چرا باید از نام حقوقی ام استفاده کنم؟

به خاطر اینکه تمامی مدیران برای OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و امور مالیش مسئولیت حقوقی دارند، فعالیت های آنها باید به هویت های حقوقیشان قابل اتصال باشد. این بخشی از مقررات IRS برای سازمان های ادغام شده ی بدون سود است که OTW نیز یکی از آنهاست.