Ủy quyền bỏ phiếu là gì? Làm thế nào để ủy quyền bỏ phiếu?

Ủy quyền bỏ phiếu là quá trình chỉ định một người khác bỏ phiếu thay cho bạn trong đợt bầu cử. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) được yêu cầu cho phép bỏ phiếu ủy nhiệm theo luật bang Delaware. Thông thường, cử tri có thể ủy quyền bỏ phiếu nếu không có khả năng truy cập internet hoặc bận việc khác trong toàn bộ thời gian bỏ phiếu.

Nếu một thành viên không thể truy cập trang bỏ phiếu thử (có thể do họ dùng phần mềm chưa được cập nhật hoặc phần mềm không thích hợp), có khả năng họ sẽ gặp vấn đề tương tự đối với lá phiếu thật, và vì vậy nên ủy quyền bỏ phiếu. Ban Bầu cử và OTW không chỉ định ủy quyền thay cho thành viên.

Việc ủy quyền được thực hiện qua email. Thư ủy quyền cần

  1. được gửi từ tài khoản thư điện tử bạn dùng để quyên góp cho OTW;
  2. được gửi cho cả elections-chair@transformativeworks.org và người được bạn ủy quyền;
  3. có ghi tên pháp lý của bạn; và
  4. có bao gồm tuyên bố rằng bạn muốn ủy quyền bỏ phiếu cho người nhận thư.

Đại diện bỏ phiếu của bạn phải trả lời thư đó, công nhận đã nhận thư, và ghi họ tên pháp lý của mình trong thư trả lời. Thư trả lời này phải đến tay elections-chair@transformativeworks.org ít nhất hai tuần trước cuộc bầu cử. Hạn cuối cùng để yêu cầu ủy quyền sẽ được ghi trong lịch trình bầu cử.

Ủy quyền bỏ phiếu có hiệu lực trong vòng sáu tháng; trước khi hết thời hạn sáu tháng, chúng tôi không thể hủy bỏ hoặc thay đổi đại diện của bạn. Nếu bạn đã được ủy quyền bỏ phiếu thay cho người khác, bạn không thể ủy quyền lại cho một người khác nữa.