मला लढण्या आधी समिती वर सेवा का करावी लागणार आहे?

समिती वर सेवा केल्यामुळे, OTW (परिवर्तनात्मक रसिक-कला मंडळी) च्या अंतर्गत कार्यपद्धती विषयी उमेदवाराचा विशिष्ट पातळी चा परिचय, तसेच त्यांची इतरांबरोबर ऑनलाइन काम करण्याची क्षमता यांविषयी खात्री होते. उमेदवाराची OTW व OTW च्या मुल्यांविषयी वचनबद्धता सुद्धा असे केल्याने प्रदर्शित होते.