Holiadau Cyffredin

Trosolwg

Pa swyddi yn yr OTW sy’n cael eu hethol?

Dim ond aelodau o’r Bwrdd Llywodraethydd sy’n cael eu hethol. Mae’r Bwrdd Llywodraethydd ydy’r grŵp o unigolion sy’n bennith yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy). Mae’n cynnwys tri swyddog (Arlywydd, Trysorydd, ac Ysgrifennydd), hefyd aelodau heb-swyddogi. Nid unigolion yn rhedeg am swyddfeydd penodol: maen nhw’n rhedeg am sedd ar y Bwrdd, ac mae aelodau’r Bwrdd yn dewis ar y cyd swyddogion o dŷ fewn y grŵp pan fydd eu tymhorau swyddogion i ben (mae tymhorau swyddogion yn fyrrach na thymhorau cyfarwyddwyr)

O leiaf ddau gyfarwyddwr yn cael ethol bob flwyddyn (mewn etholiad gan aelodau OTW sy’n talu), ac maen nhw’n gwasanaethu am dymor o dair blynedd ar hyn o bryd.

Beth mae aelod o Bwrdd Llywodraethydd yn wneud?

Fel grŵp, mae eu dyletswyddau yn cynnwys cyflawni cynllunio strategol a gwneud penderfyniadau mewn meysydd fel y genhadaeth yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), y gyllideb flynyddol, prosiectau a blaenoriaethau, cynnal ffocws hirdymor ar gyfer y mudiad, monitro cynned tuag at nodau strategol, sicrhau cydymffurfiaeth gyfreithiol yn y mudiad, cymryd cyfrifoldeb am weithredoedd y mudiad, bod cyfrifoldeb cyfreithiol am y mudiad a’r cyllid efo’r IRS, ac arwyddi gytundeb, cyhoeddi arian, a chyflawni trafodion ariannol.

Yn unigol, disgwylir aelodau Bwrdd mynychu cyfarfod sgwrsio, cael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfathrebiadau ac adroddiadau’r mudiad, a gweithredu yn ddidwyll y lles pennaf yr OTW.

Pwy sy’n gymwys i ddod yn ymgeisydd?

Gwelwch at Dod yn Ymgeisydd am mwy gwybodaeth am cymhwyster.

Pam fod rhaid i mi wasanaethu at bwyllgor cyn gallaf rhedeg?

Wedi gwasanaethu ar bwyllgor i fewn y mudiad yn helpu sicrhau bod yr ymgeisydd yn cael rhywfaint o gynefindra gyda’r gwaith mewnol o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), a hefyd y gallu i weithio yn dda gydag eraill mewn gwirfoddoli ar-lein. Hefyd, mae’n ddangosi bod yr ymgeisydd wedi arddangos ymrwymiad i’r OTW ac ei werthoedd.

Pam rhaid i mi defnyddio fy enw cyfreithiol?

Achos mae’r llywodraethydd yn gyfreithiol gyfrifol am yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a’i chyllid, mae rhaid eu gweithredoedd gallu bod yn gysylltiedig â’u hunaniaeth gyfreithiol. Mae hwn yn rhan o reoliadau IRS ar gyfer sefydliadau dielw corfforedig, o ba rhai mae’r OTW yn un.

Bydd fy enw cyfreithiol a fy hunaniaeth ffanyddol bod yn gysylltiedig?

Dim ond os byddwch chi’n ddewis, fel son am eich hunaniaeth ffanyddol yn y bio ymgeisydd rydych chi’n gyflwyno fel rhan o’r broses etholiadol. Bydd staff yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) a dogfennaeth dim ond yn cyfeirio atoch chi am eich enw cyfreithiol.

Oes gan seddi penodol ofynion penodol?

Mae’n argymhellir bod y Swyddog y Bwrdd (Arlywydd, Trysorydd, ac Ysgrifennydd) yn cael profiad ar y bwrdd cyn dod swyddogion. Fel arall, na.

Mae’r OTW ydy mudiad ffanyddol. Pam mae’r hunaniaethu ffanyddol ddim cael eu datgelu’n gyhoeddus?

Tra bod llawer o bobl yn iawn efo ei hunaniaethau ffanyddol yn gysylltiedig â’u hunaniaeth gyfreithiol, nid yw hyn yn wir am bawb am wahanol resymau. Mae’r polisi’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn rhoi’r penderfyniad yn y dwylo’r ymgeiswyr; mae i fyny iddyn nhw pa mor gyfforddus ydyn nhw rannu eu hunaniaethau ffanyddol. Mae hwn yn berthnasol yn ystod ac ar ôl y broses etholiadol, ar gyfer ymgeiswyr sy’n cael ethol hefyd rhai nad ydynt.


Ymgeisyddiaetheb

Sut ydw i’n cyhoeddi fy ymgeisyddiaeth?

