FAQ – často kladené otázky

Přehled

Které pozice v OTW jsou voleny?

Jsou voleni pouze členové Představenstva. Představenstvo tvoří skupina osob, které vedou OTW (Společnost pro transformativní tvorbu). Zahrnuje tři členy s výkonnou funkcí (předseda, pokladník a tajemník) a další členy bez výkonné funkce. Jednotlivci nekandidují na konkrétní pozice, kandidují na místo v Představenstvu a členy do výkonných funkcí vybírají společně sami členové Představenstva na konci svého funkčního období (funkční období ve výkonných funkcí jsou kratší než předsednické funkční období).

Nejméně dva členové Představenstva jsou voleni každý rok (volí je přispívající členové OTW) a v současné době působí po dobu tří let.

Co dělá člen Představenstva?

V rámci skupiny zahrnují činnosti člena Představenstva strategické plánování a rozhodování v oblastech jako je poslání OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu), roční rozpočet, projekty a priority, udržení dlouhodobých cílů organizace, monitorování pokroku v rámci strategických cílů, zajištění souladu s právními předpisy, převzetí odpovědnosti za činnost organizace, právní odpovědnost za organizaci a její finanční prostředky vůči IRS (Internal Revenue Service – Finanční úřad ministerstva financí Spojených států), podepisování smluv, vyplácení finančních prostředků a uzavírání smluv různého druhu.

Individuálně se očekává, že se členové Představenstva účastní schůzek prostřednictvím internetových chatů, budou držet krok s příslušnou organizační komunikací a zprávami, a že budou jednat v dobré víře a v nejlepším zájmu OTW.

Kdo je způsobilý stát se kandidátem?

Informace o požadavcích na kandidaturu naleznete pod odkazem Jak se stát kandidátem.

Proč musím působit ve výboru, než budu moci kandidovat?

Práce ve výboru v rámci organizace pomáhá zajistit, aby měl kandidát jistou úroveň znalosti interního fungování OTW (Společnost pro transformativní tvorbu), stejně jako schopnost dobře spolupracovat s ostatními v rámci online dobrovolnictví. Je také ukazatelem, že kandidát prokázal svou oddanost vůči OTW a jejim hodnotám.

Proč je nutné používat své občanské jméno?

Vzhledem k tomu, že členové Představenstva jsou za OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) a její finance právně odpovědní, musí být jejich jednání svázáno s jejich právní identitou. To je součást předpisů IRS (Internal Revenue Service – Finančního úřadu ministerstva financí Spojených států) pro začleněné neziskové organizace, mezi něž OTW patří.

Bude moje občanské jméno propojeno s mojí fanouškovskou identitou?

Pouze pokud se pro to rozhodnete, jako například uvedením fanouškovské identity ve Vašech profilu, který předložíte v rámci volebního procesu. Personál OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a dokumentace budou odkazovat pouze na Vaše občanské jméno.

Mají jednotlivé pozice zvláštní požadavky?

Doporučuje se, aby členové Představenstva ve výkonných funkcích (předseda, pokladník a tajemník) již měli zkušenost s prací v Představenstvu. Žádné jiné požadavky nejsou.

OTW je fanouškovská organizace. Proč nejsou zveřejněny fanouškovské identity kandidátů?

Zatímco mnoha lidem nevadí propojení jejich fanouškovské a právní identity, není tomu tak pro všechny, a to z různých důvodů. Politika OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) nechává toto rozhodnutí na kandidátech. Je na nich, aby rozhodli, nakolik jsou ochotni sdílet svoji fanouškovskou identitu. To platí jak během volebního procesu, tak i po něm, a jak pro kandidáty, kteří jsou voleni, tak pro ty, kteří nejsou.


Kandidatura

Jak kandidovat?

Ujistěte se, že splňujete požadavky pro kandidaturu a jste ochotni kandidovat pod svým občanským jménem. Napište předsedovi/předsedkyni volebního výboru e-mail, uveďte vaše jméno a čestné prohlášení, že je vám více než 18 let. Dejte prosím volebnímu výboru vědět, zda působíte pod pseudonymem a zda chcete jméno v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) změnit na své občanské jméno před kandidaturou nebo až po volbách. Organizátoři voleb si u příslušných výborů ověří, zda splňujete požadavky. Konečný termín pro vyhlášení kandidatury je uveden v harmonogramu voleb.

Jaký je rozdíl mezi zpochybnitelnými a nezpochybnitelnými volbami?

Zpochybnitelné volby jsou ty, při nichž je více kandidujících, než dostupných pozic v Představenstvu, a voliči vybírají kandidáty, kteří budou zvoleni.

Nezpochybnitelné volby jsou ty, v nichž je stejný nebo vyšší počet dostupných pozic v Představenstvu než počet kandidujících. Kandidující technicky nemají oponenty a na základě volebního procesu (vyřazení hlasu, který není potřebný) budou automaticky zvoleni do Představenstva. Pozice, které nebudou obsazeny, zůstanou neobsazené až do následujících voleb.

Budu moci kandidovat opakovaně?

Ano, pokud nebudete zvoleni, můžete kandidovat v příštích volbách – za předpokladu, že budete i nadále splňovat podmínky pro kandidaturu.

Jak vypadá kampaň?

Nejprve sepíšete svůj profil. Jde o krátký text, který popisuje vaše relevantní zkušenosti – offline, v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) a ve fandomu.

Za druhé, odpovíte na otázky z Manifestu, které jsou pro všechny kandidáty stejné.

Za třetí, zúčastníte se procesu Q&A (otázek a odpovědí). Otázky zasílá veřejnost.

