Những vị trí nào trong OTW nằm trong danh sách bầu cử?

Chỉ có các ghế trong Ban Giám đốc nằm trong danh sách bầu cử. Ban Giám Đốc là nhóm các cá nhân đứng đầu OTW (Tổ chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), bao gồm ba cán bộ (Trưởng Ban, Thủ Quỹ và Thư Ký) cùng nhiều thành viên khác. Ứng cử viên không tranh cử vào một vị trí cụ thể, mà tranh cử vào một ghế trong Ban. Sau đó, các thành viên Ban tự chọn cán bộ Ban khi cán bộ hết nhiệm kỳ (nhiệm kỳ của cán bộ Ban ngắn hơn nhiệm kỳ chung của Ban).

Ít nhất hai thành viên Ban được bầu mỗi năm (trong đợt bầu cử do các thành viên OTW có trả phí). Hiện tại nhiệm kỳ thanh viên Ban là 3 năm.