Nhiệm vụ của Board (Ban GIám đốc)

Các nhiệm vụ của Ban Giám đốc là gì?

Nhiệm vụ chung của Ban Giám đốc là thực hiện hoạch định chiến lược và cùng nhau đưa ra quyết định trong những lĩnh vực như nhiệm vụ Dịch thuật của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), ngân sách hàng năm, các dự án và các ưu tiên; giữ vững sự tập trung lâu dài cho tổ chức; theo dõi những tiến triển trên con đường đạt được những mục tiêu chiến lược; đảm bảo quá trình tuân thủ pháp lý của tổ chức; chịu trách nhiệm cho những hoạt động của tổ chức; chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tổ chức và tình hình tài chính của tổ chức trước IRS; và kí kết các hợp đồng, giải ngân các quỹ, và giao dịch kinh doanh dưới nhiều hình thức.

Về mặt cá nhân, các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trách nhiệm tham gia các cuộc họp qua chat, đảm bảo theo kịp tốc độ với các giao tiếp và báo cáo trong phạm vi tổ chức, cùng với đó là hành động thiện chí vì lợi ích tốt nhất của Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa.