Lịch sử bầu cử OTW

Đợt bầu cử năm 2022

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2022 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử 2022 tại đây.

Heather M
Michelle S
Natalia G
Noémie B
Tiffany G

 • Kết quả

Trước cuộc bầu cử, thành viên Ban Điều Hành Anna Szegedi từ chức. Do đó, vào thời điểm cuộc bầu cử bắt đầu, có 5 ứng cử viên tham gia tranh cử cho 3 vị trí, một trong số họ có nhiệm kỳ kéo dài hai năm. Heather McGuire và Natalia Gruber được các thành viên OTW bầu chọn vào 2 vị trí. Michelle Schroeder, ứng cử viên xếp thứ ba, được chỉ định đảm nhiệm hai năm còn lại trong nhiệm kỳ của Anna, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.

 • Ban Điều Hành OTW 2022

Alex Tischer
Antonius Melisse
Heather McGuire
Jess White
Kari Dayton
Michelle Schroeder
Natalia Gruber


Đợt bầu cử năm 2021

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2021 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2021 tại đây.
Antonius Melisse
E. Anna Szegedi
Kari Dayton
Laure Dauban

 • Kết quả

Đầu cuộc bầu cử có 4 ứng cử viên tranh cử cho 2 vị trí. Trong thời gian diễn ra bầu cử, thành viên Ban Điều hành Kati Eggert từ chức, để lại thêm một vị trí. E. Anna Szegedi và Kari Dayton được các thành viên OTW bầu chọn vào hai vị trí. Antonius Melisse, ứng cử viên có số phiếu bầu chọn xếp thứ ba, được chỉ định đảm nhiệm vị trí của Kati 2 năm nhiệm kỳ còn lại, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2021

Alex Tischer
Antonius Melisse
E. Anna Szegedi
Jess White
Kari Dayton
Kirsten Wright
Rebecca Sentance


Đợt bầu cử năm 2020

 • Các mốc thời gian

Xem thông tin các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2020 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử 2020 tại đây.
Alex Tischer
Jess White
Kati Eggert
Nicole Abraham
Tyme LaDow
Zoë Tucker

 • Kết quả

Đầu cuộc bầu cử, có sáu ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba vị trí. Tyme LaDow rút đơn tranh cử, còn lại 5 ứng cử viên. Alex Tischer, Jess White, và Kati Eggert được các thành viên OTW bầu chọn vào ba vị trí.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2020

Alex Tischer
Jess White
Kati Eggert
Kirsten Wright
Lex de Leon
Natalia Gruber
Rebecca Sentance


Đợt bầu cử năm 2019

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2019 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2019 tại đây.
Astrid Olin
Kirsten Wright
Morgan Schroeder
Rebecca Sentance

 • Kết quả

Đầu cuộc bầu cử, có bốn ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai vị trí. Astrid Olin rút đơn tranh cử, còn lại ba ứng cử viên. Kirsten Wright và Rebecca Sentance được các thành viên của OTW (Tổ chức cho các Tác phẩm được Biến Đổi) bầu chọn vào hai vị trí.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2019

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Casiulis
Kirsten Wright
Lex de Leon
Natalia Gruber
Rebecca Sentance


Đợt bầu cử năm 2018

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2018 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2018 tại đây.

C. Ryan Smith
Lex de Leon
Michelle Schroeder
Natalia Gruber

 • Kết quả

Có bốn ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai vị trí. Lex de Leon và Natalia Gruber được các thành viên của OTW bầu chọn vào hai vị trí.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2018

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Lex de Leon
Natalia Gruber
Priscilla Del Cima


Đợt bầu cử năm 2017

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2017 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2017 tại đây.

Claire P. Baker
Danielle Strong
Erica Dulin
Gimena Calixto
Jessie Camboulives
Milena Popova

 • Kết quả

Có sáu ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba vị trí. Claire P. Baker, Danielle Strong và Jessie Camboulives được các thành viên của OTW bầu chọn vào ba vị trí.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2017

Atiya Hakeem
Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Đợt bầu cử năm 2016

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2016 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2016 tại đây.

James Beal
Kristina Busse
Priscilla Del Cima

 • Kết quả

Có ba ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai vị trí. Kristina Busse and Priscilla Del Cima được các thành viên của OTW bầu chọn vào hai vị trí.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Đợt bầu cử năm 2015

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2015 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2015 tại đây.

Alex Tischer
Aline Carrão
Andrea Horbinski
Atiya Hakeem
Daniel Lamson
Katarina Harju
Matty Bowers
Nikisha Sanders

 • Kết quả

Đầu cuộc bầu cử, có tám ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai vị trí. Ban Điều Hành năm 2015 loại bỏ Nikisha Sanders; Dan Lamson rút đơn tranh cử, còn lại 6 ứng cử viên. Sau khi tiến hành bầu cử, Atiya Hakeem và Matty Bowers được các thành viên của OTW bầu chọn vào hai vị trí. Sau đó, ban Điều hành năm 2015 bầu chọn Andrea Horbinski vào một vị trí không được công khai trong cuộc bầu cử, vấp phải sự phản đối từ các thành viên của OTW và Ban bầu cử. Ban Điều Hành năm 2015 từ chức, còn lại Atiya và Matty quản lý. Sau đó, Atiya và Matty bổ nhiệm Alex Tischer, Katarina Harju và Aline Carrão vào ban Điều hành.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Matty Bowers


Đợt bầu cử năm 2014

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2014 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2015 tại đây.

