کی از نتایج باخبر خواهیم شد؟

نتایج کامل پس از اینکه اخذ رای بسته شود اعلام خواهند شد؛ در صورتی که مشکلات پیشبینی نشده ای به وجود نیاید، ما نتایج را حداکثر ظرف سه روز پس از پایان رای دادن اعلام خواهیم کرد. در صورتی که تاخیری به وجود آید، کمیته ی انتخابات در مورد دلیل آن و جدول زمانی انتخابات آپدیت های وضعیتی را ارسال خواهد کرد.