چرا من باید قبل از نامزد شدن در یک کمیته خدمت کنم؟

خدمت کردن در یک کمیته درون سازمان به اطمینان حاصل کردن از اینکه یک کاندیدا یک سطح مسلم از آشنایی با کارهای داخلی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) در کنار توانایی خوب کار کردن با دیگران در ظرفیت یک داوطلب آنلاین را دارد کمک می کند. این موضوع همچنین نشان می دهد که یک کاندیدا تعهدش را به OTW و ارزشهایش اثبات کرده است.