Ano ang pagboto gamit ang kahalili? Paano ito ginagawa?

Ang pagboto gamit ang kahilili ay ang pagtatalaga ng ibang tao na bumoto para sa iyo sa halalan. Pinapayagan ito ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) dahil ito ay nakasaad sa batas ng Delaware. Ito ay kadalasang isinasagawa kung ang isang miyembro ay hindi makaboboto sa halalan dahil hindi siya makagagamit ng internet o kaya’y may ibang tungkuling kailangang asikasuhin.

Ang mga kahalili ay itinatalaga sa pamamagitan ng email. Tuwing magpapadala ng email upang magtalaga ng kahalili, kinakailangang sundin ang mga sumusunod:

  1. Ang email ay kailangang magmula sa email account na iyong ginamit para magbigay ng donasyon sa OTW;
  2. Ang email ay kailangang ipadala sa elections-chair@transformativeworks.org at sa iyong kahalili;
  3. Kailangan kasama sa email ang iyong ligal na pangalan; at
  4. Kinakailangang nakasaad sa email na nais mong italaga bilang iyong kahalili ang tagatanggap ng iyong email.

Kinakailangang sagutin ng iyong kahalili ang email na iyon bilang pagkilala na natanggap niya ito. Kinakailangan din niyang gamitin ang kaniyang ligal na pangalan sa kaniyang pagtugon. Ang tugon na iyon ay dapat matanggap ng elections-chair@transformativeworks.org dalawang linggo bago ang halalan. Ang opisyal na huling araw para sa pagtatalaga ng kahalili ay iaanunsyo sa timeline ng halalan.

Ang pagiging kahalili ay tumatagal nang anim na buwan; hindi namin maaaring bawiin o palitan ang iyong nakatalagang kahalili hanggang hindi pa natatapos ang anim na buwan na iyon. Kung ikaw ay tinalagang maging isang halili, hindi mo maaaring ipasa ang tungkuling ito sa ibang tao.