آیا جایگاه های خاص الزامات خاصی دارند؟

توصیه می شود که افسرهای هیئت مدیره (رئیس، خزانه دار، منشی) قبل از افسر شدن در هیئت مدیره تجربه داشته باشند. در غیر این صورت، خیر.