Aline Carrãos biografi och manifest

Biografi

Aline har en juridikexamen från Universidade de Juiz de Fora (Brasilien). Hon har arbetat med konsumenträttigheter och civilrätt och håller för närvarande på att vidareutbilda sig för att kunna arbeta som statstjänsteman. Aline upptäckte fandom när Harry Potter höll på att ta över världen och har aldrig lämnat det. Du hittar henne under fan-identiteten LilyC på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) och på Tumblr. Hon gick med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) 2013 som taggorganisatör och började sakta involvera sig i andra delar av organisationen; hon är nu medarbetare i kommittéerna för Support och
Översättning. I sitt arbete i Support har hon tagit hand om bekymmer, frågor och feedback från användare; i Översättningskommittén hanterar hon över 150 volontärer och har fullföljt projekt med strikta tidslinjer i en atmosfär av ständig, produktiv kommunikation över hela teamet.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i valet till styrelsen?

Jag tror att jag har värdefull erfarenhet att ta med mig till styrelsen som medlem i flera OTW-kommittéer och förbindelselänk till ytterligare en. Det är bra att ha personer från flera olika kommittéer i styrelsen – olika team har olika erfarenheter och behov, och att ta in folk som har haft kontakt med hur arbetet utförs framgångsrikt inom olika projekt hjälper styrelsen att få ett bredare perspektiv på OTW och dess kommittéer.

Mitt arbete med volontärerna inom Översättning har också gett mig insikt i att arbeta med en väldigt internationell och variationsrik grupp människor, en erfarenhet jag hoppas kommer att hjälpa styrelsen och kommittéerna att arbeta mot samma mål.

2. Vilken kompetens och/eller erfarenhet skulle du ta med dig till styrelsen?

Under det senaste året har jag arbetat med att ha hand om volontärer för OTWs Översättningskommittée och övervaka oberoende team med olika behov, mål och förmågor. Några av de olika uppgifterna innebär att anordna och leda möten med deltagare från hela världen, att rekrytera och träna volontärer och medarbetare, att hantera i snitt 50-100 mail per dag, att skriva internationell dokumentation, att leda och delta i små och stora projekt och att samarbeta med ett stort antal kommittéer. Eftersom Översättning arbetar tillsammans med flera delar av OTW har jag lärt mig att arbeta nära andra team och ta hänsyn till deras behov och specifika begränsningar. Jag tror att dessa erfarenheter kommer att vara till stor nytta vid en övergång till styrelsearbete.

Jag har arbetat mycket med att leda personal och koordinera projekt inom organisationen och jag har lärt mig vad som fungerar och inte fungerar. Jag tror att det OTW just nu behöver mer än allt annat är förmågan att organisera sig på ett praktiskt och målorienterat sätt så att våra volontärers och projekts mål kan uppnås inom rimlig tid och med så lite besvär som möjligt för alla inblandade. Jag tror att den erfarenhet jag fått hittills kan vara till stor nytta med detta.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din tid i styrelsen?

Jag vill åstadkomma en styrelse som är mer öppen och mottaglig för feedback – en som helt och fullt erkänner att kommittéerna själva har det bästa utgångsläget när det gäller att bestämma vad deras dagliga behov och mål är, och som stödjer och möjliggör dessa mål utan att skapa onödiga hinder eller förseningar. En styrelse som är helhjärtat inriktad på att svara på frågor, förslag och förfrågningar inom rimlig tid och på ett utförligt sätt, och som tar hänsyn till att allas tid och kompetens är värdefulla och ska respekteras.

Jag skulle vilja se en styrelse som är bekväm med att vara öppen med sina planer och som förklarar bakgrunden och innehållet i sina beslut för resten av organisationen och dess medlemmar. Som kan kommunicera öppet och informera OTWs volontärer om pågående diskussioner i ett tillgängligt och begripligt format, och vars medlemmar kan lägga gammalt groll och personliga spänningar i det förflutna bakom sig och arbeta med kommittéer och medarbetare på ett produktivt sätt.

OTW skulle gagnas av en styrelse som accepterar att planer och “best practices” är användbara, men måste anpassas till den verklighet som råder och till våra väldigt specifika omständigheter, och att vanor, procedurer och verktyg alltid ska kunna ändras i takt med att OTW växer.

4. Vilken är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Vänligen inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) samt Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att betona de områden du är särskilt intresserad av.

Jag är AO3-användare sedan länge och det är ingen överdrift att säga att jag går in på sajten minst en gång om dagen, utöver att jag är taggorganisatör och ingår i supportteamet för AO3, och arbetar nära alla andra kommittéer som driver AO3. Jag har också haft kontakt med alla andra OTW-projekt i varierande grad, vare sig det handlar om att slå upp en artikel på Fanlore, översätta ett nyhetsinlägg om Juridiskas arbete, eller kontakta Öppna Dörrar för att diskutera ett tillkännagivande av en import till AO3.

