Aline Carrãon henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Alinella on oikeustieteen tutkinto brasilialaisesta Universidade de Juiz de Fora -yliopistosta. Hän on työskennellyt kuluttajansuojalain ja siviilioikeuden parissa, ja jatkaa parhaillaan opintojaan voidakseen työskennellä valtion virkamiehenä. Aline löysi fandomin Harry Potterin valloittaessa maailmaa, eikä ole sen jälkeen taakseen katsonut. Voit löytää hänet LilyC-fani-identiteetin alta Archive of Our Own – AO3:ssa (Oma Arkisto) ja Tumblrissa. Hän liittyi OTW:hen (Transformatiivisten teosten järjestö) vuonna 2013 avainsanojen järjestelijänä, ja alkoi vähitellen osallistua myös järjestön muuhun toimintaan; nykyään hän on toimihenkilö sekä Käyttäjätuki- että Käännös-toimikunnissa. Käyttäjätuessa Aline huolehtii käyttäjien ongelmista, kysymyksistä ja palautteesta; Käännös-toimikunnassa hän auttaa hallinnoimaan yli 150 vapaaehtoista ja on saattanut päätökseen projekteja tiukassa aikataulussa ympäristössä, joka vaatii jatkuvaa ja tehokasta koko tiimin kattavaa kommunikointia.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan?

Usean toimikunnan jäsenenä ja yhden yhteyshenkilönä uskon, että minulla on arvokasta kokemusta, jonka voin tuoda johtokuntaan. On hyödyllistä, jos johtokunnan jäsenet tulevat eri toimikunnista; eri työryhmillä on erilaisia kokemuksia ja tarpeita, ja tuomalla yhteen ihmisiä, jotka tietävät, kuinka työt on saatu onnistuneesti tehtyä eri projekteissa, johtokunta saa paremman käsityksen OTW:stä ja sen toimikunnista.

Tämän lisäksi Käännös-toimikunnan vapaaehtoisten koordinointi on opettanut minulle, kuinka työskennellä äärimmäisen kansainvälisessä ja monipuolisessa ryhmässä. Toivon, että tästä kokemuksesta on apua, kun johtokunta ja eri toimikunnat työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Viimeisen vuoden aikana olen työskennellyt OTW:n Käännös-toimikunnan vapaaehtoisten hallinnoinnin parissa, ohjaten itsenäisiä työryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita, tavoitteita ja kykyjä. Hoitamani tehtävät ovat olleet muun muassa seuraavanlaisia: kokousten järjestäminen ja vetäminen ihmisille eri puolilta maailmaa; vapaaehtoisten ja toimihenkilöiden rekrytointi ja kouluttaminen; keskimäärin 50-100 sähköpostin käsittely päivittäin; sisäisten asiakirjojen kirjoittaminen; isojen ja pienten projektien johtaminen ja niihin osallistuminen; ja yhteistyön tekeminen useiden toimikuntien kanssa. Koska Käännös-toimikunta työskentelee useiden OTW:n osien parissa, olen oppinut työskentelemään tiiviisti muiden työryhmien kanssa, ottaen samalla huomioon heidän tarpeensa ja erityiset rajoituksensa. Uskon, että näistä kokemuksista tulee olemaan paljon hyötyä johtokuntatyössä.

Olen tehnyt järjestössä paljon töitä henkilöstöhallinnon ja projektien koordinoimisen parissa, ja olen oppinut, mikä toimii ja mikä ei. Uskon, että enemmän kuin mitään muuta, OTW tarvitsee juuri nyt kykyä järjestäytyä käytännöllisesti ja tavoitejohtoisesti niin, että vapaaehtoistemme ja projektiemme päämäärät voidaan saavuttaa järkevällä aikavälillä niin, että siitä seuraa mahdollisimman vähän sekaannusta kaikille osapuolille. Uskon, että tähänastiset kokemukseni auttaisivat siinä.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Haluan saavuttaa johtokunnan, joka on avoimempi palautteelle ja vastaanottavaisempi: johtokunnan, joka huomioi, että toimikunnat ovat itse parhaassa asemassa määrittelemään, mitä heidän päivittäiset tarpeensa ja tavoitteensa ovat, ja mikä toimii näiden tavoitteiden saavuttamisen tukemisessa ja mahdollistamisessa aiheuttamatta ylimääräisiä esteitä tai viivästyksiä. Johtokunnan, joka on sitoutunut vastaamaan kysymyksiin, ehdotuksiin ja pyyntöihin mahdollisimman pikaisesti ja kattavasti, ottaen huomioon, että kaikkien aika ja taidot ovat arvokkaita ja niitä tulee kunnioittaa.

