Τι κάνει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου;

Ως ομάδα, τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η αποστολή του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων), ο ετήσιος προϋπολογισμός, τα προγράμματα και οι προτεραιότητες του οργανισμού, τη διατήρηση μακροπρόθεσμου στόχου για τον οργανισμό, την παρακολούθηση της προόδου προς τους στρατηγικούς στόχους, την εξασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης του οργανισμού, την ανάληψη της ευθύνης για τις δράσεις του οργανισμού, τη νομική ευθύνη για τον οργανισμό και τα οικονομικά του ως προς την Εφορία, την υπογραφή συμβολαίων, την εκταμίευση κεφαλαίων και τη διεκπεραίωση ποικίλων εργασιών.

Ατομικά, τα μέλη του συμβουλίου αναμένονται να παρευρίσκονται σε διαδικτυακές συνελεύσεις, να παραμένουν ενήμερα με τις σχετικές ανακοινώσεις και αναφορές του οργανισμού και να δρουν καλή τη πίστει προς το συμφέρον του OTW.