Како да ја објавам кандидатурата?

Осигурајте се дека ги исполнувате критериумите и дека сакате да се кандидирате под официјалното име. Контактирајте го претседателот на Избори со Вашето официјално име и изјава дека сте полнолетни. Ве молиме известете ја Комисијата за избори доколку служите под псевдоним и наведете дали сакате да го смените името при OTW (Организација за транформативи дела) во официјалното име пред кандидатурата или по изборите. Избори потоа ќе провери кај соодветните комисии дали ги исполнувате критериумите. Крајниот рок за објавување на кандидатурата е наведен во временската рамка за изборите.