Lịch sử Bầu cử của OTW

Đợt bầu cử năm 2018

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2018 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2018 có thể được xem tại đây.

C. Ryan Smith
Lex de Leon
Michelle Schroeder
Natalia Gruber

 • Kết quả

Có 4 ứng cử viên tham gia tranh cử cho 2 vị trí. Lex de Leon và Natalia Gruber được bầu vào 2 ghế trống bởi các thành viên của OTW.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2018

Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Lex de Leon
Natalia Gruber
Priscilla Del Cima


Đợt bầu cử năm 2017

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2017 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2017 có thể được xem tại đây.

Claire P. Baker
Danielle Strong
Erica Dulin
Gimena Calixto
Jessie Camboulives
Milena Popova

 • Kết quả

Có 6 ứng cử viên tham gia tranh cử cho 3 vị trí. Claire P. Baker, Danielle Strong, và Jessie Camboulives được bầu vào 3 ghế trống bởi các thành viên của OTW.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2017

Atiya Hakeem
Claire P. Baker
Danielle Strong
Jessie Camboulives
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Đợt bầu cử năm 2016

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2016 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2016 có thể được xem tại đây.

James Beal
Kristina Busse
Priscilla Del Cima

 • Kết quả

Có 3 ứng cử viên tham gia tranh cử cho 2 vị trí. Kristina Busse và Priscilla Del Cima được bầu vào 2 ghế trống bởi các thành viên của OTW.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Kristina Busse
Matty Bowers
Priscilla Del Cima


Đợt bầu cử năm 2015

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2015 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2015 có thể được xem tại đây.

Alex Tischer
Aline Carrão
Andrea Horbinski
Atiya Hakeem
Daniel Lamson
Katarina Harju
Matty Bowers
Nikisha Sanders

 • Kết quả

Ở đầu đợt bầu cử này, có 8 ứng cử viên tham gia tranh cử vào 2 vị trí. Ban Giám đốc năm 2015 loại bỏ Nikisha Sanders khỏi danh sách ứng cử và Dan Lamson rút đơn tranh cử, còn lại 6 ứng cử viên. Qua cuộc bầu cử, các thành viên OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) bỏ phiếu bầu Atiya Hakeem và Matty Bowers vào 2 ghế trống.Sau khi Ban Giám đốc năm 2015 bổ nhiệm Andrea Horbinski vào một ghế trống không có trong danh sách bầu cử, các thành viên OTW và Ban Bầu cử đã phản đối. Ban Giám đốc năm 2015 từ chức, chỉ còn Atiya và Matty quản lý. Sau đó Atiya và Matty bổ nhiệm Alex Tischer, Katarina Harju và Aline Carrão vào Ban Giám đốc.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2016

Alex Tischer
Aline Carrão
Atiya Hakeem
Katarina Harju
Matty Bowers


Đợt bầu cử năm 2014

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2014 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2014 có thể được xem tại đây.

Soledad Griffin
Margaret J. MacRae
Jessica Steiner

 • Kết quả

Ba ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2014 không tổ chức bầu cử.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2015

Eylul Dogruel
Soledad Griffin
Andrea Horbinski
Margaret J. MacRae
Cat Meier
Jessica Steiner


Đợt bầu cử năm 2013

 • Các mốc thời gian

Mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2013 có thể được xem tại đây.

 • Ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2013 có thể được xem tại đây.

Anna Genoese

 • Kết quả

Một ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2013 không tổ chức bầu cử. Vì lý do thời gian trong quá trình tuyên bố ứng cử, năm 2013 cũng không tiến hành quá trình ứng cử đầy đủ.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2014

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Anna Genoese
Andrea Horbinski
Cat Meier
Nikisha Sanders


Đợt bầu cử năm 2012

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2012 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2012 có thể được xem tại đây.

Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Andrea Horbinski

 • Kết quả

Ba ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2012 không tổ chức bầu cử. Sau đợt bầu cử, Maia Bobrowicz và Cat Meier được bổ nhiệm vào các ghế trống của các Giám đốc đã từ chức hoặc mãn nhiệm.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2013

Julia Beck
Maia Bobrowicz
Franzeska Dickson
Eylul Dogruel
Ira Gladkova
Andrea Horbinski
Cat Meier
Kristen Murphy
Nikisha Sanders


Đợt bầu cử năm 2011

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2011 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2011 có thể được xem tại đây.

Julia Beck
Naomi Novik
Lucy Pearson (rút đơn tranh cử, ngày 12 tháng 11 năm 2011)
Betsy Rosenblatt
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson

 • Kết quả

Sáu ứng cử viên tham gia tranh cử cho bốn ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2011 có tổ chức bầu cử. Các ứng cử viên đắc cử bao gồm, theo thứ tự chữ cái tên họ, Julia Beck, Naomi Novik, Nikisha Sanders, và Jenny Scott-Thompson.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2012

Julia Beck
Francesca Coppa
Ira Gladkova
Kristen Murphy
Naomi Novik
Nikisha Sanders
Jenny Scott-Thompson


Đợt bầu cử năm 2010

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2010 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Thông tin về các ứng cử viên trong đợt bầu cử năm 2010 có thể được xem tại đây.

Hele Braunstein
Francesca Coppa (đương nhiệm)
Ira Gladkova
Kristen Murphy

 • Kết quả

Bốn ứng cử viên tham gia tranh cử cho ba ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2010 có tổ chức bầu cử. Các ứng cử viên đắc cử bao gồm, theo thứ tự chữ cái tên họ, Francesca Coppa, Ira Gladkova, và Kristen Murphy. Elizabeth Yalkut đã từ chức sau cuộc bầu cử, nên Hele Braunstein được bổ nhiệm thay thế.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2011

Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Ira Gladkova
Sheila Lane
Allison Morris
Kristen Murphy
Hele Braunstein


Đợt bầu cử năm 2009

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2009 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Allison Morris
Elizabeth Yalkut

 • Kết quả

Hai ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2009 không tổ chức bầu cử.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2010

Naomi Novik (Chủ tịch)
Rachel Barenblat
Francesca Coppa, PhD
Sheila Lane
Allison Morris
Rebecca Tushnet, JD
Elizabeth Yalkut


Đợt bầu cử năm 2008

 • Các mốc thời gian

Các mốc thời gian trong đợt bầu cử năm 2008 có thể được xem tại đây.

 • Các ứng cử viên

Rachel Barenblat
Sheila Lane

 • Kết quả

Hai ứng cử viên tham gia tranh cử cho hai ghế trong Ban Giám đốc; do vậy, năm 2008 không tổ chức bầu cử.

 • Ban Giám đốc OTW năm 2009

Naomi Novik (Chủ tịch)
Rachel Barenblat
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Susan Gibel, JD
Sheila Lane
Rebecca Tushnet, JD


Ban Giám đốc Thành lập OTW

Ban Giám đốc đầu tiên được thành lập bởi những thành viên tình nguyện phục vụ tổ chức, sau lời kêu gọi phục vụ vào tháng 6 năm 2007. Các thành viên của Ban Giám đốc được người sáng lập tổ chức Naomi Novik lựa chọn dựa trên cơ sở thành lập một nhóm làm việc với các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thiết lập cơ sở hạ tầng của một tổ chức phi lợi nhuận, bao gồm cả điều lệ của tổ chức này.

 • Ban Giám đốc OTW (2007-2008)

Naomi Novik (Chủ tịch)
KellyAnn Bessa
Francesca Coppa, PhD
Cathy Cupitt, DCA
Susan Gibel, JD
Michele Tepper, PhD
Rebecca Tushnet, JD