Paano gumagana ang proseso ng pagboto?

AAng mga botante—lahat ng mga miyembrong nagbayad na naaayon sa saligan—ay papadalhan ng gabay sa email address na kanilang ginamit sa pag-anib sa organisasyon. Lahat ng balota ay hindi pangangalanan.

Ang mga boto ay bibilangin gamit ang isang bersyon ng instant runoff voting na iniangkop para sa mga halalang may maraming panalo. Para sa buong detalye, maaaring tignan ang pahinang nauukol sa proseso ng pagboto.