Erica Dulin – profil a program

Profil

Erica Dulin pracuje jako dobrovolnice pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) a jako správce tagů již od druhé poloviny roku 2014, přičemž členkou výboru pro Správu tagů je od počátku roku 2016. Měla možnost pracovat s rozmanitými skupinami dobrovolníků v rámci několika pracovních skupin i projektů a moc ráda poznává lidi a vše, čemu se s nadšením věnují. Má magisterský titul v oboru Filmová a televizní produkce a “jejími” fandomy budou navždy Achievement Hunter a Rick a Morty. Erica je neochvějnou zastánkyní svobody slova a bude prosazovat odhodlání OTW chránit práva tvůrců z řad fanoušků na sdílení vlastních prací bez ohledu na to, jakou odezvu mohou vyvolat.

Program

1. Proč jste se rozhodla kandidovat ve volbách do Představenstva?

Chtěla jsem zajistit, aby byl dostatečný počet kandidátů pro spravedlivé a vyrovnané volby, a aby měli členové možnost skutečně ovlivnit, kterým směrem se bude OTW ubírat. Ke kandidatuře mne vybízeli přátelé v rámci společnosti a dala jsem se snadno přesvědčit. Stávající Představenstvo vytvořilo společně s výborem pro Strategické plánování dosažitelný plán na další tři roky a já věřím, že se dokáži zapojit do jeho realizace a až nastane čas, mohu být jednotlivým výborům nápomocná při jeho podrobnějším rozpracování. Oceňuji úsilí, jaké Představenstvo věnovalo vytváření nových i obnově starších výborů, jako v případě výboru pro Správu financí a hledání nejvhodnějšího personálu pro něj. Vzhledem k růstu OTW bych s Představenstvem ráda spolupracovala na vědomém vymezení a jasném definování odpovědnosti společnosti coby neziskové organizace a pracovního místa. Dále bych ráda pomáhala dobrovolníkům pochopit jejich povinnosti a podpořila větší transparentnost vnitřních procesů OTW.

2. Jaké schopnosti a/nebo zkušenosti byste do Představenstva přinesla?

Mými silnými stránkami, které jsem rozvinula při své práci ve výborech, jsou spolupráce s dalšími členy týmu a dohlížení na řádné plnění projektů a termínů. Práce v různorodých skupinách s různými cíli mne naučila důsledně vysvětlovat vlastní kroky a naslouchat – a v případě potřeby také uzavírat kompromisy. Klíčová věc, kterou jsem se naučila, je před zahájením každého dalšího kroku vyřešit všechny nejasnosti a jejich zdroje. OTW funguje nejlépe, když všichni vycházejí ze stejných informací nebo předpokladů, ať už s řešením zpočátku souhlasí nebo ne. Často důkladně rozebíráme předchozí kroky, diskutujeme o tom, co z metodologie nebo projektu fungovalo a co ne, zapojujeme brainstorming, zjišťujeme, které oblasti je potřeba zlepšit a naše rozhodnutí dokumentujeme, abychom „neobjevovali Ameriku“ pokaždé, když nastane podobný problém.

3. Vyberte jeden nebo dva z cílů OTW, které jsou pro vás důležité, a na které byste se během volebního období ráda soustředila. Proč vám na těchto cílech záleží? Jak byste s ostatními spolupracovala na jejich dosažení?

Posílení infrastruktury, větší zapojení dobrovolníků a úsilí o jejich udržení a rozvoj jsou základem každého projektu OTW; bez infrastruktury a dobrovolníků neexistujeme. Chtěla bych pokračovat v práci na cílech výboru Strategického plánování, které se týkají jasného definování rolí v každém projektu ze strany podvýborů a sdílení těchto informací jak interně, tak veřejně. Jako členka Představenstva bych věnovala pozornost tomu, aby spolu jednotlivé výbory komunikovaly v rámci předem dohodnutých termínů a mohla bych fungovat jako “další pár očí” nebo beta při formulaci závěrů. Ráda bych vytvořila více sociálních aktivit, které by nám pomáhaly udržet dobrovolníky; mnoho výborů se souběžně snaží o totéž a já bych ráda zajistila, aby k nápadům a k informacím o tom, co v minulosti zafungovalo a co ne, měli přístup všichni.

4. Jaké máte zkušenosti s projekty OTW a jak byste s příslušnými výbory spolupracovala na jejich podpoře a posílení? Pokuste se shrnout celou škálu projektů, ale klidně můžete zdůraznit ty, se kterými máte zkušenost.

Jako správce tagů jsem spolupracovala s výbory Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu) a Open Doors (Otevřených dveří). Jako fanoušek jsem editovala články na Fanlore a se zájmem si četla všechny novinky výboru pro Právní záležitosti. Jasné vymezení projektů je velmi důležité a zásadní roli zde hraje naslouchání a kladení otázek. Ve své práci pro Správu tagů často využívám nástroje OTW, které se týkají jak interní komunikace, tak komunikace mezi výbory. Spadají sem např. požadavky na výbor Překladů týkající se tagů, ale také spolupráce s ostatními správci tagů z celého světa na zajištění správného zařazení tagů v rámci subfandomů a formátování základních tagů. Otevřenost vůči jiným názorům, jasné formulování a trpělivost s otázkami byli pro mou zkušenost se správou tagů klíčové. I když hledání řešení může být občas frustrující, vyváží ho ohromná radost, když se vám je společně podaří najít. OTW má vlastní komunikační infrastrukturu, s níž jsem velmi dobře obeznámená: od e-mailových adresářů až po chatové platformy, a používám tyto nástroje, abych se dozvěděla, co potřebují ostatní správci tagů nebo výbory k dosažení svých cílů a k řešení problémů. To napomáhá k promyšleným rozhodnutím, která by měla fungovat v dlouhodobém horizontu.

5. Jak byste vyvážila svou práci v Představenstvu s ostatními funkcemi v OTW a jak plánujete předat stávající funkce, abyste se mohla soustředit na práci v Představenstvu?

Mám vymezený časový úsek, který každý týden věnuji správě tagů, a přinejmenším několikrát týdně se přihlásím do systému. Práci ve výboru si určuji sama; zaměřila bych se tedy na menší, časově méně náročné projekty. Vždy mohu požádat o pomoc; naši členové jsou často k dispozici a rádi pomohou nebo poradí, když je potřeba.