Jag tror att det våra projekt behöver är stöd som stärker dem och hjälper dem att göra sitt arbete så bra som möjligt. Det bästa sättet att samarbeta med dessa kommittéer och projekt är att först och främst acceptera att de alla är olika, och att var och en har en distinkt kultur och miljö. Som ett resultat av detta behöver vi lyssna på vad kommittéerna säger till oss, förstå hur de arbetar, och planera och agera utifrån det så mycket som möjligt. Om exempelvis Öppna Dörrar behöver ett nytt verktyg, eller Fanlore behöver fler medarbetare, eller AO3-kodarna behöver anlita en leverantör, så ska vi ta hand om dessa saker för att låta kommittéerna göra sitt arbete.

5. Välj två områden/frågor som du tycker borde vara högprioriterade för OTW både internt och externt. Vad betyder dessa områden för dig och varför sätter du värde på dem? Hur kommer du att göra dem till en del av ditt arbete?

Ansvarsutkrävande: Jag skulle vilja se en förändring i och med att ansvarsutkrävandet inom OTW för närvarande är enkelriktat. Kommittéerna förväntas föra öppna, tydliga och uppdaterade mötesanteckningar och mötesagendor; de förväntas varje månad rapportera till styrelsen och till andra kommittéer om vad de har gjort; och de ska presentera välgrundade förslag närhelst de funderar på att göra något, plus grundligt dokumentera sina interna procedurer och strukturer. Styrelsen följer inte samma standard, och detta måste förändras. Styrelsen borde vara ansvarig på samma sätt som förväntas av OTWs kommittéer – den borde leda genom att vara ett gott exempel, inte ligga åratal efter.

I mer praktiska termer innebär detta att diskutera icke-personliga ärenden i möten som som standard är öppna, utom i de fall där kommittéerna eller de personer som är involverade har begärt något annat. Det innebär att ha mötesagendor och anteckningar som är tillgängliga och begripliga och innehåller kontext och relevant information om de beslut som fattas; att månatligen rapportera till alla volontärer och kommittéer om vad styrelsen har arbetat med; samt att hålla styrelsens wiki-sektion uppdaterad med relevant dokumentation om dess interna struktur, ansvarsområden, roller, vägkarta, projekt och icke-personliga ärenden som diskuteras. OTWs volontärer ska inte få reda på större händelser i organisationen genom twitter eller tumblr; det ska finnas intern kommunikation om vad som händer, och för närvarande finns det absolut inget sådant.

Samarbete mellan kommittéerna: Det är väldigt mycket mindre samarbete mellan kommittéerna i OTW än det skulle kunna och borde vara: vi saknar verktygen, de öppna kommunikationskanalerna och flexibiliteten. Detta gör att alla i stort sett är ovetande om vad alla andra gör – och det är onödigt svårt att få något gjort tillsammans. Vi behöver arbeta på att underlätta mer samtal mellan olika kommittéer, utan att knyta detta till ett strikt format eller en hierarki. Att röra sig bort från flaskhalsar i kommunikationen kan bara vara till nytta för OTW och vi bör göra allt vi kan för att få de verktyg och skapa den omgivning som gör detta möjligt.

6. Vad tycker du är nyckelansvarsområden för en styrelse/styrelsen? Känner du till de juridiska kraven på en styrelse för en USA-baserad nonprofit-organisation?

Jag har läst på en del om de juridska kraven för nonprofitorganisationer i Delaware, där OTW är registrerat, och mer specifikt om vad som enligt amerikansk lag förväntas av styrelsemedlemmar i nonprofitorganisationer, i stort handlar det om tillsyn juridiskt, ekonomiskt och över hur organisationen leds och styrs, och detta ska utföras med tillräcklig omsorg, lojalitet gentemot medlemmarna och i god tro.

Styrelsen har ansvar för att upprätthålla OTWs och dess projekts mål och syfte, och att stödja volontärerna som arbetar för att uppnå dessa mål. Detta innebär inte bara att nätverka med andra organisationer och individer som arbetar mot samma mål, men också att försäkra sig om att alla kommittéer och medarbetare har de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Styrelsen är skyldig att övervaka organisationens ekonomiska välbefinnande och att se till att insamling, användning och bokföring sker ansvarsfullt och med respekt för alla fans som har anförtrott sina gåvor åt osss. Styrelsen ska kommunicera effektivt med ordförandena och uppföra sig med integritet och engagemang för att säkerställa en generell miljö av feedback, hjälpsamhet och produktivitet.

7. Hur skulle du balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbete?

Jag har inga ordföranderoller för närvarande och jag kan lämna mina nuvarande tjänster om det skulle bli nödvändigt. Jag har för avsikt att vänta och se hur mycket arbete och tid styrelsearbetet kommer att kräva, och omstrukturera mina OTW-roller efter behov utifrån detta.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.