Thành viên Ban Giám Đốc có nhiệm vụ gì?

Trách nhiệm của tập thể Ban bao gồm ra quyết định liên quan đến sứ mệnh của OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), ví dụ như ngân sách hàng năm, các dự án, các ưu tiên; duy trì trọng tâm dài hạn cho tổ chức; theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu chiến lược; đảm bảo tuân thủ pháp luật của tổ chức; chịu trách nhiệm cho các hoạt động của tổ chức; chịu trách nhiệm pháp lý cho tổ chức và vấn đề tài chính của tổ chức đối với IRS (Sở Thuế Vụ); và ký kết hợp đồng, giải ngân, và giao dịch kinh doanh các loại.

Về cá nhân, các thành viên Ban Giám Đốc có trách nhiệm tham gia các cuộc họp kiểu trò chuyện; theo sát thông tin liên lạc và báo cáo liên quan của tổ chức; và hành động vì lợi ích tốt nhất của OTW.