande: verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, teknisk chef eller huvudkodare och systemansvarig/analytiker, intern jurist, samt personalchef. Det bästa vore om prioritet kunde ges till att befordra personal på OTW som redan har arbetat med liknande roller till betalda hel- eller deltidspositioner. I samband med detta mål, skulle jag vilja att några av våra nuvarande medarbetare efterhand som det behövs drar ner på antalet timmar de lägger på volontärarbete, till en nivå som är mer hanterbar och balanserad.

Vår möjlighet att bibehålla denna utveckling beror också på hur mycket vi kan utöka vår kapacitet för insamlingar och uppsökande verksamhet. Kommittén för Utveckling och Medlemsskap har bra idéer som jag vill se genomförda, först och främst att bygga upp ett stort bidragsprogram, att strukturera planerade gåvor och minnesdonationer, samt att öka OTWs närvaro på kongresser och konferenser. Som styrelseledamot skulle jag stödja dem i att bygga en grundlig plan för dessa saker och arbeta med andra nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar för att hitta de bästa möjligheterna till att både få kontakt med befintliga och potentiella anhängare och marknadsföra OTWs projekt för en ny publik.

Slutligen vill jag vid slutet av min mandatperiod se styrelsen fungera på ett sätt som påminner mer om en traditionell styrelse; en som fokuserar på den gemensamma bilden i organisationen. För att vi ska kunna ta oss dit måste styrelsen förbättra styrelseledamöternas ledarförmåga och hitta en balans mellan godartad försummelse och detaljstyrning. Införlivandet av extern utbildning och uppbyggnaden av en styrgrupp av personal, ordförande och entreprenörer kommer att förbättra skötseln av OTW och samtidigt frigöra styrelsen till att fokusera på organisationens långsiktiga mål.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Som styrelsemedlem och senare kassör har jag arbetat med alla OTWs kommittéer på ett eller annat sätt och jag är väl förtrogen med alla våra projekt. Jag vet av erfarenhet att min roll som styrelseledamot i stort sett kommer vara att följa dit kommittéerna leder, lita på deras expertis och vara lyhörd för deras önskemål, samtidigt som jag ibland måste ställa svåra frågor för att vara säker på att deras arbete uppfyller de övergripande mål, uppdrag och behov som organisationen har, samt de rättsliga krav vi står inför som en registrerad välgörenhetsorganisation.

Ett specifikt exempel på detta kom upp i slutet av förra året och i början av 2015. Förslaget gällde ett projekt som definitivt passar in i vårt uppdrag och våra mål, men berörde inte nödvändig samverkan med andra kommittéer och tog inte full hänsyn till några av planens ekonomiska konsekvenser. Jag hade möjlighet att ställa dessa frågor och tillsammans med kommittéerna diskutera sätt att åtgärda bristerna, vilket ledde till en starkare förståelse för projektet, dess behov och dess potentiella inverkan på organisationen.

Generellt sett så tror jag att det är något av det bästa som jag tar med mig: att arbeta med varje kommitté på det sätt som behövs för att se olika perspektiv på deras arbete och hjälpa dem att ansluta dessa projekt till våra övergripande, gemensamma mål.

5. Välj två ämnen/problem som du tycker att OTW bör sätta som högsta prioritet, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av din tjänst i styrelsen?

I grunden närmar jag mig fortfarande arbetet i OTW genom ett perspektiv från insamlingar och ekonomi. Dessa områden hör till dem som jag tror kommer behöva prioriteras internt. När det gäller insamlingar och ekonomisk förvaltning så har vi aldrig tidigare varit i så bra form som vi är nu. Vi måste se till att detta håller i sig såvä som att utöka våra insamlingar till att innebära en mängd olika aktiviteter, skapa ett stort bidragsprogram, strukturera planerade bidrag och gåvor, samt starta ytterligare konton med en bra sparränta. Allt detta skulle öka våra intäkter.

Externt skulle jag vilja se att OTW bygger fler kontakter med andra fangemenskaper både online och offline. Mitt personliga intresse ligger i att öka vår närvaro på kongresser, konferenser och andra fysiska mötesplatser. Möjligheten att möta andra fans ansikte mot ansikte och skapa kontakter är ett privilegium. Vi kan ge fler ur vår personal och våra volontärer denna möjlighet, samtidigt som vi främjar OTWs verksamhet. Vi kan använda dessa plattformar för att stå värd för paneler eller erbjuda huvudtalare, såväl som få tillgång till andra möjligheter att samtala om verk av fans, de rättsliga hinder vi står inför som skapare av dessa verk, de framväxande akademiska fälten för fanstudier, samt hur viktigt det är att bevara fanhistoria och artefakter. Mitt mål är att arbeta tillsammans med styrelsen och kommittén för Utveckling och Medlemsskap för att skapa ett program för uppsökande verksamhet som tar tillvara på de möjligheter vi har att nätverka och främja vår verksamhet.

6. Vilka tycker du är styrelsens främsta ansvarsområden? Känner du till de juridiska kraven för en ickekommersiell styrelse baserad i USA?

Jag är väl förtrogen med de rättsliga krav som gäller för en ickekommersiel styrelse, då jag tidigare har suttit i styrelsen för två andra organisationer, redan innan jag gick med i OTW som företrädare för personalen och som styrelseledamot. Under mina 20 år i ideell verksamhet har jag även arbetat med många andra organisationer.

För mig bryts frågan om huvudsakliga ansvarsområden ner i två delar. Först kommer ansvaret för juridik och förvaltning, den lojalitet, omsorg och hörsamhet som styr ekonomi och resurshantering. Dessa är de grundläggande principerna i ickekommersiell förvaltning. Sedan känner jag att styrelser har ett mer komplicerat och ibland oklart ansvar gentemot dem som de arbetar med och för. Detta ansvar innefattar främst ärlighet och ansvarskyldighet, att vara tillgänglig för personalen för stöd, mentorskap, vägledning och samarbete och att samtidigt se helheten som de hela tiden jobbar emot, medan de också gör alla rimliga ansträngningar för att förstå detaljer, så att de kan slå fast en plan som kan stötta organisationen in i framtiden.

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot dina andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina andra roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har redan avgått från min position som kassör för styrelsen, vilket jag hade bestämt mig för att göra innan årets slut oavsett hur valet går. Jag kommer att, oavsett utgången av valet, förbli en del av personalen i Utveckling och Medlemsskap. Med tanke på den relativt låga arbetsbelastningen för Utveckling och Medlemsskap utanför de två årliga kampanjerna och min önskan att styrelsen tar en mer aktiv roll i insamingarna, så är jag inte orolig över att kunna balansera de två rollerna.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.