Tại sao tôi lại là thành viên trong một ủy ban trước khi được phép tranh cử?

Hoạt động với tư cách thành viên ủy ban bên trong tổ chức giúp đảm bảo ứng cử viên có một mức độ quen thuộc nhất định đối vối các hoạt động nội bộ của OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), cũng như khả năng cộng tác trong phạm vi tình nguyện. Qua đó, ứng cử viên cũng chứng tỏ được cam kết đối với OTW và các giá trị của tổ chức.