OTW ही रसिक संघटना आहे. उमेदवारांची रसिक-ओळख सार्वजनिकरित्या उघड का केली जात नाही?

बहुसंख्य लोक जरी त्यांची रसिक-ओळख त्यांच्या कायदेशीर ओळखीशी जोडण्यास सहमत असले, तरी विविध कारणांमुळे सगळ्यांसाठी तसे लागू नाही. OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) चे धोरण हा निर्णय उमेदवाराच्या हातात ठेवते; ते रसिक-ओळख प्रदर्शित करण्यास किती प्रमाणात तयार आहेत हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. निवडणूकीच्या आधी व नंतर दोन्ही वेळी, जे उमेदवार निवडून येतील व जे येणार नाहीत त्या सर्वांना हे लागू आहे.