OTW là một tổ chức của fan. Tại sao danh tính fan của các ứng cử viên không được công bố công khai?

Mặc dù nhiều người đồng ý liên kết danh tính fan và danh tính pháp lý, không phải ai cũng như vậy vì nhiều lý do khác nhau. Chính sách của OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đặt quyền quyết định vào tay ứng cử viên; họ có quyền quyết định họ muốn chia sẻ danh tính fan của họ đến mức độ nào. Chính sách này được áp dụng trong và sau quá trình bầu cử, cho những những cử viên đắc cử cũng như không đắc cử.

Tại sao tôi lại cần dùng tên pháp lý của tôi?

Do các thành viên Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật cho OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và các hoạt động tài chính của tổ chức, hành động của họ cần được gắn với danh tính pháp lý của họ. Đây là một phần quy định của IRS (Sở Thuế Vụ) dành cho các tổ chức phi lợi nhuận hợp nhất như OTW.

Tại sao tôi lại là thành viên trong một ủy ban trước khi được phép tranh cử?

Hoạt động với tư cách thành viên ủy ban bên trong tổ chức giúp đảm bảo ứng cử viên có một mức độ quen thuộc nhất định đối vối các hoạt động nội bộ của OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), cũng như khả năng cộng tác trong phạm vi tình nguyện. Qua đó, ứng cử viên cũng chứng tỏ được cam kết đối với OTW và các giá trị của tổ chức.