Tên pháp lý và danh tính của fan của tôi có được kết nối với nhau không?

Chỉ khi bạn quyết định như thế, chẳng hạn như nhắc đến danh tính fan của bạn trong phần Lý lịch ứng cử viên mà bạn đăng gửi trong quá trình ứng cử. Nhân viên OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và các tư liệu của tổ chức sẽ chỉ đề cập đến bạn bằng tên pháp lý.