پروسه ی رای دادن چگونه است؟

به آدرس ایمیل هایی که رای دهندگانی که واجد شرایط هستند—تمامی اعضایی که پرداخت کرده و جایگاه خوبی دارند—در هنگام پیوستنشان به سازمان از آنها استفاده کرده بودند دستورالعمل هایی ارسال می شود. تمامی برگه های رای ناشناس هستند.

آرا با استفاده از یک نسخه از رای گیری دور حذفی سریع که برای انتخابات چند برنده ای اصلاح شده است شمرده خواهند شد. برای توضیح کامل لطفا صفحه ی اطلاعات پروسه ی رای دادن را ببینید.