Ủy quyền bỏ phiếu là gì? Làm thế nào để ủy quyền bỏ phiếu?

Ủy quyền bỏ phiếu là quá trình chỉ định một người khác bỏ phiếu thay cho bạn trong đợt bầu cử. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) phải cho phép bỏ phiếu ủy nhiệm theo luật bang Delaware. Thông thường, cử tri có thể ủy quyền bỏ phiếu nếu không có khả năng truy cập mạng internet hoặc đang có những nhiệm vụ khác trong toàn bộ thời gian bỏ phiếu.

Ủy quyền được thực hiện qua email. Thư ủy quyền cần

  1. được gửi từ tài khoản thư điện tử bạn dùng để quyên góp cho OTW;
  2. được gửi cho cả elections-chair@transformativeworks.org và người được bạn ủy quyền;
  3. có ghi tên pháp lý của bạn; và
  4. có bao gồm tuyên bố rằng bạn muốn ủy quyền bỏ phiếu cho người nhận thư.

Đại diện bỏ phiếu của bạn phải trả lời thư đó, công nhận đã nhận thư, và ghi tên pháp lý của mình trong thư trả lời. Thư trả lời này phải được elections-chair@transformativeworks.org nhận ít nhất hai tuần trước cuộc bầu cử. Hạn cuối cùng để yêu cầu ủy quyền sẽ được ghi trên lịch trình bầu cử.

Ủy quyền bỏ phiếu có giá trị trong vòng sáu tháng; trước khi hết thời hạn sáu tháng, chúng tôi không thể hủy bỏ hoặc thay đổi đại diện của bạn. Nếu bạn đã được ủy quyền bỏ phiếu thay cho người khác, bạn không thể ủy quyền lại cho một người khác nữa.