Gwnewch yn siwr rydych yn cwrdd â’r cymhwysterau ac yn hapus i redeg o dan eich enw cyfreithiol. Ebostiwch cadair y pwyllgor Etholiadau gydag eich enw cyfreithiol a datganiad rydych yn henach na 18 blwydd oed. Gadewch i’r pwyllgor gwybod os rydych yn gweini o dan ffugenw ac os hoffech newid eich enw OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) cyn neu ar ôl yr etholiad. Bydd Etholiadau yn gwirio gyda’r pwyllgorau penodol i wirio eich cymhwyster, Mae’r dydd terfyn wedi’i rhestru ar llinell amser etholiadau.

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng etholiad ymleddir ac etholiad diwrthwynebiad?

Mae etholiad ymleddir pan mae ‘na fwy o ymgeisydd na seddi agor ar y Bwrdd, a caiff pleidleisyddion dewis pa rai caiff eu hetholi.

Mae etholiad diwrthwynebiad yn digwydd ble mae’r nifer o seddi agored yn gyfartal neu fwy na’r nifer o ymgeisydd. Yn dechnegol mae pob ymgeisydd heb wrthwynebiad a fyddem yn cael ei hetholi i’r Bwrdd yn awtomatig yn dilyn y proses etholi (heblaw’r bleidlais, ble does ddim angen). Bydd pob sedd wag sydd ar ôl yn parhau i fod yn wag tan yr etholiad nesaf.

A allaf redeg eto?

Gallwch, os nad ydych wedi cael eich etholi, wedyn gallwch redeg yn yr etholiad nesaf, wrth dybio rydych eto yn cwrdd â’r cymhwysterau at yr amser hynny.

Beth yw’r proses ymgyrchu yn edrych fel?

Yn gyntaf, byddwch yn ysgrifennu eich Bio. Mae hyn yn paragraff byr yn nodi eich profiad perthnasol – all-lein, yn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), ac yn deyrnassoedd ffanyddol.

Yn ail, byddwch yn ateb yr hoiiadau Maniffesto, a fydd yr un peth ar gyfer bob ymgeisydd.

Yn drydydd, byddwch yn cymryd rhan yn y proses Holi ac Ateb. Caiff yr holiadau hyn eu cyflwyno gan y cyhoedd.

Yn pedwerydd, byddwch yn cymryd rhan mewn sgywrsiau cyhoeddus. Bydd y rhain yn cael eu trefnu gan Etholiadau o gwmpas eich amserlen.

A all logo’r OTW cael eu defnyddio mewn ymgyrchoedd?

Yn ystod ymgyrchoedd, osgoi defnyddio logos swyddogol yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) (neu luniau a all cael eu camgymryd fel logos swyddogol yr OTW), yn cynnwys logos prosiectau unigol fel “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Gallwch ailblogio neu aildwîtio cyhoeddiadau swyddogol yr OTW sy’n cynnwys y fath logos, ond peidiwch gyfeillio’r logos gydag ymgyrchoedd ar gyfer ymgeisydd neu ymgeisyddion penodol. Mae hyn i osgoi’r olwg bod yr OTW yn cymeradwyo ymgeisydd neu ymgeisyddion penodol.


Pleidleisio

Sut ydw i’n dod yn gymwys i bleidleisio mewn etholiad?

Gallwch chi ddod aelod o’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) gan roddi 10 USD neu fwy. Mae eich aelodaeth un flwyddyn o’r dyddiad byddwch chi’n rhoddi. Mae hwn yn gwneud chi’n gymwys i bleidleisio mewn un etholiad OTW. Os ydach chi eisoes yn aelod ac rydach chi’n rhoddi $10 neu fwy eto, mae’r dyddiad dod i ben eich aelodaeth yn symud ymlaen; bob amser un flwyddyn am eich rhodd o $10 mwyaf diweddar. I weld y cyfnod cymhwystra bleidleisydd am etholiad eleni, gweld y Llinell Amser Etholiad.

Rhoddais i fwy na $10, pam nid i wedi cael unrhyw wybodaeth am yr etholiad?

Gall fod nifer o achosion:

  1. Wnaeth eich rhodd cyn y flwyddyn etholiad cyfredol? Os nad ydach yn siwr, gallwch wirio efo cysylltwch â’n Pwyllgor Datblygu ac Aelodaeth. Dim ond rhoddion wnaed yn ystod y flwyddyn etholiad cyfredol sy’n gymwys aelod i bleidleisio mewn etholiad y flwyddyn honno.
  2. Ydych chi wedi dad-danysgrifo o e-bostion OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)? Os felly, gallwch chi ebostio [email protected] i fynd yn ol ar y rhestr.
  3. Ydy e-bostion OTW yn cael eu didoli yn eich ffolder sothach? Os nad ydach chi eisiau hwn yn digwydd, trio adio @transformativeworks.org i’ch rhestr o gysylltiadau diogel.
  4. Os nad un o’r uchod yn berthnasol, cysylltwch â ni, a gallwn ni trio trwsio’r broblem.
Pam na allaf ddod aelod drwy roi fy amser i’r OTW?

