OTW یک سازمان هوادارانه است. چرا هویت های هوادارانه ی کاندیداها به صورت عمومی افشا نمی شوند؟

اگرچه بسیاری از مردم با این موضوع که هویت های هوادارانه شان به هویتهای حقوقیشان متصل شود مشکلی ندارند، این موضوع به دلایل مختلف برای همه صادق نیست. سیاست های OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) این تصمیم را در دستان کاندیداها قرار می دهد؛ این برعهده ی آنهاست که تصمیم بگیرند که چقدر در مورد به اشتراک گذاری هویتهای هوادارانه‌ شان راحت هستند. این موضوع هم در طول پروسه ی انتخابات و هم پس از آن صادق است، چه برای کاندیداهایی که انتخاب شده اند و چه برای کسانی که انتخاب نشده اند.

آیا نام حقوقی من با هویت هوادارانه ام مرتبط خواهند شد؟

فقط اگر شما بخواهید، مثلا از طریق ذکر کردن هویت هوادارانه تان در بیوگرافی کاندیدایی ای که به عنوان بخشی از پروسه ی انتخاباتی ارسال می کنید. کارمندان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و مستندات فقط با نام حقوقیتان به شما ارجاع می کنند.

چرا باید از نام حقوقی ام استفاده کنم؟

به خاطر اینکه تمامی مدیران برای OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و امور مالیش مسئولیت حقوقی دارند، فعالیت های آنها باید به هویت های حقوقیشان قابل اتصال باشد. این بخشی از مقررات IRS برای سازمان های ادغام شده ی بدون سود است که OTW نیز یکی از آنهاست.

چرا من باید قبل از نامزد شدن در یک کمیته خدمت کنم؟

خدمت کردن در یک کمیته درون سازمان به اطمینان حاصل کردن از اینکه یک کاندیدا یک سطح مسلم از آشنایی با کارهای داخلی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در کنار توانایی خوب کار کردن با دیگران در ظرفیت یک داوطلب آنلاین را دارد کمک می کند. این موضوع همچنین نشان می دهد که یک کاندیدا تعهدش را به OTW و ارزشهایش اثبات کرده است.