Tôi có thể biết xếp hạng của các ứng cử viên không?

Để duy trì sự bình đẳng của các thành viên Ban Giám Đốc, chúng tôi không công bố xếp hạng của các ứng cử viên.