Haluaisin nähdä johtokunnan, joka on mielellään avoin koko muulle järjestölle ja jäsenistölleen suunnitelmiensa, päätöstensä taustan ja niiden sisällön suhteen. Johtokunnan, joka kykenee kommunikoimaan avoimesti ja välittämään tietoa OTW:n vapaaehtoisille käynnissä olevista keskusteluista esteettömällä ja ymmärrettävällä tavalla, ja jonka jäsenet kykenevät jättämään kaunat ja sotkuiset ihmissuhteensa taakseen ja työskentelemään toimikuntien ja toimihenkilöiden kanssa tuloksekkaasti.

OTW hyötyisi johtokunnasta, joka hyväksyy sen, että vaikka suunnitelmat ja “parhaat käytännöt” ovat hyödyllisiä, niitä pitää voida muokata tämänhetkiseen todellisuuteen ja vallitseviin olosuhteisiin sopivaksi; ja että tapojen, käytäntöjen ja työkalujen tulee aina olla valmiita muutoksiin OTW:n kasvaessa.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Olen pitkäaikainen AO3:n käyttäjä, eikä olisi liioiteltua sanoa, että käyn sivulla vähintään kerran päivässä – sen lisäksi, että olen avainsanojen järjestelijä ja osa AO3:n Käyttäjätukea, joka työskentelee tiiviisti yhteistyössä muiden AO3:a ylläpitävien toimikuntien kanssa. Olen myös ollut yhteyksissä kaikkien muiden OTW:n projektien kanssa vaihtelevissa määrin, oli se sitten tarkistaessani artikkelin Fanloressa, kääntäessäni uutiskirjettä Oikeusneuvonnan työstä tai ottaessani yhteyttä Avoimiin oviin puhuakseni ilmoituksesta teosten tuonnista AO3:een.

Mielestäni projektimme tarvitsevat tukea, joka voimaannuttaa ja auttaa niitä tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Paras tapa, jolla toimikuntien ja projektien kanssa voi tehdä yhteistyötä, on hyväksyä, että niistä jokainen on erilainen ja että niillä on kaikilla omanlaisensa kulttuuri ja ympäristö. Tästä johtuen mahdollisimman usein meidän tulisi kuunnella toimikuntia niitä koskevissa asioissa, ymmärtää kuinka ne toimivat ja suunnitella ja toimia sen mukaisesti. Jos esimerkiksi Avoimet ovet tarvitsee uuden työkalun, tai Fanlore tarvitsee lisää jäseniä, tai AO3:n koodaajien tarvitsee palkata alihankkija, meidän pitäisi mahdollistaa nämä asiat antaaksemme toimikuntien tehdä työnsä.

