برای چه جایگاه هایی در OTW انتخابات برگزار می شود؟

فقط برای اعضای هیئت مدیره انتخابات برگزار می شود. هیئت مدیره گروهی از افراد است که ریاست OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) را برعهده دارند. هیئت مدیره شامل سه افسر (رئیس، خزانه دار، منشی) به همراه اعضای غیر افسر می شود. افراد برای دفاتر خاص نامزد نمی شوند؛ آنها برای یک صندلی در هیئت مدیره نامزد می شوند و اعضای هیئت مدیره به طور جمعی افسرها را هنگامی که دوره ی افسریشان خاتمه می یابد از درون گروه انتخاب می کنند (دوره های افسری کوتاه تر از دوره های مدیریت اند).

هر سال حداقل دو مدیر انتخاب می شوند (در یک انتخابات توسط اعضای پرداخت کننده ی OTW) و در حال حاضر در دوره های سه ساله خدمت می کنند.