Tại sao tôi lại cần dùng tên pháp lý của tôi?

Do các thành viên Ban Giám Đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật cho OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và các hoạt động tài chính của tổ chức, hành động của họ cần được gắn với danh tính pháp lý của họ. Đây là một phần quy định của IRS (Sở Thuế Vụ) dành cho các tổ chức phi lợi nhuận hợp nhất như OTW.