Có thể sử dụng logo của OTW trong quá trình vận động bầu cử không?

Trong quá trình vận động bầu cử, hãy tránh sử dụng các logo chính thức của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) (hoặc hình ảnh dễ bị lầm tưởng là logo chính thức của OTW), kể cả logo của các dự án cá biệt như Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Bạn có thể reblog hoặc retweet các thông báo chính thức từ OTW có nội dung bao gồm các logo nêu trên, nhưng vui lòng không liên kết các logo này với chiến dịch tranh cử của một hoặc nhiều ứng cử viên cụ thể. Khuyến cáo này nhằm mục đích tránh gây ấn tượng OTW công khai ủng hộ một hoặc nhiều ứng cử viên cụ thể.