Fel mudiad di-elw gydnabyddir yn gyfreithiol, mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i sicrhau bod bob pleidlais yn dod o un person gwahanol, gydnabyddir yn gyfreithiol. Y ffordd hawsaf wneud hwn ydy drwy glymu statws aelodaeth i roddion wneud gan gyfrif banc neu gerdyn credyd – mewn geiriau arall, dull talu sy’n sefydlu hunaniaeth. Achos yr egwyddor hon, rhoddion sy’n wneud gan arian ddim rhoi aelodaeth.

Sut mae’r broses bleidleisio yn gweithio?

Pleidleiswyr cymwys – pob aelod taledig mewn sefyllfa dda – cael cyfarwyddiadau i’r cyfeiriadau e-bost a ddefnyddiwyd gan ymuno’r mudiad. Mae bob pleidlais yn ddienw.

Bydd pleidleisiau yn cael eu cyfrif gan ddefnyddio fersiwn o bleidleisio etholiad rhediad ar gyfer etholiadau aml-enillydd. Am esboniad llawn, gwelwch at tudalen wybodaeth y broces bleidleisio.

Pryd gallwn ni wybod y canlyniadau?

Bydd y canlyniadau llawn yn cael eu postio ar ol y bleidlais yn gau; atal anawsterau na ellir eu rhagweld, byddwn yn cyhoeddi canlyniadau ddim llai na tri diwrnod ar ol diwedd y bleidlais. Mewn achos o oedi, bydd etholiadau yn postio diweddariadau statws ar yr achos ac yr amserlen ar gyfer datrysiad.

Gallwn i wybod beth yw’r safleoedd yr ymgeiswyr?

Er budd cynnal cydraddoldeb holl aelodau’r Bwrdd, nid ydym yn rhyddhau safle’r ymgeiswyr.


Pleidleisio Dirprwyol

Beth yw pleidleisio dirprwyol? Sut mae hi’n gweithio?

Pleidleisio dirprwyol yw i ddynodi rhywun arall i fwrw eich pleidlais yn yr etholiad, sydd angen i’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) caniatáu yn ol gyfraith Delaware. Fel arfer, gall hi cael ei gwneud os bydd aelod heb mynediad i’r gwe neu yn cael ymrwymiadau arall yn ystod y cyfnod etholiad i gyd.

Os nad yw aelod gallu cael mynediad i’r balot ymarger, er enghraifft gall ei bod nhw’n defnyddio meddalwedd hen neu yn cael problemau cydnawsedd meddalwedd arall a gall wneud y balot yn anhygyrch, bydden nhw yn debygol o gael yr un problem efo’r balot go iawn. Mae’n rhaid i chi dynodi dirprwy eich hunain. Nid yw’r Pwyllgor Etholiad na’r OTW yn dynodi dirprwyon ar gyfer aelodau.

Mae dirprwyon yn cael ei aseinio trwy ebost. Mae rhaid i’r cais dirprwy:

  1. tarddu o’r cyfrif ebost defnyddioch chi i rhoi i’r OTW;
  2. cael ei cyfeirio at [email protected] ac eich dirprwy;
  3. cynnwys eich enw llywodraethol; a
  4. cynnwys datganiad eich bod chi eisiau aseinio eich dirprwy i’r derbyniwr yr ebost.

Mae rhaid i eich dirprwy ymateb i’r ebost, yn cydnabod y derbynneb, a chynnwys ei enw llywodraethol yn yr ymateb. Mae angen i [email protected] derbyn yr ymateb hyn o leiaf dwy wythnos cyn yr etholiad. Os ydych chi eisiau newid neu diddymu eich dirprwy, gallwch gwneud hynny lan i’r un terfyn amser. Bydd y terfyn amser swyddogol ar gyfer aseiniaid dirprwy yn cael ei cynnwys ar y llinell amser etholiad.

Ar ol y terfyn amser aseinio dirprwy, mae aseiniad dirprwy yn para am chwech mis. Hyd nes i’r chwech mis dod i ben, ni allwn ni diddymu neu newid eich aseiniad dirprwy. Os ydych chi wedi cael ei aseinio i bleidlais dirprwyol rhywun arall, ni allwch chi pasio hi ymlaen i rywun arall.


Mwy o Wybodaeth

Nid atebwyd fy nghwestiwn o hyd.

Gallwch gysylltu â ni drwy ein ffurflen cyswllt. Rydym yn hapus i helpu!

Ble allaf ddysgu mwy am yr etholiad?

Gwefan yr etholiad yw’r lle gorau ar gyfer gwybodaeth etholiad. Mae gennym adrannau ar gyfer newyddion cyfredol a hanes, a hefyd categorïau mwy manwl a restrir ar yr ochr.