آیا نام حقوقی من با هویت هوادارانه ام مرتبط خواهند شد؟

فقط اگر شما بخواهید، مثلا از طریق ذکر کردن هویت هوادارانه تان در بیوگرافی کاندیدایی ای که به عنوان بخشی از پروسه ی انتخاباتی ارسال می کنید. کارمندان OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) و مستندات فقط با نام حقوقیتان به شما ارجاع می کنند.