Ủy quyền bỏ phiếu là gì? Làm thế nào để ủy quyền bỏ phiếu?

Ủy quyền bỏ phiếu là quá trình chỉ định một người khác bỏ phiếu thay cho bạn trong đợt bầu cử. Theo luật bang Delaware, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) buộc phải cho phép cử tri bỏ phiếu ủy nhiệm. Thông thường, cử tri có thể ủy quyền bỏ phiếu nếu không có khả năng truy cập internet hoặc bận việc khác trong toàn bộ thời gian bỏ phiếu.

Nếu một thành viên không thể truy cập trang bỏ phiếu thử (có thể do dùng phần mềm chưa được cập nhật hoặc không phù hợp), họ có thể sẽ gặp vấn đề tương tự khi bỏ phiếu thật và cần phải ủy quyền bỏ phiếu. Ban Bầu cử và OTW không chỉ định ủy quyền thay cho thành viên.

Việc ủy quyền được thực hiện qua email. Thư ủy quyền cần

  1. được gửi từ tài khoản thư điện tử bạn dùng để quyên góp cho OTW;
  2. được gửi cho cả [email protected] và người được bạn ủy quyền;
  3. bao gồm tên pháp lý của bạn; và
  4. bao gồm tuyên bố rằng bạn muốn ủy quyền bỏ phiếu cho người nhận thư.

Đại diện bỏ phiếu của bạn phải trả lời thư, xác nhận đã nhận thư và ghi họ tên pháp lý của mình trong thư trả lời. Thư trả lời này phải được gửi đến [email protected] ít nhất hai tuần trước cuộc bầu cử. Đây cũng là hạn cuối để bạn huỷ hoặc thay đổi đại diện uỷ quyền nếu có nhu cầu. Hạn cuối cùng để yêu cầu ủy quyền sẽ được ghi trong lịch trình bầu cử.

Ủy quyền bỏ phiếu sẽ có hiệu lực trong vòng sáu tháng kể từ hạn cuối yêu cầu uỷ quyền. Trước khi hết thời hạn sáu tháng, chúng tôi không thể hủy bỏ hoặc thay đổi đại diện của bạn. Nếu bạn nhận được ủy quyền bỏ phiếu từ người khác, bạn không thể ủy quyền bỏ phiếu này cho một người thứ ba nữa.