Làm thế nào để tôi có đủ điều kiện để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử?

Bạn có thể trở thành thành viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) bằng cách quyên góp ít nhất 10 US$. Tư cách thành viên có giá trị một năm từ ngày quyên góp. Tư cách này cho phép bạn bỏ phiếu trong một đợt bầu cử của OTW. Nếu bạn đã là thành viên khi bạn quyên góp thêm ít nhất 10 US$, thời hạn tư cách thành viên của bạn sẽ được kéo dài; ngày hết hạn bao giờ cũng sẽ là một năm tính từ ngày quyên góp ít nhất 10 US$ gần nhất. Để xem khoảng thời gian điều kiện bỏ phiếu của đợt bầu cử năm nay, hãy xem lịch trình bầu cử.