رای دادن از طریق نماینده چیست؟ چطور کار می کند؟

رای دادن از طریق نماینده به معنی تعیین کردن فرد دیگری برای دادن رای شما در انتخابات است که OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) بر اساس قانون ایالت دلاویر باید اجازه ی آن را بدهد. معمولا این کار زمانی انجام می شود که یک عضو به اینترنت دسترسی نداشته باشد یا در تمام طول دوره ی انتخابات تعهدات دیگری داشته باشد.

نمایندگان از طریق ایمیل اختصاص داده می شوند. درخواست نمایندگی ایمیل شده باید:

  1. از طرف اکانت ایمیلی باشد که شما برای اهدای کمک مالی به OTW از آن استفاده کرده اید؛
  2. هم به [email protected] و هم به نماینده ی شما فرستاده شود
  3. شامل نام حقوقی شما باشد
  4. و شامل یک اظهارنامه باشد که شما می خواهید که نماینده تان گیرنده ی ایمیل باشد.

نماینده ی شما باید به آن ایمیل پاسخ دهد و رسید آن را تصدیق کرده و نام حقوقیش را در پاسخ ذکر کند. این جوابیه باید توسط [email protected] حداقل دو هفته قبل از انتخابات دریافت شود. آخرین مهلت رسمی برای تخصیص نماینده در جدول زمانی انتخابات ذکر خواهد شد.

تخصیص نماینده شش ماه اعتبار دارد؛ تا اینکه این شش ماه تمام نشود، ما نمی توانیم انتصاب نماینده ی شما را بازپس بگیریم یا آن را تغییر دهیم. اگر شما به عنوان نماینده ی رای فرد دیگری تعیین شده اید، به نوبه خود شما نیز نمی توانید آن را به فرد دیگری منتقل کنید.