Za čtvrté, zúčastníte se veřejného chatu. Zorganizuje ho volební výbor podle vašich časových možností.


Hlasování ve volbách

Mohu znát pořadí kandidátů?

V zájmu udržení rovnosti všech členů Představenstva pořadí kandidátů nezveřejňujeme.

Kdy budeme znát výsledky?

Výsledky budou zveřejněny hned po ukončení sčítání hlasů. Pokud nevzniknou nečekané komplikace, budou výsledky vyhlášeny nejpozději do tří dnů od konce hlasování. V případě zpoždění zveřejní Volební výbor update, ve kterém uvede příčinu a stanoví, jak dlouho bude trvat její řešení.

Jak funguje hlasovací proces?

Oprávnění voliči – všichni členové, kteří poslali příspěvek a mají dobrou pověst – obdrží instrukce k volbám na emailovou adresu, kterou uvedli při vstupu do organizace. Všechny hlasovací lístky jsou anonymní.

Hlasy budou sečteny pomocí preferenčního systému hlasování upraveného pro volby s více vítěznými kandidáty”. Pro úplné vysvětlení tohoto systému navštivte stránku s informacemi o hlasovacím procesu.

Proč se nemohu stát členem tím, že OTW přispěji svým časem?

Jako zákonem uznaná nezisková organizace jsme povinni se ujistit, že každý hlas přichází od právně dohledatelného jedince. To můžeme nejjednodušeji udělat tak, že jednotlivá členství spojíme s příspěvky poslanými z bankovních účtů nebo kreditních karet – tedy pomocí platebních metod, které prokazují identitu. Kvůli tomuto pravidlu se členství nezakládá příspěvky v hotovosti nebo poštovní poukázkou.

Přispěl/a jsem více než 10 USD – proč jsem neobdržel/a žádné informace o volbách?

Může tu být několik příčin:

  1. Byl váš příspěvek poslán před začátkem aktuálního volebního roku? Pokud si nejste jisti, můžete pro kontrolu kontaktovat náš odbor pro Rozvoj a členství. Pouze příspěvky poslané před začátkem aktuálního volebního období opravňují člena k hlasování ve volbách daného roku.
  2. Odhlásili jste se ze seznamu adres pro přijímání emailů od OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu)? Pokud ano, můžete napsat email na [email protected] a požádat o zařazení zpět na seznam příjemců.
  3. Nekončí emaily od OTW ve vaší spamové složce? Pokud nechcete, aby se to stávalo, zkuste přidat @transformativeworks.org do svého filtru povolených adres.

Pokud neplatí ani jedna z výše zmíněných možností, kontaktujte nás a my se pokusíme problém vyřešit.

Jak se mohu stát oprávněným voličem?

Členem OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) se můžete stát přispěním 10 nebo více USD. Členství trvá po dobu jednoho roku ode dne uskutečnění příspěvku. Na jeho základě budete oprávněni hlasovat v jedněch OTW volbách. Pokud už členem jste a opět přispějete částkou 10 nebo více USD, automaticky se posunuje i datum skončení platnosti vašeho členství; vždy o jeden rok od vašeho posledního příspěvku 10 a více USD . Více o období, kdy jste oprávněni hlasovat v letošních volbách se dočtete ve volebním rozvrhu.


Hlasování na základě plné moci

Co je to hlasování na základě plné moci? Jak funguje?

Hlasování na základě plné moci funguje na základě určení jiné osoby, která za vás dá hlas ve volbách, což musí OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) umožnit v souladu s právem státu Delaware. Většinou se takto činí v případě, že člen po celou dobu voleb nemá příštup k internetu nebo má jiné závazky.

Pokud člen nemá přístup k testovacímu hlasování, například pokud používá zastaralý software nebo má jiné problémy s kompatibilitou softwaru, které mu hlasování znemožňují, bude mít pravděpodobně stejný problém i při skutečném hlasování a měl by se rozhodnout určit zmocněnce. Svého zmocněnce musíte určit sami. Volební výbor a OTW zmocněnce pro členy neurčují.

Zmocněnci jsou určeni skrze e-mail. Žádost o zmocnění musí

  1. být zaslána z e-mailového účtu, který jste použili při darování příspěvku OTW;
  2. být adresována zároveň [email protected] a vašemu zmocněnci;
  3. obsahovat vaše občanské jméno; a
  4. obsahovat prohlášení o tom, že si přejete, aby se příjemce stal vaším zmocněncem.

Váš zmocněnec pak musí na tento e-mail odpovědět, potvrdit žádost a v odpovědi zahrnout své občanské jméno. Tato odpověď musí být doručena na [email protected] nejpozději dva týdny před volbami. Pokud chcete změnit, kdo je vaším zmocněncem, nebo nechcete volby pomocí zmocněnce dále využívat, platí stejná dvoutýdenní lhůta Oficiální uzávěrka na určení zmocněnců bude stanovena v harmonogramu voleb.

Status zmocněnce je platný šest měsíců od data uzávěrky na určení zmocněnců. Před uplynutím této doby nemůžeme vaše přidělení zvrátit nebo změnit. Pokud jste byli někým zmocněni, není možné tento status předat někomu jinému.


Další informace

Kde se mohu o volbách dozvědět více?

Nejlepším zdrojem informací o volbách je naše volební stránka. Obsahuje sekce o aktuálních novinkách, historii a další kategorie uvedené v seznamu po straně.

Stále nemám odpověď na svou otázku.

Můžete se s námi spojit pomocí našeho kontaktního formuláře, velice rádi vám pomůžeme.