Kurioms OTW pozicijoms yra rengiami rinkimai?

Renkami tik Direktorių tarybos nariai. Direktorių taryba yra asmenys, kurie vadovauja OTW (Transformacinių Darbų Organizacijai). Ją sudaro trys vadovai (Prezidentas, Iždininkas, Sekretorius) ir kitos nevadovaujamos pozicijos. Asmenys balotiruojasi ne į konkrečias pareigas, o į tarybą; tarybos nariai kartu renka kandidatus į vadovų pozicijas iš savo narių tarpo pasibaigus jų kadencijai (vadovų kadencija trumpesnė nei direktorių).

Kasmet išrenkami bent du direktoriai (rinkimuose juos renka mokantys OTW nariai), ir šiuo metu jie renkami trejų metų kadencijai.