Ang mga partikular na posisyon ba ay may mga natatanging pangangailangan?

Inirerekomenda na ang mga opisyal ng Lupon (Pangulo, Ingat-Yaman, at Kalihim) ay dapat na may karanasan sa Lupon bago maging opisyal. Maliban dito, wala.