Anong ginagawa ng isang kasapi ng Lupon ng Pangangasiwa?

Bilang isang pangkat, kasama sa kanilang mga tungkulin ang pagsasakatuparan ng estratehikong pagpaplano at paggawa ng desisyon sa mga paksang tulad ng mga misyon ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), taunang badyet, mga proyekto at prayoridad; pagpapanatili ng isang pang-matagalang pokus para sa organisasyon; pagsubaybay ng pagsulong tungo sa estratehikong mga layunin; pagtiyak ng ligal na pagsunod ng organisasyon; pagtanggap ng responsibilidad para sa mga pangkatang aksyon; pagkakaroon ng ligal na pananagutan para sa organisasyon at ang pananalapi nito sa IRS; at paglagda ng mga kontrata, paglalabas ng pondo, at pangangasiwa ng iba’t-ibang uri ng tungkulin.

Bilang indibidwal, ang mga kasapi ng lupon ay inaasahang dumalo sa mga pulong na nakabase sa chat; manatiling maalam sa mga komunikasyon at mga ulat na pang-organisasyon; at umakto ng may malinis na hangarin sa ikabubuti ng mga interes ng OTW.

Aling mga posisyon sa OTW ang ihinahalal?

Tanging mga kasapi ng Lupon ng Pangangasiwa ang mga ihinahalal. Ang Lupon ng Pangagasiwa ay grupo ng mga indibidwal na namamahala sa OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha). Kabilang dito ang tatlong mga opisyal na umuulo sa OTW (Pangulo, Ingat-Yaman, at Kalihim), maging mga miyembrong di-opisyal. Hindi tumatakbo para sa mga partikular na posisyon; tumatakbo sila para sa isang posisyon sa Lupon, at ang mga kasapi naman ng Lupon ang sama-samang pipili ng opisyal mula sa pangkat pagkatapos ng kanilang termino sa pagka-opisyal (mas maikli ang termino ng pagka-opisyal kaysa pagka-direktor).

Hindi bababa sa dalawang direktor ang ihinahalal taon-taon (sa halalang isinasagawa ng mga nagbabayad na kasapi ng OTW), at sa kasalukyan, sila ay nagsisilbi sa loob ng tatlong taong termino.