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Tilivelvollisuus: haluaisin nähdä muutoksen siinä, kuinka yksisuuntaista tilivelvollisuus on tällä hetkellä OTW:ssä. Toimikuntien täytyy koostaa avoimia, selkeitä ja ajantasaisia kokouspöytäkirjoja ja esityslistoja; niiden täytyy raportoida toiminnastaan kuukausittain johtokunnalle ja muille toimikunnille; niiden täytyy esittää tarkkaan tutkittu ja taustoitettu ehdotus, jos ne suunnittelevat tekevänsä jotakin; ja niiden täytyy dokumentoida sisäiset käytäntönsä ja rakenteensa perusteellisesti. Johtokunta ei noudata tätä samaa tasoa, ja sen tulee muuttua. Johtokunnan pitäisi noudattaa samaa tilivelvollisuuden astetta, kuin mitä odotetaan OTW:n toimikunnilta—sen pitäisi johtaa esimerkillä, ei laahata vuosia jäljessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilöstöasioita lukuunottamatta keskustelut tulisi käydä oletusarvoisesti avoimissa kokouksissa, paitsi jos toimikunta tai muut osalliset ovat erikseen pyytäneet toisin; että kokousten asialistat ja pöytäkirjat tulee pitää saavutettavissa ja ymmärrettävinä ja niistä tulee löytyä asiayhteys ja pääkohdat tehdyistä päätöksistä; että johtokunnan tulee raportoida toiminnastaan vapaaehtoisille ja toimikunnille kuukausittain; ja että johtokunnan wikiosio on ajan tasalla keskeisten keskeneräisten sisäistä rakennetta, vastuita, rooleja, etenemissuunnitelmaa, projekteja ja muita kuin henkilöstöasioita koskevien asiakirjojen osalta. OTW:n vapaaehtoisten ei pitäisi saada tietää tärkeistä järjestön uutisista twitterin tai tumblrin kautta, vaan pitäisi olla olemassa sisäistä yhteydenpitoa koskien sitä, mitä järjestössä tapahtuu. Tällä hetkellä tällaisia viestintärakenteita ei yksinkertaisesti ole.

Toimikuntien välinen yhteistyö: OTW:ssa on paljon vähemmän toimikuntien välistä yhteistyötä kuin voisi tai pitäisi olla. Meillä ei ole tarvittavia työkaluja, avoimia yhteydenpitokanavia tai liikkuvuutta. Tästä johtuen useimmat ovat enimmäkseen pimennossa sen osalta, mitä kaikki muut tekevät, ja minkäänlaisen yhteistyön tekeminen on tarpeettoman hankalaa. Meidän täytyy tehdä töitä mahdollistaaksemme enemmän keskustelua toimikuntien välillä ilman, että sidomme tätä kommunikaatiota tiukkaan muotoon tai hierarkiaan. Yhteydenpidon pullonkaulojen vähentäminen voi ainoastaan hyödyttää OTW:tä ja meidän pitäisi tehdä kaikki voitavamme saadaksemme ne työkalut ja luodaksemme sellaisen ympäristön, joka mahdollistaa tämän.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Olen tutkinut Delawaren osavaltiossa, jossa OTW on kirjoilla, voittoa tavoittelemattomille järjestöille laissa asetettuja vaatimuksia, ja tarkemmin sanottuna sitä, mitä Yhdysvaltojen laki edellyttää voittoa tavoittelemattoman järjestön johtajilta: oleellisia seikkoja ovat lainopillinen, hallinnollinen ja taloudellinen valvonta, joka suoritetaan asian vaatimalla tarkkuudella, ottaen huomioon uskollisuus jäsenistölle, ja hyvällä tahdolla.

Johtokunnalla on vastuu OTW:n ja sen projektien tavoitteiden ja tehtävien ylläpitämisestä, sekä vastuu tukea järjestön vapaaehtoisten työtä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa kohti samoja tavoitteita työskentelevien muiden järjestöjen ja yksilöiden kanssa verkostoitumisen lisäksi myös sitä, että johtokunnan tulee huolehtia siitä, että toimikunnilla ja toimihenkilöillä on käytössään ne työkalut, joita he tarvitsevat voidakseen tehdä työnsä. Johtokunnan tehtävänä on valvoa järjestön taloudellista hyvinvointia ja taata, että varainkeruu, kulutus ja kirjanpito tapahtuvat vastuullisesti ja kunnioittaen kaikkia niitä faneja, jotka ovat uskoneet meille lahjoituksensa. Johtokunnan tulisi kommunikoida puheenjohtajien kanssa tehokkaasti ja käyttäytyä rehellisesti ja sitoutuneesti taatakseen kokonaisvaltaisen työympäristön, jossa palaute, avuliaisuus ja tuotteliaisuus ovat tärkeässä asemassa.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Minulla ei ole tällä hetkellä puheenjohtajan rooleja, ja voin luopua tämänhetkisistä rooleistani, jos se on tarpeen. Aion odottaa ja katsoa, kuinka paljon työtä ja aikaa johtokunta vaatii, ja järjestellä roolini OTW:ssä uudelleen tämän huomioon ottaen.