Disgwyliadau Ymddygiad Proses Etholiadau

Er mwyn annog proses etholiadol agored, croesawgar a chadarnhaol, mae’r Pwyllgor Etholiadau yn gofyn i ymgeiswyr, gwirfoddolwyr, ac aelodau ddilyn y disgwyliadau syml hyn yn ystod pob gweithgaredd etholiad swyddogol:

  • Osgowch sarhad, gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig ag anableddau corfforol neu feddyliol.
  • Parchwch niwtraliaeth rhyw a/neu ragenwau dewisol.
  • Trafodwch ymddygiad/geiriau yr ymgeiswyr, nid y person. Er enghraifft: Dywedwch “Ni roddodd X sylw i Y pryder” yn hytrach na “Mae X yn anystyriol.”
  • Peidiwch â defnyddio offer neu fynediad OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), neu ofyn i eraill ddefnyddio eu hoffer neu fynediad, i aflonyddu, dilyn, ysbïo ar, neu fygwth unrhyw wirfoddolydd, aelod, neu ymgeisydd.
  • Peidiwch ag ymyrryd ag ymgeisyddiaeth unrhyw ymgeisydd y gallech fod mewn sefyllfa o bŵer drosto.
  • Peidiwch â allanu neb. Mae hyn yn golygu: peidiwch â chysylltu enw ffanyddol, enw a ddefnyddir o fewn yr OTW, a/neu enw cyfreithiol (neu unrhyw weithrediadau a allai fod yn gysylltiedig â’r enwau hyn) heb ganiatâd penodol y person hwnnw. Bydd allanu rhywun yn arwain at ddileu breintiau pleidleisio neu, yn achos ymgeisydd, eu tynnu o’r bleidlais.
  • Peidiwch â llwgrwobrwyo unrhyw un ag arian, ffangyfryngau, neu unrhyw beth arall. Bydd llwgrwobrwyo hefyd yn arwain at ddileu breintiau pleidleisio neu eu tynnu o’r bleidlais.