Soledad Griffin
Margaret J. MacRae
Jessica Steiner

 • Kết quả

Ba ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba vị trí Ban Điều Hành. Do vậy, năm 2014 không tiến hành tổ chức bầu cử.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2015

Eylul Dogruel
Soledad Griffin
Andrea Horbinski
Margaret J. MacRae
Cat Meier
Jessica Steiner


Đợt bầu cử năm 2013

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2013 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2013 tại đây.

Anna Genoese

 • Kết quả

Một ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba vị trí Ban Điều Hành. Do vậy, năm 2013 không tiến hành tổ chức bầu cử. Việc ứng cử trong năm 2013 cũng không được tiến hành đầy đủ vì quá trình tuyên bố ứng cử gặp vấn đề thời gian.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2014

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Anna Genoese
Andrea Horbinski
Cat Meier
Nikisha Sanders


Đợt bầu cử năm 2012

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2012 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2012 tại đây.

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Andrea Horbinski

 • Kết quả

Ba ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba vị trí Ban Điều Hành; do vậy, năm 2012 không tổ chức bầu cử. Sau đợt bầu cử, Maia Bobrowicz và Cat Meier được bổ nhiệm vào các vị trí của người điều hành đã từ chức hoặc mãn nhiệm.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2013

Julia Beck
Maia Bobrowicz
Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Ira Gladkova
Andrea Horbinski
Cat Meier
Kristen Murphy
Nikisha Sanders


Đợt bầu cử năm 2011

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2011 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2011 tại đây.

Julia Beck
Naomi Novik
Lucy Pearson (rút đơn tranh cử, ngày 12 tháng 11 năm 2011)
Betsy Rosenblatt
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson

 • Kết quả

Sáu ứng cử viên tham gia tranh cử cho bốn vị trí Ban Điều Hành; do vậy, năm 2011 có tổ chức bầu cử. Các ứng cử viên đắc cử bao gồm (theo thứ tự bảng chữ cái theo họ): Julia Beck, Naomi Novik, Nikisha Sanders, và Jenny Scott-Thompson.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2012

Julia Beck
Francesca Coppa
Ira Gladkova
Kristen Murphy
Naomi Novik
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson


Đợt bầu cử năm 2010

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2010 tại đây.

 • Ứng cử viên

Xem thông tin về các ứng cử viên của đợt bầu cử năm 2010 tại đây.

Hele Braunstein
Francesca Coppa (đương nhiệm)
Ira Gladkova
Kristen Murphy

 • Kết quả

Bốn ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba vị trí Ban Điều Hành; do vậy, năm 2010 có tổ chức bầu cử. Các ứng cử viên đắc cử bao gồm (theo thứ tự bảng chữ cái ở phần họ): Francesca Coppa, Ira Gladkova, và Kristen Murphy. Elizabeth Yalkut đã từ chức sau cuộc bầu cử, nên Hele Braunstein được bổ nhiệm thay thế.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2011

Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Ira Gladkova
Sheila Lane
Allison Morris
Kristen Murphy
Hele Braunstein


Đợt bầu cử năm 2009

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2009 tại đây.

 • Ứng cử viên

Allison Morris
Elizabeth Yalkut

 • Kết quả

Hai ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai vị trí Ban Điều Hành; do vậy, năm 2009 không tổ chức bầu cử.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2010

Naomi Novik (Chủ tịch)
Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Sheila Lane
Allison Morris
Rebecca Tushnet, JD
Elizabeth Yalkut


Đợt bầu cử năm 2008

 • Các mốc thời gian

Xem các mốc thời gian của đợt bầu cử năm 2008 tại đây.

 • Ứng cử viên

Rachel Barenblat
Sheila Lane

 • Kết quả

Hai ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai vị trí Ban Điều Hành; do vậy, năm 2008 không tổ chức bầu cử.

 • Ban Điều Hành OTW năm 2009

Naomi Novik (Chủ tịch)
Rachel Barenblat
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Susan Gibel, JD
Sheila Lane
Rebecca Tushnet, JD


Ban Điều Hành sáng lập OTW

Sau lời kêu gọi vào tháng 6 năm 2007, các thành viên tình nguyện của tổ chức thành lập Ban Điều Hành đầu tiên. Các thành viên của Ban Điều Hành do người sáng lập Naomi Novik lựa chọn trên cơ sở thành lập nhóm làm việc với các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thiết lập cơ sở hạ tầng của một tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm điều lệ của tổ chức này.

 • Ban Điều Hành OTW (2007-2008)

Naomi Novik (Chủ tịch)
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Cathy Cupitt, DCA
Susan Gibel, JD
Michele Tepper, PhD
Rebecca Tushnet, JD