Tôi đã quyên góp hơn 10 US$, tại sao tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào về đợt bầu cử?

Có thể vì một số nguyên nhân khác nhau:

  1. Có phải bạn đã quyên góp từ năm trước năm bầu cử không? Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể liên hệ ban Phát Triển và Hội Viên để kiểm tra lại. Chỉ có quyên góp trong năm bầu cử hiện tại mới cho phép bạn bỏ phiếu trong đợt bầu cử của năm đó.
  2. Có phải bạn đã bỏ đăng ký nhận thư từ OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) không? Nếu vậy, bạn có thể email tới [email protected] để đăng ký nhận thư trở lại.
  3. Có phải thư từ OTW đang bị xếp vào mục thư rác của bạn không? Nếu bạn không muốn như vậy, hãy thử thêm @transformativeworks.org vào danh sách liên lạc tin cậy của bạn.

Nếu không phải các nguyên nhân trên, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết.