OTW là một tổ chức của fan. Tại sao danh tính fan của các ứng cử viên không được công bố công khai?

Mặc dù nhiều người đồng ý liên kết danh tính fan và danh tính pháp lý, không phải ai cũng như vậy vì nhiều lý do khác nhau. Chính sách của OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đặt quyền quyết định vào tay ứng cử viên; họ có quyền quyết định họ muốn chia sẻ danh tính fan của họ đến mức độ nào. Chính sách này được áp dụng trong và sau quá trình bầu cử, cho những những cử viên đắc cử cũng như không đắc cử.