Quá trình vận động bầu cử diễn ra như thế nào?

Trước tiên, bạn sẽ viết một Tiểu Sử. Đây là một đoạn văn ngắn tóm tắt lại kinh nghiệm ngoài đời, trong OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), và trong fandom của bạn mà có liên quan đến đợt bầu cử.

Sau đó, bạn sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến bản Tuyên ngôn, như những ứng cử viên khác.

Tiếp theo, bạn sẽ tham gia quá trình trả lời câu hỏi từ cộng đồng.

Cuối cùng, bạn sẽ tham dự những buổi chat công cộng được ban Bầu Cử tổ chức, phù hợp với thời gian biểu của bạn.