Hur OTWs val fungerar

OTWs röstningsprocess

För val till styrelsen använder OTW (Organisationen för Transformativa Verk) en variant av förslagsrumsvotering baserad på systemet IRV – Instant Runoff Voting (väljaren anger kandidater i den ordningsföljd denne önskar att de blir valda). Denna metod gör att det räcker med att rösta en gång och att varje röst räknas.

Efter röstningen räknas varje väljares förstahandsval och dessa röster används för att göra en ordnad lista med kandidater. Om en kandidat har majoritet när alla förstahandsval är räknade blir den kandidaten vår första vinnare. För att anpassa IRV till flera vinnare tar vi sedan bort vinnaren från omröstningen. De röstsedlar som gällde kandidaten som togs bort räknas om och andrahandsvalet från dessa röstsedlar används för att ge rösterna till en av de kvarvarande kandidaterna. En ny ordnad lista med kandidater görs och den andra vinnaren är kandidaten som står högst upp på den listan.

För steg-för-steg-instruktioner, gå vidare till röstningsinstruktioner.

Vad är IRV?

Instant Runoff Voting (alternativröstning) är ett valsystem som gör det möjligt att komma till beslut med endast en röstningsomgång genom att de röstande ombes rangordna sina val. Den största fördelen med detta system är att det eliminerar behovet av extra omröstningar för att bryta ett oavgjort resultat. IRV är också generellt motståndskraftigt mot taktikröstning — d.v.s. att man röstar mot den kandidat man inte vill ska vinna i stället för att rösta för den kandidat man egentligen stödjer — eftersom metoden minskar möjligheten att röster delas mellan likartade kandidater, s.k. spoilereffekt. Röster är inte bortkastade, vilket innebär att väljaren har fler valmöjligheter. Rangordningsprocessen kan också minska risken för smutskastning och konflikter mellan personer som stödjer olika kandidater — en kandidat kommer ju inte att vilja stöta bort dem som stödjer en annan kandidat, eftersom väljarna kan stödja båda personerna samtidigt!

På OTWs röstsedel kan väljarna välja att rangordna så många eller så få kandidater de vill, så länge de rangordnar minst en kandidat.

Efter röstningen räknas varje väljares förstahandsval och dessa röster används för att skapa en lista med kandidater i rangordning. Om en kandidat har majoritet när alla förstahandsval är räknade så är den kandidaten vår första vinnare. Om ingen har majoritet, så tas kandidaten med lägst antal förstahandsval bort. Röstsedlarna som hörde till kandidaten som togs bort räknas om och andrahandsvalet på dessa röstsedlar används för att ge dessa röster till en av de kvarvarande kandidaterna. En ordnad lista över kandidaterna skapas igen och processen upprepas tills det finns en vinnare som fått majoritet.

IRV fastställer vilken kandidat som är godtagbar för en majoritet av det totala antalet väljare — inte bara vilken kandidat som fått flest röster, som det kan bli när en röstsedel har mer än två kandidater men väljaren inte rangordnar sitt val.

Att rösta genom ombud

Röstning genom ombud är ett sätt att utse någon annan att rösta åt dig i ett val.

OTW är enligt lagen i Delaware skyldig att tillåta ombudsröstning: “En aktieägare får befullmäktiga en annan person eller andra personer att agera som ombud för denne aktieägare genom att överföra eller befullmäktiga överföringen av en elektronisk överföring till den person som skall vara ombud.”

Vid bolagsval används ett ombud vanligen när en medlem med rösträtt inte kan delta personligen i ett möte. Med utvidgad elektronisk röstning är många av de vanliga anledningarna till att rösta via ombud inte relevanta. Dock kan röstningsperioden infalla vid ett tillfälle när en medlem med rösträtt kan ha andra åtaganden eller inte har tillgång till internet.

Om du behöver ett röstningsombud kan du utse ett när som helst men senast två veckor före valet. Ombudsuppdraget varar under sex månader och innan dessa sex månader har gått kan vi varken ta bort eller ändra ditt val av ombud. Ombudsröster får inte föras över till någon annan.

Ombud utses via e-post. När du skickar en begäran om att utse ett ombud som röstar åt dig, så måste detta meddelande komma från det e-postkonto du har använt tidigare i samband med OTW, och meddelandet ska vara addresserat till både [email protected] och ditt ombud. E-postmeddelandet måste också innehålla ditt riktiga namn och det måste stå att du vill att mottagaren av e-postmeddelandet ska vara ditt ombud. Ditt ombud måste därefter svara till alla mottagare och bekräfta mottagandet, samt inkludera sitt riktiga namn i meddelandetexten. Detta svar måste nå [email protected] minst två veckor före valet.

När du utser ett ombud, välj någon som du litar på att rösta i ditt ställe. I princip kan överenskommelsen mellan dig och ditt utsedda ombud ha vilka villkor som helst, men bara som ett avtal mellan er som privatpersoner. OTW är inte ansvarig för att dina villkor uppfylls och vi kan inte verifiera huruvida ditt ombud använt din röst, eller visa vilka kandidater vederbörande röstade för.

Bestridande

Bara kandidater kan begära en omräkning eller att valet görs om. Den kandidat som önskar göra detta ska skicka sin begäran, med en förklaring av varför han eller hon tycker att en omräkning eller ett omval behövs, till vår valkommitté inom en vecka efter att röstningen stängts. Vakommittén fattar sitt avgörande inom en vecka efter att en sådan begäran mottagits. Om det bedöms nödvändigt att göra om valet påbörjas röstningen inom två veckor efter nämnda avgörande.