Quá trình bỏ phiếu xảy ra như thế nào?

Các cử tri đủ điều kiện—tất cả các thành viên đủ tư cách—sẽ nhận được hướng dẫn bỏ phiếu trong hòm thư điện tử mà họ đã sử dụng để gia nhập tổ chức. Tất cả các lá phiếu đều vô danh.

Phiếu bầu sẽ được kiểm dựa trên một phiên bản của phương cách bầu cử thay thế, sửa đổi cho bầu cử đa đắc nhiệm. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang thông tin quá trình bỏ phiếu.