Các vị trí cụ thể có yêu cầu cụ thế không?

Các cán bộ Ban (Trưởng ban, Thủ quỹ, Thư ký) nên có kinh nghiệm làm thành viên của Ban trước khi trở thành cán bộ. Ngoài ra thì không.